Den här sidan handlar om
Svenska kyrkan under Karl Gustav Hammars ledning
1997-2006

 

Svenska kyrkan saknar andlig ledare

Vid Folkkyrkodagen i Göteborg i mitten på oktober 1998 varnade ärkebiskopen K G Hammar för att "tro på Bibeln" och uppmanade till en poetisk bibelläsning där kyrkan blir ett tolkningens hus. Vilken som är den rätta tolkningen av Bibeln är ointressant. Därför behöver man inte enas om en enda bibeltolkning. Vilken som är den rätta får visa sig i livet. All längtan efter fasthet i det här avseendet är en frestelse till avgudadyrkan. Vi blir låsta i diskussioner om hur det ena och andra bibelordet ska tolkas. Detta enligt ärkebiskop K G Hammar.

Om det är nånting som leder till diskussioner så är det K G Hammars otro på bibelordet. Och en ledare för en andlig rörelse som inte tror på vad Bibeln säger är inte längre trovärdig och har suspenderat sig själv från sitt ämbete.

Kyrkans Tidning har i nr 43/98 skickat tre frågor till biskoparna om vilket stöd de ger ärkebiskop KG Hammar i hans uttalanden om homosexuella präster och utställningen Ecce homo. Kyrkans Tidning hade frågat samtliga biskopar, men de flesta valde att inte svara. Helt positiv är biskop Martin Lind som ställer sig bakom KG Hammars beslut att stödja utställningen Ecce Homo i Uppsala domkyrka. Han anser inte hellre att utlevd homosexualitet är synd och svarar "homosexuell samlevnad är i sig lika lite en synd som heterosexuell samlevnad är det". Han anser också att det är okey att homosexuella präster lever öppet i partnerskap! Biskop Caroline Krook i Stockholm svarade också positivt till Kyrkans Tidnings tre frågor. På frågan: "Anser du att det är okey att homosexuella präster lever öppet i partnerskap?", svarade Caroline Krook: "Ja, jag tror inte att det är bra för en präst att smussla med det som rör ens innersta identitet. Jag tror dock att det krävs mer av personlig bearbetning och en trygg identitet för homosexuella än för heterosexuella på grund av omgivningens tryck och de delade meningar som finns inom kyrkan i denna fråga. Jag har också respekt för de präster som bedömer att de far mer illa i sin omgivning genom att leva öppet i partnerskp än att hålla det hemligt". Med andra ord; det hon säger är att det är okey för ett präst att leva öppet eller hemligt i homosexualitet!!!

I samma nr har man intervjuat KG Hammar som anser att "Svenska kyrkan rymmer både min syn på homosexualitet och den hållning som varit kyrkans traditionella". Och han menar att Svenska kyrkan rör sig i den riktning som han själv står för. Att han som ledare ligger något före den övriga organisationen, tycker han inte är något problem och påpekar att "Min syn är den som bestäms som kyrkans majoritetslinje i den senaste utredningen om kyrkan och homosexualiteten från 1994." Det är väl detta vi har förstått av vad Svenska kyrkan haft för ledmotiv de senaste åren. KG Hammar säger också nånting vi bör lägga märke till "Jag menar att jag står för det som kyrkan strävar mot, men den har inte kommit dit ännu i sin officiella beslutsprocess." Klartext alltså vad Svenska kyrkan strävar mot. Det har ju skrivits i pressen att KG Hammar skulle ha uttryckt åsikter som han sagt som privatperson i en del uttalanden han gjort, men detta tillbakavisar han: "Jag har aldrig talat som privatperson. Jag har varit personlig som ledare." Också där får vi veta att det han säger, säger han som ledare för den Svenska kyrkan och i dess namn.

En annan person som intervjuas i samma nr av Kyrkans Tidning är förre rektorn för Pastoralinstitutet i Uppsala, Eskil Franck. Han är numera rektor för lärarhögskolan i Stockholm, men känd för en ledande ställning i Svenska kyrkan. Han menar att KG Hammar nu har valt den profetiska vägen i stället för den kyrkodiplomatiska. Och att KG Hammar nu går före och visar på en väg istället för att vara diplomat. "Detta val har det pris som profeter i alla tider fått betala", säger han. Man behöver inte vara en profet för att inse att KG Hammar inte är en profet och att den väg KG Hammar leder Svenska kyrkan absolut inte är en väg som Gud har sanktionerat.

Bertil Lundberg 
 

Muslimsk imam har större andlig klarsyn än ärkebiskopen

När Ecce Homo-utställningen skulle visas i Jönköping var det flera kristna företrädare som inte ville skriva på en protestskrivelse, utan istället försvarade och uttalade sin förtjusning över evanemanget (däribland flera präster och missionsförsamlingen). Den som däremot undertecknade protesten var den muslimske imamen i Jönköping som var mycket förvånad över de kristnas agerande i Ecce Homo-debatten. "De har en svag tro på Gud, därför bryr de sig inte om att lyda Gud och han ord" var imamens personliga förklaring. Själv tror han på Allah, därför lyder han också hans befallningar. Och han fortsätter: "Det här är ert land. Era präster och era andliga ledare har ett ansvar att klargöra sanningen för folket. Det var Gud som skapade kroppen och det är därför också han som vet vad som är bra och dåligt för våra kroppar" Och han påminner om det som hände i den gammaltestamentliga berättelsen om Sodom: "Gud kommer att förstöra den civilisation som tar ställning för homosexualitet."

(Citat från Magazinet nr 38/981023)

Magazinet berättar i samma nr att prästerna och pastorerna i Gävle kristna råd beslutat enhälligt att Ecce Homo-utställningen inte är välkommen till någon kyrka i Gävle. Vid mötet var biskop Tord Hallin med och förklarade att han tog illa vid sig, särskilt av dopbilden och han sade att den var oförenlig med tron. Det ledde till att alla förklarade att de stod för samma Jesusbild och att Ecce Homo inte skulle komma in i någon kyrka i Gävle.

I en debattartikel i Svenska dagbladet hävdade samtidigt före detta kyrkosekreteraren teol dr Ragnar Persenius att han bestört konstaterat att visningen av Ecce Homo presenterar en annan Jesus än den som Biblen lyfter fram. "Bilderna strider klart mot det kristna budskapet om Jesus som sann Gud och sann människa… Några av bilderna i utställningen sätter i fråga den urkristna bekännelsen till Kristus" varnade Persenius i sin artikel.

Kyrkoherde Bengt Inghammar i Göteborg som upplät Annedalskyrkan i Göteborg till den hädiska utställningen svarade en person som motsatte sig visningarna med följande brev: "Eftersom vi inte tycker att utställningen är hädisk, drabbar oss inte tilltalet från Er. Dessutom förstår jag inte att Jesus skulle framställas 'som homosexuell' i bildsviten. Och inte heller att homosexualitet är synd! Vänl. hälsn. Bengt Inghammar".

Bertil Lundberg  
 

K G Hammar lyssnar inte hellre på sin egen bror

Ärkebiskop K G Hammar har en bror, H B Hammar, som är teologie doktor och prost i Svenska kyrkan i Rom. I ett debattinlägg i Falköpings tidning har han gett sin syn på sin brors Ecce Homo uttalanden. HB Hammar anser att Jesus blev uthängd i ett förvanskat skick i ett helgat rum, vilket han beklagar. HB Hammar försvarar också påvens agerande och säger att det är "ytterst förvirrande att en ärkebiskop företräder sig själv i så stor utsträckning och inte den kyrka han är vald att leda". HB Hammar tycker också att biskoparna ska redovisa sin tro i Ecce Homo debatten: "Varje enskild inom ett stift har faktiskt rätt att veta var den egna biskopen står i den fråga, som rört om så kraftigt i det svenska folkhemmet. Och då menar jag frågan om hur Jesus framställs i ett invigt kyrkorum... I det invigda kyrkrummet är det evangeliernas Jesus som ska framställas! Kyrkan måste slå vakt om sin Jesusbild och inte så förvirringens frå hos sökande och troende människor... I den omdiskuterade utställningen är den gudomliga aspekten totalt bortkopplad. Det är därför resultatet kan bli som det blir, en Jesus som är fjärran från vad de nytestamentliga texterna förkunnat. En sådan Jesusbild har kyrkan inte råd att sanktionera, men det är just så många uppfattade saken när ärkebiskopen gav sitt stöd åt tilltaget."

Svenska kyrkan valde fel Hammar till ärkebiskop!!! 
 

K G Hammar ångrar ingenting

Ärkebiskop KG Hammar intervjuades i radion 25/12 1998 (Människor och tro), om sitt ställningstagande i Ecce Homo debatten. Hammar angav klart att han inte ångrar någonting av det han gjort. Hammar säger: "Nej, jag kunde inte ångra det jag hade gjort för det var grundat på en djup övertygelse." Han kan inte markera något missnöje, eftersom han ansåg att intentionerna i Ecce Homo utställningen var goda!

Det här betyder att så länge som KG Hammar är ärkebiskop, han nämnde själv 10 år som en rimlig period för sitt ledarskap, så kommer kristenheten i Sverige på ledarnivå att vara splittrade i synen på homosexualiteten. På samma sätt som ämbetsfrågan varit en källa till konflikter inom Svenska kyrkan, så kommer homosexualiteten att också vara det. (Kan det också bli så att samma press kommer att riktas mot alla som inte uppfattar homosexuell kärlek som sann kärlek, som när det gäller präster som inte kan samarbeta med sina kvinnliga kollegor?)

KG Hammar har visat att han inte står för den kristna lära som Nya Testamentet utgör. Jesus var Guds Son, syndfri och ren. När han alltså anser det vara okey att avbilda Jesus som homosexuell med blottat kön, och inte kan markera något missnöje med sådana bilder, så är det inte bara Ecce Homo vi måste avvisa, utan även KG Hammar (och för övrigt ett stort antal präster med honom).

Bertil Lundberg


 
 
 

Biskop Bengt Wadensjö inbjuder till shamanism

Hemmets Vän berättar 990128 att biskop Bengt Wadensjö i Karlstad under tre dagar i februari ska samla sina präster i Karlstads stift på en fortbildningskurs kring nyandlighet. Kursen kommer att äga rum på Ersta/Sköndals högskolan i Stockholm och som medverkande har man kallat andliga vägledare inom shamanismen och yoga. Shamanen Mikael Hedlund kommer att föreläsa tillsammans med new age ledaren Thomas Frankell, som är aktiv inom yoga och meditation. Nu ska dessa new age ledare inte bara föreläsa om sin tro och sina erfarenheter, det kommer också att ges tillfälle för prästerna (för dem som så önskar) att även få delta i en så kallad trumresa, via shamantrumman. Bengt Wadensjö har tidigare i tidningen Kyrka och Folka sagt "Jag kommer under 1999 i studiesyfte att göra en stunds så kallad trumresa tillsammans med de präster som vill. Om vi nu ska kalla en så kallad trumresa för nyandlig. Jag har svårt att se det som något andligt över huvud taget." Så andligt blind är biskopen i Karlstad! Ma Oftedal, som tidigare gjort sig känd för sina trumresor och kontakter med kraftdjur i andevärlden (demoniska andemakter) blev INTE avstängd för detta som präst. (Hon skulle däremot ha blivit avstängd för sitt omdop, om hon inte för kyrkomötets besvärsnämnd hade ljugit och påstått att det inte var ett omdop, utan bara en dopbekräftelse hon gjorde och som inte skedde i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.)

Bertil Lundberg


 
 
 

Är K G Hammar kristen?

I Kyrkans Tidning nr 44/45 1999 ställer prästen och bokförläggaren Per Åkerlund frågan om den framtida Svenska kyrkan kommer att vara kristen? Detta med anledning av de 10 teser om framtidens kyrka som K G Hammar framlade vid ett framtidsforum. Åkerlund pekar på att han uppfattade det strålande talet som "tom retorik utan förankring i allmännelig kristen tro", och att det som Hammar sa var "en modernistisk akademisk teologi som excellerar i språkkonstruktioner." Åkerlund konstaterar vidare att K G Hammar "talar en timme om framtidens kyrka, utan att nämna förkunnelsen av Jesus Kristus som korsfäst och uppstånden". "Den Jesus Kristus som uppstår och som har kraft att ge mig ett nytt liv nämns inte i ärkebiskopens förkunnelse, det finns inget tilltal, det erbjuds ingen räddning". Och Åkerlund ställer frågan: "Är den nya Svenska kyrkan en gemenskap av människor som aldrig ska behöva känna ett styng i sitt samvete och heller inte erbjudas ett nytt liv i Kristus?"

Med anledning av detta kan man ställa frågan om K G Hammar själv är kristen? Vore K G Hammar kristen skulle han också värna om att framtidens kyrka vågar proklamera Kristus som svaret på människors frågor och sökande. När t ex K G Hammar i sin andra tes talar om att "Kyrkans språk för 'GUD' har till uppgift att fånga upp människans gudserfarenhet och bära den vidare", så ryms i detta vilken privatreligiös eller new age gudserfarenhet som helst som finns i de människor som finns i kyrkan. Och det är väl inte obekant att den procent av Svenska kyrkans medlemmar idag som inte har en tro på Bibeln som den enda andliga auktoriteten för en kristen tro är mycket hög. Är det med denna stora privatreligiösa gruppen i Svenska kyrkan som K G Hammar vill alliera sig med? Det verkar så.

Bertil Lundberg


 
 
 

Svenska kyrkans biskopar har öppnat upp för homosexuella präster

De senaste åren har vi sett en förbluffande omställning inom den Svenska kyrkan när det gäller synen på homosexualitet. Nu godkänner biskoparna homosexuella präster. Karlstadsbiskopen Bengt Wadensjö skriver i en artikel i Nordvästa Skånes Tidningar 990704 om denna förändringen "Så småningom enades vi om att ett parförhållande inte kan vara skäl att vägra vigning." Och vidare "Gradvis har vi i biskopsmötet nått allt större enighet om att den som har en homosexuell personlighet också måste kunna präst- och diakonvigas, samtidigt som vi velat undvika en offentlig debatt." Bengt Wadensjö har själv prästvigt praktiserande homosexuella till präster. Däremot så lär Wadensjö vägra att prästviga bibeltroende prästkandidater som inte kan tänka sig att medverka i en gudstjänst med förbön för ett homosexuellt par. Därmed vill jag nog påstå att Wadensjö inte är en kristen företrädare, utan har en annan Gud än den som Bibeln företräder.

Bertil Lundberg


 
 
 

Så gick det med Ecce Homo

En annan person som inte är kristen är konstnären Elisabeth Olsson, kvinnan bakom Ecce Homo-utställningen. I en bok "Berättelsen om en utställning" av Gabriella Ahlström avslöjas vissa saker bakom spelet om Ecce Homo-utställningen i Uppsala domkyrkan. Både K G Hammar och domprosten Tullike Koivunen Bylund var tveksamma till dopbilden där Jesus och lärjungarna framställdes som homosexuella och där Jesus framställdes med blottat könsorgan. Både Hammar och Koivunen ville att Olsson skulle avstå från den bilden med Olsson hotade då med att gå till tidningarna med ett färdigt pressmeddelande om att "Fundamentalisterna stoppade Ecce Homo". Hammar vek sig då. Och Jesus drogs ned i smutsen genom denna utställningen. Men tacken för hjälpen från Olsson sida var att hon sommaren 1999 begärde utträde ur Svenska kyrkan, med motiveringen att hennes personliga tro inte gick att förena med Svenska kyrkans grundstenar. Det borde Hammar och Koivunen ha begripit när de första gången såg Ecce Homo-bilderna.

