Anna Lindh om förföljelse av kristna i KinaSkriftligt svar på fråga av Tuve Skånberg om förföljelse av kristna i Kina - Svaret lämnades 5 april 2001.

Tuve Skånberg har frågat mig vad jag avser göra för att visa att Sverige tar avstånd från förföljelsen och tortyren av kristna och andra religiösa grupper i Kina.

Jag instämmer i den oro som frågeställaren uttrycker över utvecklingen i Kina, där religiösa aktiviteter utsätts för starka myndighetsingrepp. I synnerhet gäller det troende inom den underjordiska, påvetrogna katolska rörelsen och de protestantiska s.k. huskyrkorna, som vägrar underkasta sig myndigheternas kontroll och påbud. Sedan en kampanj inleddes 1999 mot "illegal religiös aktivitet" har många gripanden ägt rum, enligt utomstående MR-grupper, och tortyr uppges även ha förekommit.

Sverige har bilateralt och inom EU på olika sätt verkat för att uppmärksamma den bristande religionsfriheten i Kina och kränkningarna av olika religiösa gruppers rättigheter att fritt utöva sin religion och sin tro. Inom EU:s dialog med Kina om mänskliga rättigheter framför vi vår oro över behandlingen av kristna och andra grupper och uppmanar Kina att leva upp till sina åtaganden om att garantera religionsfrihet. Detta bör Kinas regering verka för bl.a. genom att öka samarbetet och kontakterna med FN:s arbetsgrupper och specialrapportörer om mänskliga rättigheter.

Under det senaste mötet i Stockholm i februari i år förklarade Kina att man var villig att ta emot ett besök av FN:s specialrapportör om religiös tolerans, vilket bör ses som ett positivt steg. Vi kommer givetvis att följa upp denna utfästelse från Kinas sida som ett led i våra ansträngningar.

EU:s utrikesministrar har i år vid två tillfällen klargjort sin syn på bristerna i Kina i fråga om de mänskliga rättigheterna. Det skedde 22 januari och 19 mars. I slutsatserna från bägge dessa möten uppmanas Kinas ledning att vidta en rad åtgärder för att förbättra situationen och stärka skyddet för yttrande-, förenings-, församlings- och trosfriheten i landet. Genom att ständigt föra upp dessa frågor på den internationella dagordningen, t.ex. i anföranden i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna som sammanträder nu, vill vi förmå den kinesiska ledningen att samarbeta mer med FN för att förbättra situationen i landet.

I takt med Kinas växande betydelse i det internationella umgänget kommer också frågan om de mänskliga rättigheterna att uppmärksammas alltmer, såväl i våra bilaterala relationer med Kina som i EU:s växande kontakter. Kraven på att Kina skall ta itu med missförhållanden och upphöra med sina repressiva åtgärder tilltar från det internationella samfundets sida.

Anna Lindh

Tillbaks till: föregående sidan