Sions Vises Protokoll

Sions vises protokoll spelade en oerhörd roll i den antisemitiska kampanjen efter första världskriget, inte minst i det nazistiska Tyskland, där Hitler själv genom sin bok Mein Kamp gav dem offentlig sanktion. Sions vises protokoll har vållat judarna i vårt århundrade mer lidande än någon annan skrift.

Dessa protokoll offentliggjordes första gånger år 1905 på ryska av en professor Sergius Nilus, som ett bihang till den bok Det stora i det ringa. Nära är den antågande Antikrist och djävulens herravälde på jorden. Ett exemplar av denna boken förvärvades år 1906 av Brittiska Museet, det troligen enda bevarade exemplaret av boken som finns. Dessa protokoll skulle ha förts vid hemliga sammanträden vid den första sionistkongressen i Basel år 1897, där Theodor Herzl var den ledande personen. Protokollen som i egentlig mening inte är några protokoll, utan ett enda anförande skulle då komma från ett anförande som Theodor Herzl höll som ledare för den hemliga judiska världsorganisationen inför "Sions vise". Den som läser dessa protokoll och tror på deras autencitet måste verkligen gripas av förfäran över judarnas hemska världserövringsplaner! I förbund med frimurarna, som påstås vara judarnas redskap, arbetade dessa på att undergräva all moral och rättskänsla bland folken för att kunna härska över dem med pengars och våldets brutala makt. I protokollet nummer 1 heter det:

"Vår paroll är makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri reglerna för de regeringar, vilka ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt. Det onda är det enda medlet att uppnå målet, det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri, då de kan tjäna att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom utan att vackla, om man därigenom vinner underkastelse och makt… På alla håll i världen har orden 'frihet, jämlikhet och broderskap' ställt i våra led genom våra blinda agenter hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas (gojim, folken, de kristna) välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bl. a. att få den viktigaste triumf på hand - upphävandet av privilegierna eller m. a. o. grunden för gojimaristokratien, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss. På ruinerna av den forna bördsaristokratien ha vi ställt penningens aristokrati i spetsen för all intelligens-aristokrati. Denna nya aristokratis värdeersättning ha vi lagt i den av oss beroende rikedomen samt i den av våra vise utbildade vetenskapen. Vår seger har underlättats än mera därigenom, att vi i relationer med för oss behövliga personer alltid spelat på det mänskliga väsendets känsligaste strängar - på beräkning och begär, på människans omättliga materiella behov, och de uppräknade mänskliga svagheterna är, t.o.m. tagna var för sig, i stånd att döda initiativet, i det de utlämna människan till den, som köper hennes verksamhet."

Den som det allra minsta känner till Theodor Herzl etik och ståndpunkter ser att detta inte har med honom att göra. I femte protokoller heter det: "Per me reges regnant - genom mig regera konungarna. Och profeterna har sagt oss, att vi är utvalda av Gud själv för herraväldet över hela jorden." Det skulle dock aldrig någonsin falla någon verklig jude in att citera Gamla testamentet i den latinska vulgata-översättningen; han skulle ha gjort det antingen på hebreiska eller på sitt modersmål. Det är dock känt hurt detta klumpiga falsarium kom till. Det första avslöjandet skedde i Times i augusti 1921. Det var dess korrespondent i Konstantinopel, Philip Graves, som hade av en rysk emigrant köpt en fransk roman, vars titelblad var avrivet. Då han läste den, stötte han just på orden "Per me reges regnant" och kom ihåg, att han läst dem i "Sions vises protokoll". Han började jämföra de båda böckerna och fann inte endast likheter utan även direkta ordagranna överensstämmelser. Han skickade boken till Brittiska Museets bibliotek för att få den identifierad. Det visade sig vara en roman av fransmannen Maurice Joly betitlad Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au 19:e siècle, par un contemporain (Samtal i helvetet mellan Machiavelli och Montesquieu eller Machiavellis politik under 1800-talet, av en samtida). Den var skriven som en satir mot Napoleon III och dennes regim, tryckt första gången i Brussel 1864, och renderade sin författare femton månaders fängelse. Graves påvisade i sina artiklar, att "Sions vises protokoll" endast var ett dåligt plagiat av denna romanen. Det visade sig sedan, att Nilus inte själv gjort detta plagiatet, utan att protokollen var givna honom av chefen för ryska hemliga polisens utländska avdelning, general Pjotr Ivanovitsj Ratjkovskij i Paris, som 1904 fått tag på skriften och att de var författade troligen av en viss Golovinskij, som stod i polisens tjänst. Ratjkovskij var en mästare i intrigspel och stod bakom en rad av liknande förfalskningar. Han var militant antisemit. Utom sitt egentliga ändamål att tjäna som grund för pogromer mot de ryska judarna, avsåg de att hos tsar Nikolaus II uppväcka fruktan och motvilja mot ministerpresidenten Wittes liberala politik och stärka tsaren i hans reaktionära hållning. Detta kastar också ett belysande ljus över ett sådant ställe som detta i protokoll nummer 1: "De otrogna folken är bortkollrade genom spritdrycker, och deras ungdom har blivit förslöad av tidigt liderligt leverne, vartill våra agenter lockat dem, informatorer, lakejer, guvernanter i rika familjer, bodbetjänter och alla kvinnor i de otrognas förlustelse-inrättningar." Att judiska agenter skulle tjänstgöra som lakejer och guvernanter verkar snarast komiskt, men det passar utmärkt in i den ryska miljöns tankegångar.