Bertil Lundberg

 
 
 

Ett upprop

Vi är skakade av situationen och utvecklingen i svensk kristenhet. Många företeelser som var sällsynta för tjugo år sedan anses i dag normala. Ungdomar flyttar ihop utan att gifta sig, skilsmässorna ökar, synen på Guds Ord förändras, generationerna separeras och har egna samlingar i kyrkorna, inspiration hämtas från världens musik, filosofi och metoder, kristna sitter fastnaglade vid TV-apparaterna för att följa melodifestivaler, såpoperor och andra manifestationer för tillbedjan av pengar, sex och våld. Det är i många fall omöjligt att säga var världen slutar och församlingen börjar. Den kristna församlingen har inte sedan före väckelserörelsens genombrott i mitten på 1800-talet stått på så god fot med sin omgivning som idag, och detta i en tid när samhället accelererar mot upplösning och förfall!

När man studerar kyrkohistorien känns mönstret igen. Den kristna församlingen anpassar sig till omvärlden, saltet mister sin sälta och duger snart inte till annat än att kastas bort. Men Gud väcker i varje tid upp människor med en längtan efter äkthet och helighet.

Ovanstående upprop är hämtat från Ett upprop från Hällebergsförsamlingen i Ljungskile.

Vart är Svenska kyrkan på väg? Rune Imberg tar upp detta i artikeln Svenska Kyrkan inför ett vägskäl - kristen kyrka eller nygnostisk sekt?

Kyrkoherde Lars Graaf ifrågasätter om Svenska kyrkan är luthersk.

Prästen Anders Lindström liknar Svenska kyrkan med Estonia: ”Jag har lämnat ett sjunkande skepp”.

Profetiskt budskap om att predika hela Skriften

Jag ser många av Mina kyrkor som undervisar endast "de bästa" av Mina ord. Är det för att om det undervisades allt Mitt ord, så skulle ni skrämma bort många? Jag säger er, de som skräms bort av allt Mitt budskap, kallades inte av Mig till er byggnad. Är det genom att inte korrigera felaktigheterna i era församlingar som ni håller många bänkar fyllda och er kollektskålar fulla? De som predikar endast halva evangeliet predikar död. Men de som predikar hela Mitt evangelium predikar liv. För Mitt evangelium handlar om liv och död.

Peter Selwood 1999


"Minipredikan" av Steve Hill

När den sista dagen närmar sig, så blir det runt omkring oss mörkare. Jag tror att vi lever i de dagarna som Bibeln kallar för farliga. Läs andra Timoteus kapitlen 3 och 4 och du förstår vad jag menar. Människorna älskar sig själva mer än de älskar Gud, storsinta ger de sig ut i varje känt sensuellt nöje. Om du inte har förstått att det blir mörkare och att synden blir mer och mer frodig, vakna! Många som en gång vandrade i Ljuset har börjat sugas in i detta mörkret, du kan inte se så bra som du en gång gjorde…

Vänner, jag varnar ej, om ni inte har skilt er själva, svårare kommer det att bli att se de ting som påverkar din vandring med Kristus. När någon kommer fram till mig och säger: "Jag är en kristen", men de har vin i ena handen och en cigarett i den andra… Jag ser nerfläckade skrudar! Jag har hört människor säga: "Steve, det är okey… det finns gudsdyrkare där ute som tror på Jesus, de bara tror på alla de andra profeterna också." Skulle du förvänta dig att din brud säger: "Älskling, jag älskar dig, jag bara älskar alla de andra männen också!" Mörker tränger sig in. Desto mörkare det blir, desto svårare blir är det att se fläckarna på dina kläder!

Steve Hill, Pensacola, april 1998

Tårarnas gåva

Det finns en gåva som vi borde be Gud om i dessa dagar. Det är tårarnas gåva. Vi behöver komma inför Herren och göra oss själva tillgängliga för Honom på ett djupare sätt. Tårarnas gåva är mer än ett resultat av lidandet som kommer från att leva i en fallen värld. Den flödar från smärtans och lidandets känsla som Herren Jesus känner för oss. Han är vår Överstepräst, berörd av känslan för våra svagheter. Vi behöver känna vad Han känner om synd och styggelser som pågår på jorden idag. Vi måste ha tårar om vi ska se väckelse. Om vi inte har några tårar så är det därför att våra hjärtan är förtorkade. Herre, ge oss tårar så vi kan få se väckelse!

Paul Cain

Tårar hör också ihop med den väckelse som pågår i Kina som detta exempel visar.

Herren kommer att väcka Skandinavien

Medan jag var i Köpenhamn, Danmark, hade jag en öppen syn. Synen ägde rum när min fru och jag promenerade i utkanten av staden på väg mot landsbygden. Där stannade vi för att vila, och jag satte mig ner för att be, då jag plötsligt fick denna starka syn. Jag såg de skandinaviska nationerna sova. Herrens hand sträckte sig ner från himlen och skakade nationerna så att de vaknade. Detta var mycket påtagligt och starkt. Sedan sa Herren: "Detta uppvaknande kommer att vara associerat med det profetiska". Han sade: "Detta återfinns i Romarbrevet 13:11-14 och kommer också att vara i samband med Hesekiel 37:1-10". En av nycklarna till detta kommande "Uppvaknande" är Hesekiel 37:7 "Jag profeterade som jag hade blivit befalld." Profeterna är på väg att profetera så som de har blivit befallda, saker kommer att hända när Guds Ord talas. 

Rom. 13:11-14 " Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv."

(Bobby Conner, 1998-09-07)Revival through crises and persecution by Thomas Horn.Hammar anklagad och friad

Två studerande från Uppsala, fil.mag. Johannes Harlin och teol.kand. Michael Lillequist, har i november 1999 anmält ärkebiskop KG Hammar till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för uttalanden som strider mot Svenska kyrkans tro, liv och lära. Nya Dagen 2000-05-04. Hammar har hävdat att trosbekännelsens ord om Jesus som "sann Gud och sann människa" inte är "en slutgiltig och fullständig förklaring av vem Jesus är". Hammar har också beskrivit Jesus som "Guds främsta verk".

Anmälan lämnades utan bifall av ansvarsnämnden. Men vem hade väntat sig någonting annat… Initiativet var dock lovvärt, det visar att alla har inte böjt knä för humanismen.KG Hammar i Filosofiska rummet, P1 den 17 september 2000: Vi måste tala om Gud med evolutionens språk. Kärleken är det nya kriteriet i förhållande till allting annat. Den som vill veta nåt om Gud kan inte gå utanför människan. Finns då Gud utanför människan? En svår fråga.Svenska kyrkan ska inte längre omvända människor

Ska Svenska kyrkan vara en missionerande kyrka? Svaret är NEJ. På kyrkomötet i Uppsala september 2000 förklarade Curt Forsbring att kyrkostyrelsens åsikt är att mission är samarbete med andra kyrkor i världen. Flera talare menade att "mission inte längre ska ses som ett sätt att omvända andra, varken i Sverige eller andra delar av världen". (Kyrkans Tidning nr 38/000921). Så vet vi det. Nästa steg blir väl religionsdialog och religionssynkretism. I nästa notis ser vi vart det hela är på väg….Totempålar och shamansk dans utanför domkyrkan

Under kulturnatten i Uppsala 2000 hölls ett new age arrangemang inne i och utanför domkyrkan i Uppsala. Inne i kyrkan stod tre montrar med var sin kristallpyramid. Utanför kyrkan stod en konstgjord tjur i naturlig storlek med dollarsedlar i munnen och en kristall i rumpan föreställande hur djur behandlas i EU. Luften var fylld med rökelse, totempålar var utställda och en "indiansk shaman" i bar överkropp dansade till trummor tills han kom i extas. Han bollade ett kranium av något slag mellan sina händer. Det var det kulturella bidrag som Svenska kyrkans högborg bidrog med. Domkyrkokaplan Lars Åstrand försvarade det mångkulturella arrangemanget i Budbäraren nr 38/000921.Jesus enda frälsningsvägen?

Kommer Kyrkomötet i framtiden att upphäva Jesus som den enda vägen till frälsning? Eftersom kyrkostyrelsen är inne på denna linjen genom att påpeka att "mission inte längre ska ses som ett sätt att omvända andra" så vore detta en logisk utveckling. Det är också en ganska vanlig tanke numera att man ska erkänna att judar kan komma till himlen utan Jesus, liksom att kristna, muslimer och judar har samma Gud. Kyrkornas världsråd har i ett dokument från år 1996 formulerat att människor inte kan sätta gränser för Guds frälsningskraft, därför försöker många kristna ledare numera hitta kompromisser med Jesu eget anspråk på att vara den enda vägen till frälsningen. Per-Anders Grunnan är kyrkopolitiker, och en av ledamöterna i senaste Kyrkomötet. I en intervju i Trons Värld nr 18/001005 formulerar han ett svar på dessa frågor mycket bra: "Innan Jesus kom var det i tron på löftet om den kommande Messias som frälsningen låg - efter att Jesus kommit är det i tron på uppfyllelsen av det löftet som frälsningen ligger." Per-Anders Grunnan får på grund av ämbetsfrågan inte vigas till präst i Svenska kyrkan. Han är därför prästvigd i Lutherska kyrkan i Ingermanland i Ryssland.

Trons Världs ledare tar 020502 upp att Svenska kyrkan gett ut "
Sigtunagruppens tiopunktsprogram". En punkt i programmet heter "Mission stavas dialog". Tanken är att helt stoppa riktig biblisk omvändelseförkunnelse. Man talar om Jesus Kristus, men säger samtidigt att "vi inte kan sätta gränser för Guds frälsande kraft", vilket innebär att människor lika gärna kan bli frälsa inom en annan religion. "Frälsning" är i dokumentet ett inomvärldsligt ord som handlar om fred och harmoni istället för evig gemenskap med Gud.

I Trons Värld 020627 belyser man teologen Kajsa Ahlstrand som arbetar på Svenska kyrkans kansli i Uppsala som forskare inom samhälle och kultur. I fokus för hennes missionssyn stär dialogen med religionerna. Hon har i flera skrifter visat att hon vill omforma missionen ifrån tydligt evangeliserande till att endast gälla sociala och politiska insatser. Trons Värld skriver: "I religionsdialogen förnekas Jesu anspråk på att vara den enda vägen till Fadern. I toleransens namn menar företrädare för religionsteologin att Jesus bara är en väg till Fadern - inte Vägen. Den direkta konsekvensen av detta är ett tydligt avståndstagande från klassisk mission."


K G Hammar vill ha kyrklig vigsel för homosexuella

Uttalanden vid kyrkomötet i Uppsala tredje veckan i september 2000 visar att ärkebiskop K G Hammar arbetar för att homosexuella par ska kunna vigas i Svenska kyrkan. Här några citat från en ordväxling mellan K G Hammar och Fredrik Sidenvall.

K G Hammar: "Jag är övertygad om att vi kommer fram till en omprövning, men om det sker i vår tid återstår att se. Kyrkan har sagt många saker den tvingats ta tillbaka. Det är inte så konstigt att den världsvida kyrkan inte går i takt i den här frågan, det gjorde hon inte heller när det gällde kvinnan eller slaveriet."

Fredrik Sidenvall: "Det finns frågor där man inte kan lita till sitt eget tyckande. Församlingen behöver lyssna till Guds hjärta. Detta är ett steg bort från Guds ords uppenbarelse, och en frukt av den inomkyrkliga sekularisering som växer sig allt starkare."

K G Hammar: "Jag uppskattar ditt sätt att föra dialog. Vi tolkar uppenbarelsen olika."

(Citatena hämtade från Nya Dagen 000921)Noterna i Bibel 2000

"Översättarnas tro präglar nya Bibelns notapparat". Seth Erlandssson pekar på hur bibelkommissionen utelämnar hela stycken därför att översättarna tycker att grundtextens betydelse är oklar. "Det har ingen översättning gjort tidigare, påpekar han.Svenska kyrkan tillsätter en homosexuell präst för de homosexuella

Biskop Caroline Krook har utformat en prästtjänst för den i Gustav Vasa tjänstgörande pastorsadjunkten Ulf Lidman där han aktivt kommer att arbeta för och med homo-, bi- och transsexuella. Under sin tid i Gustav Vasa församling i Stockholm har Ulf Lidman påbörjat något som han kallar för "Regnbågsmässor" som haft som syfte att samla homosexuella, bisexuella, transsexuella och deras anhöriga. Det arbetet får han nu fortsätta under en speciell tjänst sanktionerad av stiftets biskop. Ulf Lidman är själv homosexuell. Caroline Krook vill med sin utnämning skapa en större öppenhet i församlingarna för dessa sexuella grupper. Att Bibeln talar om människans behov av att omvända sig från sexuell synd är tydligen oväsentligt i sammanhanget. Se vidare artikel i Nya Dagen.Svenska kyrkan i Västerås satsar på Harry Potter trollerier under pingsthelgen

Svenska Kyrkans Unga med bl.a. bistånd av Västerås stift anordnar ett stort Harry Potter-konvent med magimöten och trolleriskola under pingsthelgen 2001. Och invigningsmässan hålls av ingen mindre än biskop Claes-Bertil Ytterberg. Delar av Pottervärldens internatskola för trolleri- och häxkonster har man byggt upp i Ångkraftverket som är en kulturmärkt enerigikatedral i Västerås. På seminarie- och möteprogrammet står bl.a följande:

Sy din skoldräkt - sy en egen Trollkarls-/häxdräkt, tyget kostar 25:-/m
Gör ditt trollspö - med enhörningshår (vit), med Fenixfjädrar (gul), med drakhjärtsträng (grön), eller helt vanlig (svart). Och naturligtvis måste du ha ett fodral till den också. Kostnad 10:-.
Gör din Nimbus 2000 - tillverka din egen flygande kvast. Kostnad 20:-
Gör din egen magiska formelbok - gör din egen trolleribok.
Magiskolan -
(med lite magiinfo, historia samt lära sej några enkla tricks och moves.)
Magimöte - Magiker och trollkarlar kommer att samlas för att lära dig lite om magins mysterium.

Detta är det evangelium som Svenska Kyrkan sanktionerar till ungdomar under pingstens (den Helige Andes) speciella högtid! En annan ande har tagit över!

"Nya Dagen skriver 010531 om Potter-tillställningen i Västerås.".

"Svenska kyrkans unga i Västerås stift förvandlade det gamla ångkraftverket till Harry Potters egen värld.".Jesus är inte enda vägen till Gud

Vid en två månaders kurs på Kyrkans hus i Uppsala för missionärer under våren 2000 kompromissades med det kristna budskapet. Anna-Karin Hammar, handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning, kyrkans avdelning för mission, påstod att alla religioner ger samma möjligheter att nå fram till Gud. Hon sa vidare att "Jesus är inte enda vägen till Gud. Att säga så är att kränka andra människors tro." Detta sades alltså till blivande missionärer. Hon fick medhåll av några kursdeltagare att det kan kännas kränkande för andra människors tro att säga att Jesus är den enda vägen till Gud! Blivande EFS-missionären Lena Kristensson har i EFS Budbäraren reagerat mot kursens innehåll.K G Hammar: "Den som vil veta något om Gud kan inte gå utanför människan". Analys av KG Hammars bok ecce homo efter tvåtusen år.Amos är Svenska Kyrkans Magasin för trosfrågor och kristen tro. I nummer 3/2001 driver skämtkolumnen Amos pilar med helvetet.

"Helvetet är nu så överfullt att det helt enkelt inte får plats med fler, meddelar Djävulen i ett unikt pressmeddelande till mänskligheten. Förtappade själar kommer tills vidare därför att få ligga kvar i jorden tills en mer permanent lösning kunnat utarbetas. Talesmannen för Helvetet menar att det främst är hårdrocken, TV-spelen och onanin som ligger bakom den senaste tidens ökning av antalet fördömda."

Mig veterligt har ingen av kyrkans ledande personer tagit avstånd från detta smaklösa skämt om det allvarligaste som kan drabba en människa. Jag får en känsla av att den som skrev detta varken tror på helvetet eller djävulens existens. Och en redaktion som tycker detta är skoj!Jerker Karlsson, teol. stud. i Lund ger i Nya Dagen 011212 en definition på liberalteologi. "Till sitt väsen är den hybrid mellan allmänreligiositet och kultur. Vanligtvis karaktäriseras den av allmänhumanistiska drag och ett intresse för allt som är mänskligt. Den är dogmlös och samtidstillvänd." Jerker Karlsson menar att det är en sådan teologi som socialisterna har favoritiserat inom Svenska kyrkan och ansett vara skickad att tillgodose folkets andliga behov.Caroline Krook står inte för en klassisk kristen tro

Caroline Krook är biskop i Stockholms stift. I Dagens Nyheter 011221 berättar hon om sin tro. Tyvärr är det i många avseenden inte en klassisk kristen tro grundad i Nya Testamentet hon bekänner sig till, trots detta får hon vara biskop i Svenska kyrkan! (Men det kanske skulle vara betydligt svårare att vara biskop i dagens Svenska kyrkan för den som stod upp för en klassisk kristen tro!) Här några märkliga citatklipp från intervjun:

Är du säker på att du kommer till himlen?

- Absolut inte. Det finns ingen garanti.

Vem skulle kunna ge en biljett till himlen?

- Inte jag i alla fall. Men jag har ingen ångest över att inte alltid få vara hos Gud.

Har du någonsin oroat dig för att det bara finns en religion som gäller?

- Nej, jag tror att Gud vill ha alla sina barn omkring sig. Hur det kommer att se ut behöver jag inte fundera över.

Finns helvetet?

Det är ett ganska så obegripligt svar som Krook ger om paradiset och helvetet som existerar "utspridda på jorden".

Vad tycker du om fantasyvågen?

Den vågen med bl.a. Harry Potter ser hon som någonting positivt.

Finns det någon fara med ockultism?

Krook medger att det finns svartkonst som kan vara farlig men tror även att en människa kan ha en genuin kontakt med den andliga världen (!!!). Krook inser alltså inte att den demoniska världens verksamhet förutom svartkonst lika mycket består i vit magi och ockultism som inbegriper kontakter med "avlidna andar".

Se hela artikeln i
Dagens Nyheter 011221."Partnerskapsgudstjänst i Uppsala domkyrkan 2001-12-27 mellan teologerna Anna Karin Hammar och Ninna Edgardh Beckman".

Rune Imberg: i Nya Dagen 020115: Biskopar svek prästlvigningsöftena vid ceremonin i domkyrkan.

Biskop Christina Odenberg skriver i ett argt svar i Nya Dagen 020122: "Ingen av oss har brutit några prästlöften."

Rune Imberg: svarar i Nya Dagen 020213: När biskopar kritiseras utifrån ett bibliskt perspektiv, svarar man med en medveten tystnad.

Biskop Christina Odenberg återkommer igen i Nya Dagen 020305: Välsigna kärlek är en av våra viktigaste uppgifter.

Rune Imberg: svarar samma dag i Nya Dagen 020305: Odenberg bejakar det Bibeln avvisar.Homofobi - en utbredd och svår sjukdom!

I radions P1 020209 utfrågas Tuulikki Koivunen Bylund efter att ha talat i minnesgudstjänsten av den mördade Fadime, som hon betecknade som en av vår tids martyrer (Fadime var dock ingen kristen martyr eftersom hon inte bekände sig som kristen och dessutom använde sig av många svordomar i sitt språkbruk.). På frågan varför så många reagerade negativt efter Ecce Homo utställningen svarade Tuulikki att det berodde på att "homofobi är en utbredd och svår sjukdom" (!!!).


Homomässa i Gustav Vasa kyrkan

Maria var en man, de vise männen var tre kvinnor och en gaykör med drygt 40 svartklädda och även läderklädda män sjöng "Just när stämningen är hög, då säger jag att jag är bög" (!!!) En annan strof i sången ljöd "Året fick ett lyckligt slut, vi firar jul och kommer ut." Denna så kallade "regnbågsmässa" 011216 leddes av gay-prästen Ulf Lidman som önskade alla kyrkobesökarna en "gay jul".Svenska kyrkans teologiska kommittés rapport är färdig

I den framgår att:
Svenska kyrkan tar avstånd från alla försök att ”bota” homosexualitet.

Biskop Caroline Krook är en av dem som var med i kommittén. Hon säger:
Jag välkomnar välsignelseakt, men skulle inte använda begreppet vigsel.

Göran Bexell var kommitténs ordförande. Han säger: Vi hoppas bereda väg för en mer bejakande hållning inom kyrkan.
Kommittén menar också att homosexuell läggning inte får hindra någon att bli prästvigd (och resultatet av det kan bli att vi i slutändan får en homosexuell ärkebiskop). Fyra av kommitténs nio ledamöter stödde inte dokumentet, bland andra efs-aren LarsOlov Eriksson.Citat från KG Hammars påskintervju i Kyrkans Tidning 13-14/02:

– Jag tror inte på gränssättning. Har man samma centrum behövs det inga staket. Det blir helt enkelt inte så himla viktigt var gränserna går.
– Man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med. Vad har jag för rätt att ifrågasätta det?
– Det är faktiskt inte nödvändigt att förstå vad ”Guds rena lamm oskyldig...” står för.

Citat från KG Hammars intervju i Nya Dagen 020206:

– I stället för att fastna för de få bibelorden mot samkönade relationer borde vi i stället peka på de hundratals som talar om trohet, trofasthet och kärlek.
– Jag tycker det är oerhört provocerande att inte låta var och en hitta sitt eget sätt att tro.
– ”Livets Ord ingår inte i min ekumeniska familj”.En liten strimma ljus i mörkret

En positiv vändning är att biskoparna nu inte längre utses av regeringen. Ett mindre politiserat val kan göra fler bibelförankrade personer valbara. En som redan valts är Esbjörn Hagberg som tillträtt som ny biskop i Karlstad. Hans Stiglund, ny biskop i Luleå står också för en bättre bibelförankring än många av regeringen tidigare utsedda biskopar.

En starkt positiv framtoning för Svenska kyrkan utgör den karismatiska Oas-rörelsen som är en förnyelserörelse där människor genom lovsång, förbön och bibelstudier får göra Gudsupplevelser. Under sommartiden anordnar de en del konferenser, bland annat den i Öjebyn, Piteå. Nya Dagen 020517
Lunds stift vill könsneutralisera Gud

Lunds stift har har utfärdat en ny jämnställdhetspolicy där Gud varken är man eller kvinna. Därför bör kyrkan sluta med att beskriva Gud som "Herren". Kyrkomötet har därför bestämt att kyrkans officiella skrifter, kyrkohandboken och bönboken skall arbetas om språkligt. Prästen och gudstjänstutvecklaren Marika Markovits säger att det handlar om att minska antalet "herre" i texterna. Över hela landet ska präster förmås att sluta beskriva Gud uteslutande som man och stiftsadjunkten Lena Sjöstrand föreslår könsneutrala bilder av Gud som "klippa" och "källa". Blir nästa steg att skriva om Bibeln? Problemet är ju bara att Gud går det ju inte att förändra!

Agneta Henrysson, präst i Åstorp, skriver i Nya Dagen 020517 : Att inte längre kalla de kristnas Gud för Fader och Herre är något absolut fruktansvärt. Aposteln Paulus formulerade det som att Gud är den ”efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn” (Ef 3:15). Om man vill tro på en annorlunda Gud så har man full frihet att göra det, men det är då mycket lämpligt att man inte kallar sig kristen.


Präst som vägar ställa sig upp och riskera sin tjänst

Prästen Anders Brogren i Isatorps pastorat vägrade ta emot biskop Lars Eckerdal på hans planerade visitation den 30 maj 2002. Orsak: Biskopen är inte välkommen på grund av sitt liberala sätt att se se på homosexuella och deras rätt att vigas i kyrkan samt att han ser positivt på omgifte efter skilsmässa. Nya Dagen 2002-05-24.Lennart Koskinen har samma Gud som muslimerna

Domprosten Lennart Koskinen tror att både kristna, judar och muslimer har samma Gud. "För mig är det självklart att vi talar om samma Gud.", framhöll han i ett dialogsamtal med Eva Aperia från judendomen och Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska Islamiska samfundet. Nya Dagen 020319.Ärkebiskop KG Hammars dunkla teologi

Hammar anser att talet om domens dag är ett bildspråk, förnekar helvetets existens, tycker det är oviktigt om Jesus blev avlad genom den Helige Ande eller genom någon romersk man och tror inte det är möjligt att han kan kan ramla ur Gud. Radiointervju.


Vänj dig inte med mörkret

Min fru och jag var inbjuden att delta i en mycket stilig middag med levande ljus. Endast några få ljus lyste upp restaurangen, detta för att höja stämningen och skapa en atmosfär som skulle vara mycket unik. Jag stapplade in i det dunkelt upplysta rummet, fumlade med stolen, mumlade i viskande ton att jag behövde en ficklampa för att kunna läsa menyn. Det var en lektion i att vandra i tro och inte i åskådning. Den gav även en andlig lektion. Gradvis blev mina ögon vanda vid mörkret för att kunna fokusera sig på föremålen. Jag tänkte: "Är det inte konstigt hur man blir van med mörkret." Guds Ande började uppenbara det desperata behovet för kristna att komma ut ur mörkret och gå in i dagsljuset."

(Bobby Connor)


Oasrörelsen - andligt liv och ljus i Svenska kyrkan

Besök Oasrörelsens hemsida för mer information. Det går också bra att genom Internet lyssna på flera av deras konferenspredikningar. En annan organisation som bildats för att värna om bibelns trovärdighet är Svenska Evangeliska Alliansen som även den har medverkanden från Svenska kyrkan.


Apokryfiska texter smygs in i gudstjänsten. Debattartikel av rektorn för Församlingsinstitutet, Göteborg Rune Imberg Nya Dagen 2002-09-24.

Motion 137 om Evangelieboken avslogs på grund av tidsbrist utan debatt. Beslut hade redan i förväg fattats av Sven Hillert på Pastoralinstitutet i Uppsala (tillsammans med två medhjälpare) som på kyrkostyrelsens uppdrag handlagt ärendet. Debattartikel av ledaren för Oas-rörelsen som även är ledamot i kyrkomötet, Berit Simonsson Nya Dagen 2002-10-04.


Kyrkoherden Bertil Franck ställer så besvärliga frågor till biskopen i Göteborg Lars Eckerdal att han inte vill svara på dem. Nya Dagen 2002-11-06.

Svenska Kyrkan vill ge Franck sparken. Hans välsignelseakter av nyfödda barn kan kosta kyrkan miljarder. Nya Dagen 2002-11-17.

Så går det. Domkapitlet i Göteborg fråntar kyrkoherde Bertil Franck rätten att vara präst. K G Hammar m fl sitter säkra på sina tjänster också framöver. Nya Dagen 2003-06-26.

Kyrkoherde Bertil Franck har i sin tur anmält ärkebiskopen KG Hammar till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar där han med flera exempel visar på att KG Hammar har övergett kyrkans bekännelse. Ansvarsnämnden kommer i sitt svar visserligen fram till att KG Hammar har avvikit från kyrkans bekännelse, men att han trots detta kan sitta kvar på kyrkans högsta ämbete. KG Hammar skriver till sitt försvar följande vilket Ansvarsnämden godtar: "Det är inte min sak att uttala vad som är kyrkans bekännelse. Jag kan endast utifrån min teologiska grundsyn ange min syn på denna bekännelse."
Vad som är kyrkans bekännelse är alltså höljt i dunkel. Domkapitlet i Göteborgs stift har efter detta behandlast Franck överklagan och slår fast att Franck har brutit mot kyrkans ordning och fastställer därmed att Franck får inte vara präst längre.
Kyrkans Tidning 031117.

Bertil Franck får ämbetet tillbaka – men tvingas gå i pension. Dagen 040823.

Liberalteologiske biskopen Ingmar Ström har avlidit

Förre biskopen i Stockholm Ingmar Ström (1971-1979) avled 19 januari 2002 i en ålder av 90 år. Han var en liberalteologisk banbrytare inom Svenska kyrkan och känd för sin kamp för kvinnors prästvigning (han prästvigde under sin biskopstid 80 kvinnor), homosexuella och en stark anhängare av fri abort. Transcendental Meditation såg han ingen fara med ur kristen synvinkel. Skapelseberättelsen var en myt. Kristi kärlekslära går igen i andra religioner. De kristna har inte patent på salighet.

Tidningen Allers presenterade i nr 16/73 en intervju med Ström. Här är citat från några frågor och svar:

Är Jesu uppståndelse och det som hände i samband med den en vacker sägen eller tror du att allt hände som Bibeln berättar?
– Det var inte så att den döda kroppen fick liv och gick omkring, utan för dem (lärjungarna) blev det ett helt annorlunda sätt att möta honom.

Gjorde Jesus verkligen under?
– Frågan om man ska tro på under tycker jag är konstig. Det är inget som man kan kräva. Om man har upplevt Jesu betvingande kraft och ser vilken roll underverken som berättades om honom spelade för dem som återgav dem - varför berättade de dem? - så kan man komma närmare det som var ett uttryck för hans personlighet. Men att kräva tro på underverken som om en sådan tro på något sätt skulle vara djupare eller mer avgörande eller frälsande... Nej!

Kan en människa bli evigt fördömd? Hur föreställer du dig i så fall den fördömelsen?
– För min del är tron på eviga straff totalt oförenlig med tanken på Guds kärleksvilja. Jag tycker man måste säga ifrån att den är orimlig! Däremot tror jag att människor som inte vill ha med Gud att göra aldrig tvingas till det utan att de i så fall »kommer bort». Om man vill kalla detta fördömelse eller inte är för min del en smaksak, men någon sorts hämndlystnad i evighet från Guds sida finns ingen möjlighet att få ihop med min gudsbild.

Vad är huvuduppgiften i dag, ett spridande av evangeliet eller ren hjälpverksamhet?
– Vi lever inte längre i den föreställningen att vi tillhör ett kulturområde eller en ras som liksom har rätt och ska sprida vårt ljus över världen. I stället har vi gått in i en dialog med andra livsförklaringar, andra religioner, andra folk och andra raser.

Är de kristna särskilt utvalda och har de patent på salighet?
– Att de kristna skulle ha patent på salighet eller ett liv efter detta - det tycker jag är en okristlig tanke!

Var Ingmar Ström en kristen biskop? Helt klart var han en föregångare till K G Hammar och många andra präster som nu finns inom Svenska kyrkan.Liberalteologi också i Norge

Norge har fem biskopar som tror att homosexulla handlingar inte är synd. Øystein I. Larsen i Sør-Hålogaland. Gunnar Stålsett i Oslo, Rosemarie Køhn i Hamar, Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland och Sigurd Osberg i Tunsberg. Flertalet biskopar har dock fortfarande en restriktiv syn på homosex.

Kyrkoherde Kurt Olsson i Herrestad i Bohuslän tog avstånd från homosexuellas kärlek i sin konfirmandundervisning. "Upprörande och helt oacceptabelt", kommenterar biskop Lars Eckerdal. DN 030120.


Kyrkoherde Lars T Gåreberg i Råda församling i Göteborg vill servera alkohol i församlingshemmet - osmakligt! Nya Dagen 2003-02-21.

När vinet går in, går vettet ut! En präst i Stockholm har stängts av från prästyrket efter att ha betett sig illa på ett bröllop - tafsade på bröllopsgäst. Aftonbladet 2003-02-22.

Mats Wall, översättare och skribent, i Nya Dagen 2003-04-01: Jonas Gardell har tillstånd att som lekman predika i Svenska kyrkan, i fornkyrkan hade Gardell utan tvivel avfärdats som villolärare.

Också i USA sprider sig liberalteologin i Svenska kyrkans motsvarighet, den episkopala kyrkan eller som den heter i Storbritannien, den anglikanska kyrkan. Biskopen John Sprong i Newark tror inte länge på någon personlig Gud. Och somliga andra tror inte att Jesus längre är enda vägen till Gud. Som en motvikt till detta har en del bibeltroende församlingar bildat Anglican Mission in America.

Väckelse är motsatsen till liberalteologi. Missionsmannen Oswald J. Smith skriver: "I den irländska väckelsen 1859, blev människor så svaga att de kunde inte komma sig tillbaks till sina hem. Män och kvinnor kunde falla vid vägkanten och bli funna timmar senare bönfallande Gud att frälsa deras själar. De kände att de var på väg att halka ner i helvetet och att ingenting annat i livet spelade någon roll utom detta att få det rätt ställt med Gud… För dem betydde evigheten allt. Ingenting annat hade någon betydelse. De kände att om inte Gud hade förbarmande för dem och frälste dem så var de dömda för tid och evighet."

Lennart Koskinen, valdes till biskop för Visby stift. Han kommer att biskopsvigas den 31 augusti i Uppsala domkyrka. Ännu en seger för den liberalteologiska delen av Svenska kyrkan

Anders Sjöberg, valdes inte till biskop i Göteborgs stift. Hans tydliga uttalanden för bibeltro och en klar kristen linje skrämde alla liberala och feministiska röstande. Bland annat socialdemokraterna gick ut med en uppmaning att inte rösta på Sjöberg. Kristdemokraterna förordade Sjöberg. Tänk att en biskop kan väljas efter politiska förtecken! Ny biskop blir istället Carl Axel Aurelius som inte kommer att ställa till med några problem när det gäller ämbetsfrågan eller inställningen till de homosexuella. Ännu en seger för den liberalteologiska delen av Svenska kyrkan


Svenska biståndsförmedlare missionerar inte längre

Det är Nya Dagen 030417 som rapporterat om detta. Frågan handlade om de tänkte missionera i Irak, vilket man gjorde från vissa organisationer i USA. Totalt likgiltiga för detta är Svenska kyrkans Lutherhjälpen som svarar att det inte är viktigt för dem att irakierna ska vinnas till någon slags tro. Ett häpnadsväckande uttalande. Men de övriga är inte speciellt bättre. Katolska Caritas tänker absolut inte att irakierna ska bli kristna. Och Hoppets Stjärna som en gång startade som en renodlad missionsrörelse, Tältmissionen, säger att de inte har mandat att förkunna evangeliet. Individuell Människohjälp säger att de har ingen tanke på att "vinna några själar". Frikyrkliga Diakonia är mest missionsinriktade när de säger att de så långt det är möjligt försöker samarbeta med lokala kyrkor på platsen även om de inte heller själva tänker på annat än att arbeta för demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnsjukvård. Hur var det Jesus sa? Människan lever inte allenast av bröd…


Danske prästen Thorkild Grosbøll som blev avstängd avslöjade i tidningsintervju att han varken tror på Gud, evigt liv eller att Jesu återuppståndelse har inträffat. Aftonbladet 2003-06-04: Men det dröjde inte länge innan han återfick sin tjänst, en folkyrka kan ju inte utesluta någon för att han/hon inte tror, det hade ju varit värre om han trott för mycket och därigenom blivit ett problem. Kristeligt Dagblad 2002-07-26. Grosbøll avskedades 040610. Dagen 040610.

Anglikanska kyrkan i Storbritannien och dess motsvarighet Episkopalkyrkan i USA har samma problem med trenderna i samhället och homosexuella som är på frammasch mitt i det kyrkliga livet. Nya Dagen 2003-06-25. När får Svenska kyrkan sin förste homosexuelle biskop?
Rowan Williams fick dock avsäga sig sin biskopsutnämning efter det att anglikanska kyrkan i Nigeria hotat att att lämna kyrkogemenskapen.Kyrkans Tidning 2003-07-07.

Episkopalkyrkan i USA, med 2,3 miljoner medlemmar, valde dock 5 augusti 2003 den öppet homosexuelle Gene Robinson till biskop i New Hampshire. Wikipedia. Nigerias ärkebiskop, Peter Akinola, som är ledare för den största anglikanska kyrkan med 70 miljoner medlemmar, kallar utnämningen för "ett sataniskt angrepp på Guds kyrka".

Inte en enda av biskoparna var öppet mot EMU. En var tveksam, resten var klart ja (bland annat K G Hammar) eller lutade åt ja. Claes-Bertil Ytterberg, Jonas Jonson, Anders Wejryd och Caroline Krook skrev på ett upprop för ja-sidan.


Homosexualitetens acceptans ökar i Svenska kyrkan

1951 beskrev biskoparna i ett dokument homosexuell samlevnad som ett brott mot Guds bud och som en sjukdom. Homosexualitet betraktades fram till 1979 som en sjukdom av samhället, och stod med i socialstyrelsens sjukdomsregister. 1994 kunde en kyrklig utredning inte bestämma sig om människor bör leva ut sin homosexualitet eller ej.

År 2003 är verkligheten den att det finns präster som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande. Två sådana präster är Lars Arnell och Lars Gårdfeldt som har levt ihop i sjutton är. I Kyrkans Tidning 37/2003 får KG Hammar frågan om han tycker att dessa två präster lever i synd? Han svarar: "Nej det tycker jag inte. Det är lätt att läsa ut av Bibeln att det livet går ut på är att kärlek och trofasthet står i centrum." Tänk om Gud fortfarande anser att de lever i synd…

Lars Arnell skriver i Kyrkans Tidning nr 38/2003 en artikel i 27 teser om att enligt hans uppfattning så har kyrkan generellt svikit, diskriminerat och särbehandlat homosexuella människor genom att kyrkan inte tillåter att partnerskap ingås i kyrkorummet. Han uppfordrar därför att välsignelsegudstjänster över ingångna partnerskap bör uppmuntras av biskopsmötet att ske offentligt och skriver i punkt 22:

"Om Sverige inför en könsneutral äktenskapslagstiftning bör kyrkomötet göra vigselordningen i kyrkohandboken könsneutral." Vad Arnell vill är att homosexuella ska kunna ha ett kyrkbröllop och en lika vigselform som heteropar. I punkt 24 går han så långt så att han gör samma tillämpning på detta som när det gäller att hålla kvinnoprästmotståndarna borta från att bli biskopar: "För att behörigförklaras inför ett biskopsval bör kandidaterna lova att inte neka någon diakonvigning eller prästvigning på grund av homosexuell samlevnad."

EKHO:s förbundsordförande Arthur Thiry backar upp detta och kräver könsneutrala kyrkbröllop - för att tvinga kyrkan att ta ställning till homosexualitet. För en kristen kyrka finns det bara ett svar på detta: ett fullständigt avståndstagande till sådana former och krav. Svenska kyrkan har dock redan satt sig på pottkanten!

Och första steget mot homosexuella kyrkbröllop tog kyrkomötet 2003-09-19 när kyrkomötets gudstjänstutskott föreslår att homosexuella par ska kunna ingå partnerskap i kyrkan genom en kyrklig akt. Ett nytt beslut om detta ska vara inriktningen tas 2003-10-23. Frågan är alltså inte längre om utan snarare när det blir möjligt för homosexuella att vigas i kyrkan. Det slutgiltiga beslutet beräknas tas vid kyrkomötet 2005. Det här innebär att det faktiskt är kyrkan som kommer att gå i bräschen för utvecklingen mot att riksdagen ska införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Aftonbladet, Nya Dagen. Chefredaktör Olav S Melin skriver i Kyrkans Tidning nr 39/2003 att "Tio år efter förslaget till partnerskap har frågan mognat så pass att kyrkan kan ta ett beslut." Med det menas alltså att sekulariseringen inom kyrkan genom kyrkans anpassning efter vad som är politiskt opportunt i samhället nu har nått den utvecklingen att ett sådant beslut kan tas trots att detta står i strid med Bibelns sanningar. Kyrkfolket styrs alltså mer av politiska krafter än de kristna urkunderna.

Kyrkans tidning redovisar en prästenkät, där man ställt frågan "Om motsvarande regler införs för vigsel av homosexuella par som i dag gäller för heterosexuella, hur skulle du personligen ställa dig?" När frågan ställdes år 2000 var det över hälften som svarade att de inte skulle genomföra sådana vigslar. Idag har de som är helt negativa till detta minskat till 38 procent! Bland kvinnliga präster är det två av tre som är positivt inställda. Kyrkans Tidning nr 42/2003.

I Kyrkans tidning nr 39/2003 finns en insändare av Emma, 16 år. Hon ger hela Svenska kyrkan en tankeställare genom sitt inlägg, som har rubriken "Ska otukt välsignas?", och det dessutom i Guds hus? "Man kan inte ändra på en religion för att något inte passar", skriver hon bland annat.

David Bingham är homosexuell och diakon i Uppsala. Han kräver i ett öppet brev till kyrkostyrelsen att den drar tillbaka förslaget om homovigslar. För honom är förslaget en tragedi eftersom han vill leva efter Bibelns riktlinjer. Han skriver med tydlig skärpa: "För mig är Bibelns budskap klart och tydligt – utlevd homosexualitet är självdestruktiv och synd mot Gud. Därför tror jag att kyrkan gör grundligt fel när den uppmuntrar homosexuella att leva ut sin läggning och att på så sätt leda dem bort från Gud och in i fördärv." Brevet är publicerat i Nya Dagen 030926. Hur kommer kyrkostyrelsen att reagera på detta? Antagligen bryr man sig inte om brevet. En politiserad kyrkostyrelse kan ju inte ta några andliga hänsyn.

Inom den Anglikanska kyrkan är spänningarna stora på grund av att en homosexuell präst, Gene Robinson, utsetts till biskop i New Hampshire, USA. Nya Dagen 031014.
Anglikanska ledarnas krismöte stoppade inte homobiskopen. Nya Dagen 031021. Biskopsvigningen skedde den 2 november 2003, under både hårda protester och 4000 åhörare som skanderade "Det är vår vilja" till vigningen Aftonbladet 031103. Ärkebiskop KG Hammar var en av gratulanterna, och representerades av biskop emeritus Krister Stendahl. Den lutherska kyrkan i USA, ECLA, fanns inte representerad. Enligt ärkebiskopens direktor Bo Larsson är det inte långt bort med en homosexuell biskop i Svenska kyrkan, detta enligt Kyrkans Tidning nr 45/2002, därför att det finns många öppet homosexuella präster och någon av dem skulle kunna bli biskopskandidat. En majoritet av världens anglikaner reagerade mycket negativt på att Gene Robinson (som först var gift i 10 år och fick två barn, men som nu lever i registrerat partnerskap,) vigdes till biskop i New Hampshire, USA. Den världsvida Anglikanska kyrkan står nu nära en splittring. Nya Dagen 031106.

I Storkyrkan i Stockholm samlades kungafamiljen, statsminister Göran Persson och regeringen och stora delar av riksdagen för att tillsammans med 500 människor hedra Anna Lindhs minne och lyssna till tröstens ord från Caroline Krook. Krook bad: "Gode Gud, ge Anna Lindh din frid." Detta är en helt värdelös bön, vi kan inte med våra böner påverka de dödas tillstånd, såtillvida vi inte ber dem tillbaks till livet här på jorden. 2003-09-11.

KG Hammar i Filosofiska rummet, P1 den 5 oktober 2003. Gud kan man bara tolka poetiskt.


Kyrkomötet bifaller homokrav

Efter en hård debatt vid kyrkomötet 031023 bestämdes med röstsiffrorna 120 mot 102 att kyrkomötet ska gå vidare med förberedelserna av en kyrklig ritual för "vigsel" av samkönade par. Kyrkostyrelsen får enligt beslutet att till 2004 års kyrkomöte "återkomma med ett underlag till kyrklig akt för ingående av partnerskap med civilrättslig giltighet". Inget sägs om beslut också ska tas under 2004 års kyrkomöte. Det är i vilket fall som helst upplagt för detta. RFSL välkomnar kyrkomötets beslut och säger att det på ett tydligt sätt visar på att frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning blir allt mer aktuell. Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella säger sig bli jätteglada och överraskade att kyrkomötet vågade ta det här beslutet. Kyrkomötets beslut är en öppning för att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan på ungefär samma sätt som heterosexuella. Ärkebiskopen är nöjd med det beslut som tagits. Nöjd är däremot inte Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU, som anklagar Svenska kyrkan för homofobi, eftersom man inte införde kyrklig vigsel för homosexuella redan vid det här kyrkomötet.

Lina Måndröm (ordförande) och Elin Engström (vice ordförande) i Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS) glädjer sig över att kyrkomötet tog detta beslutet och att konservativa könsroller går i graven. De frågar sig också: Vems lojalitet är vi rädda att förlora? Att det kan vara Guds lojalitet som man förlorar bekymrar dem inte. Kyrkans Tidning nr 45/3003. Hans Johansson, präst i Falun, opponerar sig mot KRISS-företrädarna. Kyrkans Tidning nr 46/3003.

KRISS har på sin hemsida en intervju med Sten Rodhe som genom sin bok i religionskunskap för gymnasiet, vars första upplaga kom 1954 och den femte 1998, är den mest sålda boken i Sverige i religionskunskap, och därför har haft stor inverkan på religionsundervisningen i vårt land. Rodhe ser alla religioner som olika uttryckssätt som kan berika varandra därför att alla religioner har samma källa och samma Gud. Stämmer detta med missionsbefallningen som Jesus gav?

Biskop Tony Guldbrandzéns bekännelse

Biskop Tony Guldbrandzén i Härnösand besökte 031106 skoleleverna i Bredbyn för att svara på frågor. Han säger sig tro på bibelns skapelseberättelse, men ser ändå ingen motsättning mellan bibelns skapelseberättelse och modern vetenskap. Han visade en mycket öppen och förstående attityd mot homosexuella och berättade för en journalist vid ÖA att han som präst enskilt gett kyrkans välsignelse till homosexuella partnerskap. Han blev kristen genom dopet (det vill säga kyrkans ritual att döpa spädbarn, man kan undra vad som i så fall händer med ett spädbarn som dör utan detta dop eftersom det då logiskt sett inte är kristet?). Alla som är döpta genom detta kyrkans spädbarnsdop hävdar han har rätt att kalla sig kristna (spelar det ingen roll vad personen tror?). Han är inte nykterist, dricker vin till maten och det har hänt att han även har druckit starkare saker. Två gånger i sitt liv har han blivit så arg att han använt sig av svordomar. Till hans fördel kan sägas att han åtminstone tror att Jesus föddes av jungfru Maria och att Jesus uppstod från det döda. ÖA 031107.

Biskop Caroline Krook har förbjudit estradören/satirikern Olof Buckard att gästpredika i sitt stift, Stockholms stift. I det här fallet gör Caroline Krook helt rätt, Buckard har ingenting att göra i en predikostol. Kyrkans Tidnings chefredaktör Olav S Melin argumenterar 031112 och i Kyrkans Tidning 031127 för att Buckard borde få predika.

Två frikyrkoförsamlingar i Småland säger i brev till Svenska kyrkan att de vill avbryta ett samarbete mellan församlingarna i form av bland annat gemensamma gudstjänster på grund av att Svenska kyrkan har anställt en präst som har bytt kön, från man till kvinna. Exp 031113 och Ab 031125.

Stefan Gustavsson (generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen) skriver i Nya Dagen 031114: Ett negativt ställningstagande i en etisk fråga (till exempel att homosexuell samlevnad är onaturlig) avvisas (i nutida etiska samtal), eftersom det fäller en dom över människor. Men etik handlar om gott och ont, om bejakande av det rätta och fördömande av det felaktiga. Det är därför omöjligt att föreställa sig en etisk diskussion som utesluter själva möjligheten av att fördöma en handling.

Nio kyrkoledare vädjar i ett brev till Svenska kyrkan att ompröva inställningen till kyrklig akt för samkönade par. De skriver också att frågan ”ofrånkomligt kommer att påverka de ekumeniska samtalen och relationerna i negativ riktning". De nio är kyrkoledare för Svenska Missionskyrkan, Katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Serbisk-ortodoxa kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan. Nya Dagen 031125.
Vad säger Svenska kyrkan om detta? Ja, Kyrkans Tidning är inte sena att visa upp den uppfattning Svenska kyrkan bör driva. Chefredaktören Olov S Melin skriver i en ledare i nr 48/2003 att "brevet visar på avsaknad av respekt för en annan kyrkas teologiska kompetens. Och det är allvarligt." Mot bakgrund av den människosyn och uppfattningen om homosexualiteten som de berörda kyrkorna har är tilltaget föga överraskande, enligt honom. Svenska kyrkan visar än en gång att de är beredda till att bana vägen för en könsneutral äktenskapslagstiftning, där man inte bryr sig om några protester, det är bara en tidsfråga som återstår. I samma numret av Kyrkans Tidning ges docenten Bo Larsson utrymme att debattera mot de nio kyrkoledarnas brev. Han bekräftar vad vi nu har förstått, att det inom Svenska kyrkan finns "åtskilliga präster som lever öppet i homosexuella relationer", relationer som redan nu har fått en kyrklig välsignelse inne i kyrkorummet! Och han betonar att Svenska kyrkan officiellt accepterar att kyrkliga ledare lever i samkönade relationer, ja, att många inom Svenska kyrkan är glada och stolta över detta! Vad som dock kanske är nytt är att vi får veta att det på alla nivåer i Svenska kyrkan finns ledare som är homosexuella (vem av biskoparna är i så fall homosexuell?) och att den samtalsprocess kring dokumentet "Homosexuella i kyrkan" som pågår inom Svenska kyrkans stift och församlingar är "samtal med homosexuella och inte samtal om dem".

Prästen Gunnar Eriksson konstaterar i Nya Dagen 031202 att det egentligen redan är kört: "I en mening är det är redan kört. Riksdagen kommer att göra äktenskapet könsneutralt. Kyrkan kommer att införa den ordning som är beställd. Frågan är bara om det dröjer ett år eller ett par år – av taktiska skäl. Vad ska vi göra?" Själv tänker han sig bli en Bileams åsna som lägger sig ner och säger: Jag går inte ett steg på den vägen. Han blir nog inte ensam åsna...

Den Anglikanska kyrkan är på väg att splittras på grund av den homosexuelle biskopen Robinson. Konservativa episkopaler grundade den 20 januari 2004 ett alternativt kyrkosamfund inom den Episkopala kyrkan i USA, The formation of the Network of Anglican Communion Dioceses and Parishes. Den som valts att leda den nya gruppen är Biskop Robert Duncan i Pittsburgh. Gruppen inkluderar 13 aktiva episkopala biskopar och 385 000 lekmän. Gruppen kan så småningom bryta förbindelsen med den Episkopala kyrkan. 031108 togs ett första beslut om detta, det måste bekräftas med ett nytt beslut i november 2004 för att bli bindande. Episkopalkyrkan har 2,3 miljoner medlemmar och Frank Griswold är den nuvarande andlige ledaren som nu kommer att utmanas. Duncan kommer att företräda den nya rörelsen i internationella anglikanska samlingar och som representant i möten med katolska och ortodoxa grupper. Bland annat Ryska Ortodoxa har redan brutit relationerna. Vatikanen har inställt sina möten. Det ryktas att ärkebiskopen Peter Akinola i Nigeria håller på att lägga grunden för ett alternativ till ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams. Han har i detta stöd av ärkebiskopen Peter Jensen i Sydney, Australien. Akinola själv har omkring 17 miljoner anglikaner i sin kyrka av den 70 miljoner stora världsvida kyrkan.
Nya Dagen 031216 skriver att 9 av de totalt 38 kyrkoprovinserna har tagit avstånd från eller brutit med kyrkogemenskapen, nämligen Sydostasien, Nigeria, Tanzania, Kenya, Uganda, Västindien, Rwanda, Västafrika och Centralafrika.

Missionsprovinsen tar form i (eller utanför?) Svenska kyrkan, tre framtida biskopar är på gång. Kyrkoadjunkt Göran Beijer, Stockholm, kyrkoherde Arne Olsson, Mellerud och komminister Lars Artman, Göteryd har utsetts till biskopskandidater. Nya Dagen 031209 och Kyrkans Tidning 031211.

I kvartsamtalet i P1 031213 medverkade psykoterapeuten Barbro Arlinger från S:t Lukasstiftelsens institut. Hon påstod att det som står i Bibeln är en metafor för någonting annat. Hon har fel.

Kyrkoherde Fredrik Sidenvall i Frillesås pastorat varnar för nya evangeliebokens otro. Inklusivt språk är tecken på otro, anser han. Kyrkans Tidning 031215.

Brad Grammer: Om kyrkan tar beslut om att välsigna samsexkönade äktenskap eller ordinera praktiserande homosexuella, så kommunicerar det till mig och andra som mig, att förvandlingen i mitt liv har inte hänt och att jag är uppenbart i ett sjukligt förnekelsetillstånd. Jag visste inte ens att det var möjligt att förändra min sexuella läggning, men Gud förvandlade även denna delen av mitt liv! Att tillåta samsexförbund och ordinera praktiserande homosexuella i Kyrkan är att förhindra möjligheten för enskilda att även överväga att en ändring är möjlig. Jag var en gång en utstött varelse därför att jag hade homosexuella begär. Om Kyrkan ändrar sin norm, skulle jag återigen bli en utstött varelse i Kyrkan på grund av att mina erfarenheter skulle vara ogiltigförklarade. Vi behöver vända oss till Skriftens sanningar och tro att "Med Gud är allting möjligt" (Matt 19:26). Låt oss hålla fast vid vårt hopp i Gud allena och förbli trogna till vad Han har gjort klart i Skriften i betraktande till sexualiteten. (Hela hans vittnesbörd finns på sidan Brad Grammer's Story.)

K G Hammar framträdde i julhelgen 2003 i TV-programmet "Madonnor och Jesusbarn". När det gäller vad som hände kring Jesu födelse svarade han så här: "I traditionen kommer barndomsberättelserna och födelseberättelserna senare, men det gör att tyngdpunkten inte ligger så mycket på att det här var en faktisk skildring av att så skedde det i Betlehem, utan det är betydelsen som är det viktiga och just i berättelserna om Jesu födelse tror jag att det är viktigt att man ser genom dom yttre berättelserna och yttre omverket och frågar sig: vad betydde det? Sen kan vi ha olika liksom förståelse av skedde det faktiskt så, var det så och så med Maria, vilken roll spelade Josef, var det verkligen i ett stall, kom verkligen dom vice männen och så, jag tror att det finns rum att tänka på olika sätt där." Hur kan man veta betydelsen om man inte vet om det som står i Bibeln är en legend eller inte? K G Hammar angav födelseberättelsen som ett exempel på som våra bibelforskare anger att det finns starka legendartade drag i. Otro är vad KG Hammar lär svenska folket.

Den homosexuelle biskopen Gene Robinson i USA tror inte att Jesus är enda vägen till Gud. På frågan om Jesus Kristus är den enda vägen som Jesus säger: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig", svarar Robinson: Jag kommer att vara den sista personen i världen som försöker placera Gud i någon slags låda." Liberalteologi och homosexförespråkande går hand i hand, i USA liksom i Sverige.
Om Romarbrevet 1:26 säger Robinson: När dessa verser blev skrivna i både gamla och nya testamentet, så var alla förmodade att vara heterosexuella, så att handla på något annat sätt skulle ha varit mot ens naturliga böjelser. Hela begreppet om sexuell läggning är endast omkring 100 år gammalt. Så att ta det homosexuella begreppet som en sexuell läggning och läsa in det igen i en forntida text, det är mycket ostadig grund att vara på." Om det är någon som står på osäker grund är det Gene Robinson som gör precis det som Skriften varnar honom för att göra.
CBN 031225.

Ärkebiskop KG Hammar bjöd 040120 hem journalister för att berätta om sin syn varför han vill driva på en äktenskapsliknande vigselakt för homosexuella i Svenska kyrkan. Hammar medgav att "Fördömandet av homosexualitet är entydigt i både bibeltext och tradition". Hammar fick då frågan om Gud har ändrat sig? På det svarade han att "Vi upplever Gud på ett annat sätt i dag. Alla visa teologer har avstått från att svara på den frågan." Men ändå påstår han att det är denna förändring som "vi upplever är Guds vilja" för Gud är dynamisk och inte densamme i alla tider. Se vidare Nya Dagen 040121. KG Hammar menar enligt artikel i SvD 040124 att det är samma kärlek som uppstår mellan två av samma kön som mellan man och kvinna. Lösningen är för KG Hammar att "När samkönad vigsel blir en del av gudstjänstordningen ändras vår Gudstro." Det är nog sant, men den gudstron är ingen tro längre på den ende sanne Guden som inte har sagt något om att han ändrat sin vilja för människan. Problemet för Hammar är att det inte är Guds vilja han har hört utan viljan från den onde som har hela världen i sitt våld enlig 1 Joh. 5:19. Men å andra sidan har ju KG Hammar med flera avskaffat den onde som en existerande verklighet.

Danska kyrkans präster är inte fullt så liberala som de svenska. De danska biskoparna visar ett enigt motstånd mot kyrklig vigsel av homosexuella. Omkring 60 procent av prästerna vill inte ha en kyrklig vigsel för homosexuella, medan bara drygt 30 procent av prästerna inte vill välsigna homosexuella par i en kyrklig akt.

Ärkebiskop KG Hammar får inte bifall av alla präster. I SvD 040230 skriver fyra präster (Anna Sophia Bonde, Bo Brander, Eva Hamberg och Bengt Holmberg): "Man kan inte låta bli att undra om frågan om samkönade äktenskap ingår i en bredare strategi för att förvandla Svenska kyrkan från att vara en del av Kristi kyrka på jorden till att bli en allmänreligiös institution i det svenska samhället. Ärkebiskopen säger sig ha mandat att läsa Bibeln och förstå Gud på ett nytt sätt. Det är förmätet, men inte särskilt originellt."

Eskil Albertsson, tidigare missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen: En katastrof att ärkebiskopen vill ändra definitionen av äktenskapet. Nya Dagen 040203.

KG Hammar försvarar sig i SvD 040204: Vad jag framför allt vill med mina inlägg är att påverka den teologiska reflexionen i dessa frågor. Om vi i dag ser osjälvisk kärlek i en relation mellan människor av samma kön, har vi då rätt att fortsätta kalla det för synd? Om en annan kyrka eller en kritisk tradition inom vår egen kyrka menar att frågan inte är aktuell, giltig eller relevant, så har den kyrkan eller traditionen knappast något att bidra med i den svåra brottningen med vad Gud kan vilja med oss i kyrkan i dag.

KG Hammar har en liberalteologisk teologi och har bland annat ifrågasatt jungfrufödelsen. Teologen Albert Mohler säger i en artikel i BP News 031224 om denna frågan: "Kan en sann kristen förneka jungfrufödelsen? Svaret på den frågan måste bli ett bestämt Nej. De som förnekar jungfrufödelsen förkastar Skriftens auktoritet, förkastar Frälsarens övernaturliga födelse, underminerar evangeliets grund och kan på intet sätt förklara Kristi Gudom. Kristna måste ställa sig inför det faktum att ett förnekande av jungfrufödelsen är ett förnekande av Jesus som Kristus. Med jungfrufödelsen står och faller evangeliet." Hur kan svensk kristenhet fortsätta att lyssna på KG Hammar?

Albert Mohler: The Case Against Homosexual Marriage. Crosswalk 040115.

Jonas Jonson biskop i Strängnäs: Svenska kyrkan bör hålla fast vid övertygelsen om att äktenskapet är instiftat enbart för man och kvinna. Jag är inte beredd att betala det teologiska och ekumeniska pris som en övergång från civilrättsligt partnerskap till kyrklig homovigsel skulle kosta. Svenska Dagbladet 040217.

Rune Imberg, rektor på Församlingsfakulteten, Göteborg: Hammar en teologisk katastrof. Med en teolog som K G Hammar behöver Svenska kyrkan inga yttre fiender. Kyrkans egen ledning sköter det teologiska demoleringsarbetet.Vi präster har som uppgift att förkunna evangeliet om synd och nåd klart och tydligt inför hela svenska folket, inte att hålla på med intellektuella trollerikonster. . Kyrkans Tidning 040219.

Fyra präster i Västerås stift har bytt ut trosbekännelsen mot psalmen 711. Kyrkoherden Robert van Aarem säger: "Jag kan inte tro att Gud är allsmäktig, en som styr och ställer." Han tycker dessutom att det är knepigt att tala om Gud som en manlig gestalt idag och att de gamla bilderna kring t ex synd kan stå i vägen för människor som söker Gud." "Den allsmäktige fadern speglar ett gammaldags patriarkalt samhälle styrt av stamhövdingar som var män, ett samhälle där folk trodde att jorden var platt och universums medelpunkt." "Gud är kärleken och humanismen måste genomsyra religionen, säger van Aarem som inte använder begreppet synd."Kyrkans Tidning nr 12/2004 och Dagen 040305.

Jonathan Mattson, präst i Mariakyrkan i Trångsunds församling utanför Stockholm, berättar i Kyrkans Tidning nr 13/2004 att han gärna vänder sig till Jungfru Maria för förbön och han menar att kristna i alla tider vänt sig till Maria om förbön och hjälp och fått det.
Detta är katolsk villfarande teologi som en präst i Svenska kyrkan kommer med!

Olov S Melin, chefredaktör för Kyrkans Tidning, säger i nr 12/2004 att "det är Kyrkans Tidnings hållning att i debatten söka teologiska argument för den samkönade akt, som kyrkomötet vill ta fram." Så behöver ingen tvivla på att Kyrkans Tidning är en viktig pådrivare för att föra kristenheten bort från den tydliga teologi som Skriften har i detta avseendet.

Svenska gaykyrkan representeras på Stockholms Pridefestival 2004 av biskopen i Stockholm Caroline Krook. Hon är inbjuden till att invigningstala och har tackat ja till detta.

Klassisk försoningsteologi beskrivs som hedersmord av Bo Larsson, direktor, docent och avdelningschef för forskning och kultur Svenska kyrkans hus, Uppsala. Detta i en debattartikel i Svenska Dagbladet 040402.

Jesaja 5:20 "Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Ärkebiskop Peter Akinola i Nigeria (med 17,5 miljoner medlemmar) kommer inte längre att delta i möten med företrädare för den gayvänliga ledningen av episkolkyrkan i USA. Akinola sa att episkopalkyrkan "försöker omdefiniera kristendomen och skriva om Skriften och vi har ingen rätt att göra det. Den historiska kyrkans tro är vad vi stöttar och det finns ingen utgång från den." The Miami Herald 040403.

Den kontroversielle amerikanske pensionerade biskopen John Shelby Spong: Det finns ingen objektiv sanning om Gud. Bibeln är inte ofelbar. Budskapet måste befrias från bokstaven. Berättelsen om jungfrufödseln, Jesu uppståndelse och himmelsfärd, måste förstås, inte som fakta längre, men som många tusens års gamla försök att förmedla upplevelser av Gud genom myt och poesi, och som produkter av den tid och det sammanhang som de kom till i. Spong tror inte på en personlig Gud, eller att Gud är ett himmelskt väsen eller att Jesus är Guds son. Han tror inte på Jesu uppståndelse i fysisk bemärkelse eller att Jesus gick på vattnet, allt detta menar han är mytologiska berättelser. Ända kallar han sig för kristen! Det finns ingenting vi kan göra så att vi hamnar utanför Guds kärlek, menar han. Han tror på en kyrka där alla kan komma som de är utan att bekänna något. Han inbjöds till Sverige av Claes Bertil Ytterberg, biskop för Västerås stift. Människor och tro 040625 och Dagen 040630.

Svenska kyrkans kyrkostyrelse har redan framtagit förslag på hur en vigselakt för homosexuella par ska kunna gå till. Kyrkomötet 2005 skulle kunna anta den. Kyrklig akt för partnerskap och förbönsakt finns också framtaget i arbetsmaterialet. Dagen 040702 och Kyrkans Tidning 040628.

Birger Thureson i Dagen 040730: En maskstungen tro är inte den kristna kyrkans framtid.

Prästen Ulf Lidman "vigde" ett homosexuellt par på scenen under Pridegalan. Aftonbladet 040729.

Prästen Anders Borogrenom biskop Caroline Krook: Hon har ohållbara argument för samkönade vigslar. Dagen 040810.

Kyrkoherden Fredrik Lautmann välsignade den nyanlagda Japanska parken i Leksand tillsammans med en japansk shintopräst. Han säger: "Genom Kyrkornas Världsråd bedriver vi ju sedan flera år tillbaka en religionsdialog och det ligger i dess natur att det vid sådana här tillfällen bör finnas med en representant för varje trosinriktning." Dagen 040810.

Rune Imberg: Felaktig forskning bakom kyrkans syn på homosex. Dagen 040819.

Ecce Homo-fotografen Elisabeth Ohlson Wallin i ny kyrkosatsning. Kyrka, försvar och polis skall bli homo-rörelsens propagandavapen. Världen idag 040820.

Ärkebiskop K G Hammar i sin nya bok Jag har inte sanningen – jag söker den där han lyfter fram sin tro på evolutionismen, mystiken och en diffus förståelse av livet efter detta - det eviga livet är att vi lever vidare i Guds minne. Världen idag 040920.

K G Hammar igen: När vi dör finns vi kvar i Guds minne, på något sätt, liknande det att döda människor finns kvar för oss i vårt minne! Aftonbladet 040925.

Sju av Norges biskopar är emot och fyra för, att homosexuella präster kan ha en livspartner. Kyrkans Tidning 040927.

Tonerna hårdnar i den anglikanska kyrkan – splittringen nära på grund av de motsättningar som fjolårets vigning av Gene Robinson till biskop i den amerikanska Episkopalkyrkan har utlöst? Dagen 040929.

När Missionsprovinsen i början på 2005 viger egen biskop vill Svenska kyrkan inte samverka med Missionsprovinsen på något sätt. De kommer inte heller att få tillåtelse att använda Svenska kyrkans lokaler. Dagen 041015.
Biskop Walter Obare har sina rötter i Bibeltrogna Vänners missionsarbete i Kenya. Dagen 041015.

Claes Bertil Ytterberg försvarade JS Spong på kyrkomötet. Enligt Dagen 041021ställde Torsten Josephsson en fråga om kyrkostyrelsen delar Spongs uppfattning att kyrkan kommer att dö om den inte överger sin klassiska teologi och förkunnelse. Biskop Claes Bertil Ytterberg, som framförde kyrkostyrelsens svar, ställde sig helt bakom den anglikanske biskopen JS Spong, och hävdade att det aldrig funnits och aldrig kommer att finnas något som kan kallas "klassisk kristen tro", utan att bara "olika tidsbundna försök att fånga upp erfarenheter av Gud".

Präst i Malmö tvingas lämna sitt prästämbete sedan han avslöjats med att ha sexuella kontakter med minderåriga på internet. Expressen 041026.

Lesbisk präst i Stockholm har anmälts för sexuella trakasserier. Anmälaren är en kvinnlig kollega. Aftonbladet 041025.

Ärkebiskopen Peter Akinola i den anglikanska kyrkan i Nigeria: Episkopalkyrkan i USA (ECUSA) är en liten privilegierad grupp som försöker påtvinga kyrkans fattiga, men trogna kristna en falsk lära. Den stagnerade nordamerikanska kyrkan håller i sin dödliga omfamning av tidsandan på att begrava sig själv, och utgör ett hot som även kan "döda" de levande kyrkorna. Dagen 041026.

Ärkebiskopen i Finland Jukka Paarma ser Sverige som ett skräckexempel: "Svenska kyrkan lever ju i en situation där staten mer eller mindre försöker diktera också vad som är kyrkligt rätt eller fel. Ett faktum är att utvecklingen i Finland ofta går i samma riktning och därför är det viktigt att nu säga ne. Det är i alla fall sist och slutligen med Bibeln som grund som kyrkan måste hand och ta ställning. Någon annan möjlighet finns inte. Dagen 041026.

Europas största buddhisttempel byggs i Fredrika i Västerbotten och och kommunen räknar med 100 000 besökare per år. Kyrkans Tidning. Aftonbladet 041030. Buddhism in Thailand.
Något om buddhism: There are two sects of Buddhist monks in Thailand, the orange robed Mahanikai and the stricter, more academic red-brown robed Thammayut who can eat only one meal a day (before noon), provided for them by those who wish to make merit. They cannot touch money.
The services of monks are requested for every occasion. New houses or cars should be blessed to bring good luck, nine monks are required for a marriage, and three days of chanting ‘mantras’ by a group of monks is normal at a funeral.
Underlying Buddhism in Northern Thailand is Animism - a belief that all things, such as trees, stones and rivers, have living souls, “Spirit houses” outside all building in Thailand are made attractive to any possibly harmful spirit so that it will not “haunt” the humans living nearby. Buddhism has managed to mould itself onto Animism in Thailand, producing a blend of moral philosophy and superstition.
All temples are covered in small, highly reflective mosaics of colored glass. Their significance is to drive away evil spirits - if they approach too close they will see their reflection and be frightened away. There are other precautions to ward off bad spirits, including the monster figures often guarding doorways. Many temples are approached by long flights of steps, guarded at the base by pairs of fearsome serpent heads (nagas) whose long scaly backs form the walls on either side of the steps.
The naga is a serpent which can change shape at will. One guarded Buddha in the wilderness by growing seven heads to form an umbrella over Buddha’s head, and promised to give his body for use by Buddha. Citaten hämtade från http://asiatours.net/thailand/info/buddhism.html.

Tibetan Buddhism is the most openly occult of all Eastern religions. BUDDHISM (Archive 2002).

Först vinmingel sen alkoholdebatt. Kyrkopolitikerna avbröt sitt möte för en timmes vinmingel. Sedan debatterade de ett förslag om förebyggande arbete mot alkohol. Behovet av kyrkan som en alkoholfri zon nämndes. Det gick åt 79 flaskor vin och tio flaskor alkoholfritt till 325 personer. Det innebär att upp emot 89 procent av deltagarna drack alkoholhaltigt vin. Bara ett tecken till på hur kyrkopolitikerna har sekulariserats. Kyrkans Tidning 041028.

Var tionde medlem i Svenska kyrkan är ateist. En fjärdedel av de kyrkotillhöriga är agnostiker. Samtidigt har kyrkan en kärna på 17 procent riktigt trogna medlemmar. Det visar Svenska kyrkans undersökning Medlem 2004. Kyrkans Tidning 041111.

Dop skapar debatt i homofrågan. Präster som inte vill döpa barn till homopar bör se sig om efter andra jobb. Det anser ärkebiskopens kaplan Michael Persson. Kyrkans Tidning 041124.

Biskop Tony Guldbrandzén hakar på: Inget barn kan efter kyrkans lära vägras dop för att den enskilde prästen har åsikter om föräldrarnas livsstil. Den präst som tänker annorlunda bör fundera över att lämna prästämbetet. Kyrkans Tidning 041126. Är det inte besynnerligt att kyrkans lära plötsligt har blivit så viktig?

Äekebiskop KG Hammar säger om Green: "Pastor Greens bibelord borde förpassas till historiens skräpkammare. Att den kristna kyrkan talar om Bibeln som Guds uppenbarelse betyder ju inte att det är tidlösa texter som innehåller någon slags ofelbar kunskap om Gud. Man måste vara så andligt mogen att man kan skilja ut Guds ord i det ena bibelordet och lägga det andra åt sidan." Det tror sig alltså KG Hammar vara andligt mogen till att göra! Följaktligen kommer KG Hammar i sin syn fram till att om enkönad tvåsamhet håller på tillräckligt länge så blir den inte otukt! Kyrkans Tidning 050126.

KG Hammar får kritik för sina uttalanden om Bibeln av Roland Gustafsson som är föreståndare för Bibeltrogna Vänner och som pekar på att det i Bibelns sista bok talas med stort allvar om att ”lägga till” eller ”ta bort” något från profetians ord (Upp. 22:18-19). Det medför att gå miste om ”livets träd” och ”den heliga staden”, vilket i Bibelns språk-bruk för övrigt innebär – att gå förlorad. Dagen 041027.

Anna Karin Hammar skriver i en artikel i Palestina Nu (Palestinagruppernas tidskrift) nr 1 -2005 (hon utger sig för att vara god lutheran): att det är självklart att vi ska bojkotta de illegala varorna från bosättningar som innefattar Israels ockupation av Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza. Vi bör därtill bojkotta alla israeliska varor. Vi bör också bojkotta den israeliska statsmakten för dess politik av underkuvande och förtryck, för dess etniska rensning och brutalitet mot palestinskt vardagsliv.

Lars Andersson: Förkasta KG Hammars och Jonas Gardells klipp-och-klistra-teologi! Den är lika död som det budskap dessa kärleksprofeter torgför. En kärlek utan gränser. En kärlek utan rättfärdighet. Ett evangelium utan normer. En Jesus utan gudomlighet. Världen idag 050128.

Stefan Gustavsson bemöter KG Hammar om vad tron på Bibeln innebär. Dagen 050201.

60,1 procent av prästerna är positiva till att staten inför en könsneutral äktenskapslagstiftning! Detta enligt en undersökning som Dagen gjort. Generellt sett är kvinnliga präster mer liberala än männen. Dagen 050202.

Arne Olsson vigs till den förste biskopen för Missionsprovinsen. KG Hammar vill inte ha Missionsprovinsens präster kvar i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 050204.

Teologiskt konservativa präster har svårt att få tjänster och ingen biskop delar deras ämbetssyn. Dagen 050204.

Präster riskerar förlora sina jobb. Stöd till Missionsprovinsens vigning kan betyda avsked. Dagen 050204.

Missionsprovinsen vigde egen biskop. Kenyanske biskopen Walter Obare: Det har rått ett nödläge bland lutherska bröder och systrar i Europa, särskilt i Skandinavien. Vi som är fria måste hjälpa de förtryckta. Aftonbladet 050205.

Den kenyanske biskopen Walter Obarevigde Arne Olsson från Mellerud till "Missionsprovinsens" förste biskop. Dagens Nyheter 050205.

Nyvigde biskopen kan mista prästämbetet i Svenska kyrkan. Dagens Nyheter 050205.

Anne-Louise Eriksson: Söndring sorglig - men kan vara bra. Cirka 140.000 av Svenska kyrkans 7 miljoner medlemmar stöder den nya grupperingens åsikter. Dagens Nyheter 050205.

KG Hammar: Missionsprovinsen utträder. Svenska Dagbladet 050205.

Missionsprovinsens vigning av biskop och tre präster. Kyrkans Tidning 050205.

Fler biskopsvigningar i Missionsprovinsen hösten 2005. Kyrkans Tidning 050208.

Nu är splittringen ett faktum. Missionsprovinsen genomförde sin kontroversiella biskopvigning. Dagen 050208.

Arne Olssons brev till Svenska kyrkan: Upprepa inte kyrkans historiska misstag. Dagen 050208.

Bengt Birgersson: Tack Gud, att du har befriat oss från biskoparnas tyranni. Dagen 050208.

KG Hammar: Det blir nu tydligt för alla att Missionsprovinsen inte är en del av Svenska kyrkan. Dagen 050208.

Första stegen mot avstängningar. Domkapitel granskar präster i Missionsprovinsen. Dagen 050209.

Biskop Walter Obare: De kristna i väst tenderar att följa tidsandan och att ifrågasätta och tvivla på Guds ord. ”Ungefär som en död fisk som flyter med strömmen, medan en levande fisk simmar mot strömmen.” Dagen 050209.

Olika fromhetsinriktningar inom Missionsprovinsen. Dagen 050209.

Kyrklig samling ställer sig inte bakom Missionsprovinsen. Dagen 050209.

Fakta om de utländska biskoparna som deltog i den omdiskuterade vigningen. Dagen 050209.

Biskop Walter Obares vigningstal: "Vad som börjar som ett urvattnande av Bibeln i liberalismens namn kommer snart att sluta som en orubblig intolerans mot den kristna tron. Detta är den utveckling vi har sett i västvärlden. Förr gav de nordiska länderna upphov till många goda teologer till hela kristenheten. Idag är det ett tråkigt faktum att majoriteten av kyrkorna i västvärlden totalt har förlorat ljuset från Guds ord. Kristi spira som, enligt hans fasta löfte, är närvarande i hans kyrka har blivit bortstött på grund av mänskligt intellektuellt övermod."Kyrkans Tidning 050210.

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner har anmält ärkebiskop KG Hammar till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar, för att han förpassar vissa bibelord till ”historiens skräpkammare”. Världen idag 050211. (Ansvarsnämnden skall pröva anmälningar som avser hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.)

Docent Dag Sandahl: Varför kan ingen biskop säga att det faktiskt är fel på de homosexuella? Dagen 050217.

Lutherska världsförbundet vill peta biskop Walter Obare från hans uppdrag som en av 22 rådgivare till Världsförbundets årliga rådsmöte efter att ha medverkat vid Missionsprovinsens biskopsvigning. Kyrkans Tidning 050223.

Biskop Arne Olsson i Missionsprovinsen får inte längre vara präst i Svenska Kyrkan. Biskop är en tjänst man kallas till, men ”Arne Olsson har inte fått någon sådan kallelse”, säger domkapitlet. Kyrkans Tidning 050225.

Fd frikyrkosamordnare i Sveriges Kristna Råd Tord Ström: Är det Gud eller kärleken som är det viktiga? Det är inget annat än religiöst mischmasch och en anpassning till ett sekulariserat samhälle (när kärleken blir Gud). Dagen 050301.

Prästerna Bo Rejnhem och Finn Falck: När hörde vi senast att en företrädare för kyrkan uttalade sig i en etisk-moralisk fråga utifrån kristna värderingar? – med skärpa! Världen idag 050308.

Undersökning visar att ungefär hälften av alla medlemmar i Svenska Kyrkan uppger att de är med utan att fundera så mycket på varför. Att vara med av kristen tro är det ovanligaste skälet. Tradition och idealitet är viktigast skälet för de flesta. Svenska Dagbladet 050311.

EFS missionsföreståndare Anders Sjöberg: Guds ord är inte skräp – KG Hammars syn oroar. Dagen 050218.

Biskop KG Hammar svarar Anders Sjöberg: Det finns mycken "bråte" i Bibeln. KG Hammar hävdar ändå att han att han tror att Jesus kan vara Bibelns centrum. Dagen 050311. (Om KG Hammar hade Jesus som Bibelns centrum skulle han tro på hela Bibeln för det gjorde Jesus själv.)

EFS missionsföreståndare Anders Sjöberg svarar KG Hammar: Då undrar jag, om Bibeln – för Sveriges ärkebiskop – bara innehåller mänskliga tankar om Gud. Dagen 050315.

Mats Wall: KG Hammars världsbild utesluter allt övernaturligt.Dagen 050324.

Mats Selander: Efter att ha läst Hammar får man ett starkt intryck av att Hammars Jesus är en fantasifigur formad av den ateistiska och humanistiska tidsandan.Dagen 050331.

KG Hammar tycker att det är fel att evangelisera. Målet ska inte vara att omvända icke-kristna. Bibelns missionsbefallning ska inte förstås som att kristna ska åka ut i världen och evangelisera andra folk. Den tanken uppstod först under 1500-talet. (Så kan bara en person säga som inte själv är omvänd!)Dagen 050406.

Stanley Sjöberg: Ärkebiskopen måste våga marknadsföra kyrkans tro! Dagen 050415.

Gunnar Andersson, förbundssekreterare Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro: Norden evangeliserades långt före 1500-talet. Dagen 050419.

Verbum ger ut otrosteologi, biskop emeritus i Episkopala kyrkan i USA John Shelby Spongs bok En ny kristendom för en ny värld. Förordet är skrivet av biskop Claes-Bertil Ytterberg. Kyrkans Tidning 050412.

Teologen Ola Sigurdson: Spongs samtidsanalys är felaktig, hans teologihistoria är felaktig och hans anspråk är rent löjliga. Kyrkans Tidning 050415.

Prästen Olof Abrahamson skriver ett öppet brev i Dagen till KG Hammar: Menar du att Matteus och Lukas missuppfattade Jesus eller att Jesus inte menade det han sa? Kanske anser du att de hör hemma i skräpkammaren? Vem ska avgöra vilka texter som ska hamna där? Dagen 050429.

Biskop Tony Guldbrandzén är i EFS Budbäraren nr 9/050506 för en välsignelseakt av homosexuella par, som vill leva i trohet. "Det är alltid bättre med trohet och löften än fria förbindelser", säger han. Men Tony Guldbrandzén: Är det inte ännu bättre att lämna all synd och leva i den renhet som Jesus vill vi ska leva i?

Missionskyrkans pastor Erika Cyrillus Olsson om den kristna förkunnelsen idag: Det tydliga budskapet om Jesus måste vara grundläggande. Det största hotet mot kyrkan kommer inte utifrån, utan finns mitt ibland oss. Hotet är den uttunnade förkunnelsen där man har tagit bort udden i det kristna budskapet och stuvar undan obekväma bibelord. Världen idag 050516.

Biskop Caroline Krook polisanmäld. Hon gick in hos grannen och drog ut deras kontakt till radion. Aftonbladet 050528. Faran är över, polisen lägger ner förundersökningen. Kyrkans Tidning 050603.

Biskop Caroline Krook har uppmanat att alla präster och diakoner i Stockholms stift att vid höstens prästmöte bevista något av fem alternativ. De alternativ som ges är Ökenmässa i Högalid. Allhelgonamässa i Allhelgonakyrkan med diktläsning mm. Sofiamässa i Sofia kyrka med en sorts dyrkan av Sofia – visheten. Regnbågsmässa i Gustav Vasa ledd av Ulf Lidman, en homosexmässa där man använder bilder ur Ecce Homo-utställningen och med lättklädda personer som dansar inför altaret eller Sinnesrogudstjänst enligt 12-stegsmodellen i ytterligare en kyrka. Temat för prästmötet är "gudstjänsten" . Det som Caroline Krook alltså tycker är väsentligt för sina underordnade präster och diakoner är att ta del av är sådana här tillställningar. En av prästerna i Hammarby församling, Lars Borgström, är bekymrad över den allmänna utvecklingen och säger rent ut att "enligt Bibeln är homosexualitet synd".

Last Days of Apostasy - It is not the outside world as much as the opposition within that fatally weakens churches and denominations. Tyndale House Publishers 030625.

Lars Artman, 49 år, prästvigd 1984,arbetar som komminister i Göteryds kyrkliga samfällighet och Göran Beijer, 65 år, prästvigd 1967, arbetar som kontraktsadjunkt i Stockholms domkyrkoförsamling, blir vigda till biskopar 15-16 oktober 2005 i Missionsprovinsen. Kyrkans Tidning 050602.

Tibetanbuddhisten Dalai Lama kommer på nytt till Sverige. Kritiker varnar för falskt budskap. Kommer Svenska kyrkans företrädare att välkomna honom igen? Världen idag 050603.

Svenska kyrkans teologiska kommitté och ärkebiskop KG Hammar deltar 050614 i konferensen Gud och Darwin som hålls på Lärarhögskolan i Stockholm. Bland annat medverkar Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi, Lunds universitet med föredraget I begynnelsen var en svanslös apa.

Dalai Lama och KG Hammar överens i det mesta. KG Hammar: Det finns ingen skarp linje mellan kristendom och buddhism. Jag har mediterat regelbundet sedan 80-talet enligt zentraditionen. Dalai Lama: Vi har samma väg, samma mål, men olika tratitioner. Fakta: Dalai Lamas tibetanbuddhism är starkt uppblandad med magi och schamanism. Dagen 050614.

Dalai Lama: De som drabbades av tsunamikatastrofen gjorde det på grund av sin karma precis som min generation drabbades i Tibet. Det finns mycket lidande, men det beror på våra egna missgärningar och misstag, inte bara i detta liv utan också i tidigare liv. Världen idag 050615.

Kyrkans kvinnokör i Timrå hade fyllefest på hotell. Gardiner hade rivits ned och ölburkar låg kvar på golvet. I ett av rummen hittades en tom treliters vinlåda. Någon hade spillt rödvin i en antik soffa som ännu inte har kunnat återställas. Aftonbladet 050615.

Svenska kyrkans kyrkans ansvarsnämnd: KG Hammar har inte övergett läran, men ur pastoral synpunkt var dock ordvalet om ”historiens skräpkammare” mindre väl valt. Dagen 050628.

Biskop Caroline Krook har inbjudit den omstridde homosexuelle anglikanske biskopen Gene Robinson till Sverige. Han ska medverka i flera gudstjänster och även träffa KG Hammar. Kyrkans Tidning 050707.

Teologie doktor Agne Nordlander: Ärkebiskopen är en fara för Svenska kyrkan. Dagen 050809.

Johnny Bergman: Biskop Spong beter sig som en andlig hermelin. Han tar gamla kristna begrepp och tömmer dem helt på sitt innehåll. När han sugit ut innehållet och skönheten i dessa läror, erbjuder han de tomma skalen och säger att hans bibeltolkning är den enda rimliga tolkningen av kristendomen i en ny tid och värld. Dagen 050824.

KG Hammar avgår (av personliga skäl) sommaren 2006. "Det är min livssituation som helhet som lett till beslutet att sluta nästa sommar. Det har varit en lång process", säger han. Svenska kyrkan 050825.
Kommentar: Detta beslutet mottar vi med tacksamhet. KG Hammar har varit en katastrof för Svenska kyrkan trosmässigt sett. Men förutsättningarna är inte helt goda att vi får en speciellt bättre ärkebiskop.

Kyrkans sångseminarium på Kiörningsgården i Nordingrå spårade ur och blev en fyllefest. Expressen 050827.

Missionsföreståndaren i Svenska Baptistsamfundet Karin Wiborn: Jag sörjer att han nu meddelat sin avgång. Han har bidragit till en god och öppen dialog i Sveriges Kristna Råd.

Ledare i Borås Tidning: Teologiskt har KG Hammar ibland framstått som en pastor Jansson-figur. Bland annat har han förklarat att man inte behöver tro på något speciellt för att kalla sig kristen, att Bibeln inte är särskilt relevant och att liv efter döden är en öppen fråga. Centrala kristna trosatser har försvunnit i svårtolkade dimmor. Borås Tidning 050827.

Lutherska världssamfundet har beslutat att den kenyanske biskopen Walter Obare inte får behålla sin post som teologisk rådgivare. Kyrkans Tidning 050901.

Samkönade tvålar i Uppsala domkyrka. I Uppsala domkyrka säljs tvålar dekorerade med bilder föreställande brudpar. Första tvålen: en tämligen traditonell bröllopsbild med brud och brudgum. Andra tvålen: två frackklädda män. Och tredje: två kvinnor, de kunde vara tvillingsystrar i sina identiska långa vita klänningar, krona och slöja. Det är svårt att uppfatta valet av souvenirer som något annat än ett föregripande av ett öppnande för könsneutrala äktenskap. (Katolskt Magasin 050902).

Ledare i Dagen: Förvånande lite uppståndelse när Spong förnekar uppståndelsen. Spongs tankegångar är inte nya utan snarare en postmodernistisk variant av 1960-talets Gud är död-teologi. Dagen 050902.

Pingstpastor Sam Wohlin: En biskop som tappat tron är inte hoppet för kyrkan. Spongs teologiska arbete är under all kritik. Dagen 050909.

Prästen i Västerås Pelle Söderbäck försvar Spong: John Shelby Spong är en lysande predikant. Han är en av de mest genuint troende människor som jag mött. Dagen 050912.

Kyrkoherden serverade snaps till frukostar för personalen i ett pastorat i Skåne. Dagen 050913.

Skolsekreteraren för Credo Syd Daniel Astgård: En kyrka som ”blir” samtiden har inget att erbjuda samtiden. Dagen 050916.

Elin Eiderbrant: Spong presenterar en helt ny religion. Dagen 050916.

Pastor Stanley Sjöberg: När John Shelby Spong välkomnas med sitt tänkande, då är det lika allvarligt som när arianismen uppträdde på 300-talet och Muhammed framträdde som kristendomens fiende på 600-talet. Dagen 050916.

PastorSam Wohlin: Är Jesus uppstånden från de döda, Pelle Söderbäck? Dagen 050916.

Pelle Söderbäck: Självklart tror jag på uppståndelsen! Men om Jesu uppståndelse var kroppslig/ fysisk eller inte spelar för mig inte så stor roll. Dagen 050920.

Sam Wohlin: Kvarstår att Spong inte tror att Jesus uppstod från det döda rent fysiskt! Dagen 050920. (Kommentar: Att döma av det Söderbäck skriver så är det fel att dra slutsatsen att Söderbäck tror på Jesu uppståndelse eftersom han fortsatt försvarar Spong och själv inte vet om Jesus uppstod kroppsligen.

Det krävs biskopens godkännande för att medverka i Missionsprovinsens präst- och biskopsvigningar, vilket han naturligtvis inte ger. Kyrkans Tidning 051006.

Stanley Sjöberg: Om Svenska kyrkans biskopar vill urholka trosbekännelsen, förneka att det finns en Gud ”däruppe”, nedvärdera Jesus och avvisa Bibeln som viktig för kristen tro och etik, då måste det få konsekvenser i olika relationer. Kyrkans Tidning 051006.

Stanley Sjöberg: Präster råder kyrkan ta avstånd från Jesus. De båda prästerna Stig Eklund och Tore Littmarck jämställer mordet i Uppsala vintern 2002 då en fader dödade sin dotter Fadoime Sahidal, med vad de kallar "Guds hedersmord", då Jesus blev korsfäst av romerska soldater. Hemmets Vän 051020.

Så många mandat fick partierna i valet till kyrkomötet. Dagen 051025.

Rune Imberg: Biskoparna silar mygg och sväljer kameler. Dagen 051025.

Svenska kyrkans kyrkomöte sa JA till en kyrklig välsignelse för homosexuella par som har ingått partnerskap. 160 ja-röster och 81 nej-röster. Åtta ledamöter avstod från att rösta. Svenska kyrkans biskopar var uppe en efter en i talarstolen och gav förslaget om välsignelseakt sitt stöd. Kyrkans Tidning 051027.

Därmed har Svenska kyrkan officiellt lämnat den kristna tron i en mycket central fråga. Se hela processen på denna sidan - Svenska kyrkans hearing om införandet av homosexuella äktenskap.

Biskop emeritus Bengt Wadensjö: Muhammed är en Guds profet utvald av Gud att föra fram ett gudomligt budskap. Kyrkans Tidning 051027.

Pastor Stanley Sjöberg: Häpnadsväckande att kyrkoledare erkänner Muhammed som Guds profet. Dagen 051106.

Kenyanske biskopen Walter Obare: Nu är det ställt utom allt rimligt tvivel att Svenska kyrkan inte längre är ett kristet samfund utan en rörelse för mänskliga rättigheter. Dagen 051106.

Komminister Dan Sarkar: Kyrkan fann redan på 600-talet att Muhammed var en falsk profet. Kyrkans Tidning 051117.

Den anglikanske öppet homosexuelle biskopen Gene Robinson till Stockholm 24 november 2005 på inbjudan av Caroline Krook. Han kommer också att träffa KG Hammar. Dagen 051118.

Citat från baptistpastorn Steve Gaines: “The No. 1 sign of a church that’s in trouble is perverted proclamation. If there is no Word from God in the pulpit, there will be no anointing from God. It doesn’t matter how many people come to your church if God’s not there.”

Citat från pastor David Wilkerson: Christ gazed out over Jerusalem, he wept. His tears were over the hardness and spiritual blindness he saw. Here were a people headed for judgment, with no peace, only fear and depression. And he prophesied over this scene, "Your house will become desolate." Jesus actually gives us a picture of what the last days would look like. Now, this period began at his ascension, and it will end only when he comes again. We're getting very close to that point now.

Inbjuden av Svenska kyrkan: Öppet homosexuelle anglikanske biskopen Gene Robinson i Stockholm: Det här är början till slutet på patriarkatet. Kyrkans Tidning 0511125.

Förbjuden av Svenska kyrkan: Svenska kyrkan har obehörigförklarat Missionsprovinsens biskop Arne Olsson till att vara präst i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 051125.

Dagen intervjuar Gene Robinson - Han har variti var gift i 13 år, fick två barn. Till slut beslutade de gemensamt att avsluta äktenskapet och sedan kom han ut som öppet homosexuell. Dagen 051129.

Pastor Sam Wohlin: Jag är förvånad över utvecklingen bland biskoparna i Svenska kyrkan. I höstas blev John Shelby Spong inbjuden att tala på Svenska kyrkans riksmöte, han som inte tror att Jesus uppstod från det döda, rent fysiskt. Sedan fördes det samtal om att välsigna homosexuella par i kyrkan, och man tog ställning för det. Nu har dessutom biskop Caroline Krook bjudit in den anglikanske biskopen Gene Robinson som är öppet homosexuell till Sverige. Vad blir nästa steg i utvecklingen?Dagen 051130.

Prästen Marika Palmdahl i Brämaregårdens församling håller religionsdialog med muslimer. Själv tror hon att kristna och muslimer står på samma grund och har samma Gud. Och att muslimerna också blir frälsta: "Hon tror att Gud drar alla människor till sig, även de som inte är bekännande kristna. Enligt det synsättet blir en muslim räddad genom Jesus vare sig han vill det eller inte." Ett biskopsämne? Dagen 051229.

Nya vigningar inom Missionsprovinsen den 7 januari 2006.Kyrkans Tidning 060104.

Svenska kyrkan tolererar inte att präster deltagit i prästvigningar inom Missionsprovinsen. Medverkan vid prästvigning blir fall för domkapitlet. Kyrkans Tidning 060109.

Åtta kvinnor lyfts fram i ärkebiskopsvalet av Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 060110.

Biskop Arne Olsson i Missionsprovinsen: Brevet till Laodikeia kunde lika gärna ha skrivits till Svenska kyrkan i dag. Svenska kyrkans ansvariga är förblindade av tidsandan. Bibeln är den fasta punkt utifrån vilken varje tids tidsanda kan bedömas. ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus” (Kolosserbrevet 2:8). Svenska kyrkan gör tvärtom – hon bedömer Bibeln utifrån tidsandan. Dagen 060113.

Biskop Walter Obare fick pris för sin modighet "Sabre of Boldness" för sitt stöd till Missionsprovinsen. Priset utges av tidningen Gottesdienst som är Missourisynodens tidning i USA. Kyrkans Tidning 060123.

Syrisk-ortodoxe prästen Josef Dag: KG Hammar och Martin Lind är falska profeter och en fara för kristenheten. de har förverkat sina mandat och borde söka sig andra jobb i stället. Dagen 060124..

Ledare i Dagen av Birger Thureson: Svenska kyrkan befinner sig i en kris. Värre än medlemsflykt, gudstjänstbesökarnas minskade antal, minskade kyrkliga förrättningar är den underliggande krisen, rötan i trons fundament. Dagen 060126.

HB Hammar ställer upp som ärkebiskopskandidat. Svenska Dagbladet 060126 "Jag blir en brobyggare." Svenska Dagbladet 060126. Hans tio punkter i inlägget i Brännpunkt SvD 060126. Även KG Hammars syster Anna Karin Hammar ställer upp. Hon är öppet homosexuell och lever tillsammans med hustrun Ninna. Aftonbladet 060126. Hon levde öppet med sin partner redan på 1970-talet. (Metro 060127). Bland de hittills nominerade finns tio kandidater. Dagen 060126. Syskonen rivaler redan som barn. Aftonbladet 060127.

Svenska kyrkans fria synod presenter tre kandidater i ärkebiskopsvalet. Teologie doktorerna Bo Brander och Rune Imberg samt komminister Yngve Kalin. Kyrkans Tidning 060124..

Kommentar i Värden idag: I intervjuer och kommentarer framgår det redan med all önskvärd tydlighet att valet av just Anna-Carin Hammar till ärkebiskop skulle bevisa att Sverige och den Svenska kyrkan är framåtsträvande, modern och fördomsfri. Val av någon som varken är kvinna eller homosexuell torde därför betraktas som, om inte ett steg tillbaka så i alla fall på stället marsch. Världen idag 060201.

Prästskandal i södra Uppland, åtalas för olaga hot. Expressen 060218.

Den öppet homosexuelle biskopen Gene Robinson undergår behandling för sin alkoholism. Hela februari ska han tillbringa på ett behandlingshem. Kyrkans Tidning 060223.

Svenska kyrkan stoppar samtalen om enhet inom kyrkan. Dagen 060301.

De 5 ärkebiskopskandidaterna utfrågas

Thomas Söderberg: Hur en människa ska vara är viktigare än frågeställningen om jungfrufödsel och bibeltolkning. Kyrkans Tidning 060313.

Carl-Erik Sahlberg: Enligt Statistiska centralbyrån är det 0,05 procent som har ingått partnerskap. Jag är mer intresserad av de andra, av hela folket. Hur ska Kristus få nytt herravälde över dem? Jag anser att homofrågan har förstört mycket ekumeniskt. Jag skulle kunna få vara en brygga till de andra samfunden. Kyrkans Tidning 060313.

Anna Karin Hammar: Synen på globaliseringen är en viktigare bekännelsefråga än jungfrufödsel och uppståndelse. Vi och vår jord är Guds kärleksexperiment. Kyrkans Tidning 060313.

Anders Wejryd: Tydlig med att han själv var trygg med Svenska kyrkans linje när det gäller välsignelseakten av homosexuellt partnerskap och livet som präst. Kyrkans Tidning 060313.

Ragnar Persenius : Vi kan inte sälja ut de homosexuella för ekumenikens skull. Det är världen som sätter agendan. Kyrkans Tidning 060313.

Resultat av ärkebiskopsvalet:
1. Anders Wejryd, biskop i Växjö, 44,59 %
2. Ragnar Persenius, biskop i Uppsala, 30,82 %
3. Thomas Söderberg, direktor i Falun, 9,84 %
4. Anna Karin Hammar, stiftsadjunkt i Uppsala, 9,18 %
5. Carl-Erik Sahlberg, domkyrkokominister i Stockholm, 5,57 %
790 personer röstade fram kandidaterna, men var de representiva för kyrkfolket som sitter i Svenska kyrkans bänkar på söndagarna? Knappast. De var nog mer representiva för de politiska grupperingarna som styr, inte efter vad Bibeln undervisar om, utan utifrån de vindar som blåser i samhället. Carl-Erik Sahlberg hade varit en given vinnare om de bibeltroende hade fått välja. I frikyrkliga Dagens lilla enkät på sin hemsida fick Sahlberg 86 procent av rösterna.

Bengt Birgersson mister på grund av sitt engagemang i Missionprovinsen rätten att vara präst i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 060320.

Missionsprovinsen viger 22-23 april 2006 två nya biskopar, Lars Artman och Göran Beijer. Dagen 060324.

KG Hammar blir gästprofessor vid Lunds universitet när han avgår som ärkebiskop sista juli 2006. Dagens Nyheter 060328.

Anders Wejryd, biskop i Växjö, blir Svenska kyrkans nye ärkebiskop den 8 september 2006. Dagens Nyheter 060330.

Biskop Caroline Krook, får S:t Eriksmedaljen av kommunstyrelsen i Stockholm för att hon med ”öppet sinne välkomnat andra kulturer och religioner att mötas i Svenska kyrkan.” Kyrkans Tidning 060407.

Ärkebiskop Karl Gustav Hammar fortsätter att sprida sitt dunkla evangelium. Se artikel om detta.

Biskop Christina Odenberg kritiseras av ansvarsnämden. Kyrkans Tidning 060412.

Missionsprovinsen fick två nya biskopar, Lars Artman och Göran Beijer Kyrkans Tidning 060424.

Domprosten i Stockholm Hakon Långström avgår från sin tjänst under hösten 2006. Som skäl till sin avgång uppger han missnöje med en kommande fotoutställning (Corpus Christi) i Kulturhuset som Stockholms stift är medarrangör till. Många av Jesusbilderna är inte bara olämpliga och kontroversiella, utan direkt kränkande, säger han. Stockhlms stift 060427.
Vice ordförande i domkyrkoförsamlingen Sören Ekström instämmer i kritiken mot utställningen. Kyrkans Tidning 060427.
Biskop Caroline Krook står bakom utställningen. Svenska kyrkan har gjort utställningen möjlig genom att sponsra den med 400 000 kr. Bilder som ingår i utställningen är "sju resor värre" än Elisabeth Olsons fotoutställning Ecce homo.Kyrkans Tidning 060427.
Höstens fotoutställning om Jesus, bland annat som naken kvinna i Musse Pigg-mask, är viktig och intressant. Det säger i dag företädare för Stockholms stift. Se artikel i Dagens Nyheter 060428 .
Beslutet om att ge penningstödet stressades fram.Kyrkans Tidning 060427.
Bedömningen av lämpligheten har helt legat på Stockholms stift och biskop Caroline Krook. Svenska Dagbladet 060427.
Caroline Krook: Det är inte bilderna som är problemet utan Hakon Långström. Svenska Dagbladet 060430.
Jesusbilderna en hädelse enligt katolske biskopen Anders Arborelius. Svenska Dagbladet 060429.
Domprosten vägrar återgå till tjänst.Dagen 060605.
Beslutet att anslå 300 000 kronor till utställningen Uppenbar(a)t upphävs av kyrkostyrelsens arbetsutskott - av formella skäl. Istället ska motsvarande belopp tas från ett konto för oförutsedda utgifter.
Stockholms stift drar sig ur Jesusutställning. Bravo! Svenska Dagbladet 060605.
Caroline Krook. backar om Jesusbilderna Dagen 060505.
Men Kulturhuset ger inte upp. "Nu blir det ännu viktigare för oss att visa den här utställningen." Kyrkans Tidning 060505.

Göran Beijer, biskop i Missionsprovinsen: Biskoparna fullgör inte längre ”sin tjänst i enlighet med vad de vid sin vigning har lovat”, nämligen att ”främja enheten i Kristus”. Dagen 060417.

Stanley Sjöberg: Uppenbar(a)t manipulerar till en splittrad bild av Jesus. Angreppet i utställningen riktas mot hjärtat av den kristna församlingens gemensamma tro och övertygelse. Med stöd av biskop Caroline Krook vill gaykulturen här lägga beslag på kyrkans symbolik, och därmed ska ”Kristi kropps stigma bli till de homosexuellas egna”. Dagen 060419.

Missionsprovinsens sekreterare Birger Birgersson och biskopen Walter Obare har utsetts till hedersdoktorer i USA på grund av sina insatser i Sverige. Dagen 060523.

Lars Artman, ny biskop i Missionsprovinsen, har av Växjö domkapitel förklarats obehörig att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Dagen 060524.


Jesper Svartvik i teologiskt blåsväder

Jesper Svartvik: Judasevangeliet visar vilken mångfald det fanns i den ursprungliga kyrkan och under andra århundradet. Kyrkans Tidning 060412.

En ny psalmbok har kommit - Psalmer i 2000-talet. Flera av psalmerna är skrivna av icke kristna personer. Kyrkans Tidningv 050504.

Stefan Gustavsson: Urkyrkan avvisade Judas evangelium. Dagen 060505.

Jesper Svartvik: Kristen tro fanns innan NT skrevs. Dagen 060511.

Stefan Gustavsson: Visst finns klassisk kristen tro. Dagen 060516.

Jesper Svartvik: Ingen nyhet att första kristna tiden präglades av flera olika tolkningar. Dagen 060518.

Stefan Gustavsson: Mångfalden hade centrum och gränser. Dagen 060518.


Göran Beijer och Lars Artman, som vigts till biskopar inom Missionsprovinsen, har båda mist rätten att vara präster i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 060531.

Men striden om Lars Artmans avgång fortsätter. Dagen 060531.

Kvinnlig präst i sexskandal. "Hon har begått äktenskapsbrott med kyrkorådets ordförande", säger Stockholms biskop Caroline Krook. Expressen 060603.

Epoken KG Hammar är äntligen över. Göran Persson har en annan uppfattning. Han säger om sin politiske likasinnade bundsförvant: "Det är en stor person som lägger ner sin stav." Dagen 060607.

Studieförbundet Sensus går in med 100 000 kr för att den omstridda utställningen Uppenbar(a)t ska få visas på Kulturhuset i Stockholm i höst.

Lars Artman, biskop i Missionsprovinsen, är uppsagd från Göteryds pastorat där han arbetar som komminister. Kyrkans Tidning 060607.

Den Episkopala (anglikanska) kyrkan i USA valde den mest liberala biskopen som fanns att tillgå till sin nationelle ledare, en kvinnlig biskop vid namn Katharine Jefferts Schori . Hon tror exempelvis inte att homosexuell utövning är synd. Hon växte upp som katolik. "Our mother Jesus gives birth to a new creation", säger hon i sin predikan.

Liberalteologin är stark inom den Svenska kyrkan, så också inom den Episkopala (anglikanska) kyrkan i USA som röstade ner en resolution om att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. VirtueOnline 060620.

BP News 060621. Split looms as African bishops decry US Church's stance. Crosswalk 060626.

KG Hammar är stolt över att han lyckats förmedla sin otydlighet när det gäller synen på Gud. Gud är ett subjekt i allt som är. KG Hammar ångrar ingenting som han gjort. Svenska Dagbladet 060709.

Theologian Says Clergy Marital, Sexual Discipline Lacking in ECUSA. A conservative Anglican theologian says there's a "complete lack of marital and sexual discipline for the clergy" in mainline Protestant denominations -- namely the Episcopal Church USA. AgapePress reports the ECUSA is getting set to ordain a bishop who is twice divorced and in his third marriage. Barry Beisner is to become bishop of the Episcopal Diocese of Northern California on September 30, despite concerns raised by some members of the nominating committee. They noted the Bible says a bishop must be "above reproach" and "the husband of one wife." Dr. Kendall Harmon, canon theologian for the Episcopal Diocese of South Carolina, says the Episcopal Church is a "very broken church" in the area of leadership standards -- and Beisner's pending appointment, he adds, sends a confusing message. Harmon adds that the Christian standard in general is very clear -- those who are single need to be abstinent, and those who are married need to be faithful. He also comments that the vast majority of Anglicans outside the U.S. do not even countenance the idea of divorced clergy. Religion Today 060718.

Politik och pappersarbete knäcker kyrkoherdar. Fyra av tio kyrkoherdar i Svenska kyrkan är inte nöjda med sin arbetssituation. Dagen 060811.

Kerstin Bothén vill arbeta nära människor: ”Administrationen tar 80 procent av arbetstiden”. Dagen 060811.

Experternas lösning: Bättre utbildning och tydligare arbetsuppdrag. Dagen 060811.

Carl Axel Aurelius, biskop i Göteborg har utformat en ny modern variant av katekes "Steg på vägen". Dagens Nyheter 060831 och Dagen 060901.

KG Hammar, får teologifestivalpriset Silverkeruben för att han vägrat uttala absoluta sanningar. Kyrkans Tidning 120206.
Tillbaks till första sidan