Vid en uppseendeväckande process vid en domstol i Bern år 1935 kunde vittnen klart visa hur protokollen tillkommit. Vid domens avkunnande den 14 maj 1935 uttalade domstolspresidenten till protokoller, sedan det fastslagits, att den beviskedja, som framlagts för protokollens äkthet, fullständigt misslyckats, bland annat följande:

"Bevisat är endast, att protokollen till största delen skrivits av från 'Dialogues aux Enferes'. De är ett plagiat, vilket var bekant redan år 1921. Det är med till visshet gränsande sannolikhet tydligt, att Ratjkovskij var kopisten… Påståendet att protokollen härrör från Bne-Brith-kongressen i Basel 1897 har inte vunnit framgång. - Jag fastslår härmed, att något bevis för protokollens äkthet inte framförts. De faller, liksom de på laglig väg beslagtagna skrifterna, under artikel 14 i den bernska lagen om smutslitteratur, ty de ha en förråande och omoralisk verkan och är ägnade att uppegga till brott. Protokollen är såväl falsarier som plagiat. Jag är övertygad om att de är smutslitteratur, ja än mer, rena galenskapen."

Karl Marx, som själv var jude, var en in i märgen antisemit. Han skrev: "Sålunda finner vi att varje tyrann är uppbackad av en jude, liksom varje påve av en jesuit." Lenin och Stalin, som när de letade efter syndabockar för sina illdåd, så sände de "judiska borgerliga plutokrater" till Gulag koncentrationslägren. Hitler, ideologiskt motiverad av protokollen, gjorde sitt bästa för att ta livet av sex miljoner judar.

Den ryska ultranationalistiska rörelsen Pamjat har tryckte 1993 upp stora upplagor av protokollet och stämde även den rysk-judiska tidningen Jevrejskaja Gazeta för att tidningens utgivare anklagat Pamjat för antisemitism. Domstolen konstaterade dock att protokollen är en förfalskning.

Protokollens starkaste fotfäste finns idag i arabvärlden där den finns på universitet och skolor. Arabländerna har främst Saudiarabien åberopat den för att visa hur nödvändigt det är att utplåna Israel. Många muslimer har genom denna skrift fått "bevis" för att judarna verkligen är onda. Under militärdiktaturen i Argentina åberopades den för att motivera kampen mot oppositionen, vänstern och de intellektuella.

Även i Sverige har protokollen distribuerats och sålts av Islamiska Förbundet i Stockholm. Det är en "ära" att utlysa "heligt krig" mot judarna, säger förordet till denna upplagan. Sions vises protokoll har brukats och brukas av antisemiter över allt. Den brukas även av nynazister idag. Den utkom på serbiska och slovenska 1988 och 1989. Den trycktes på tyska 1976 eller 1977. På franska 1989 och 1990. I Polen på 1980-talet, liksom i grekiska utgåvor. I Colombia 1990. I Norge har den utgivits av den katolske ultrahögermannen Alfred Olsen, ledare av "Folkets Motstandsbevegelse, det kristne alternativet."

 

Källor:

Efraim Briem: Antisemitismen genom tiderna (Natur och kultur 1940)

Göran Larsson: Den största lögnen - Sions vises protokoll (AMI Jerusalem Center 1995)

Per Ahlmark: Tidningsartikel (Expressen ?) 850717

Freda Lindsay: Christ for the Nations, Feb 1994.

Rikere Liv nr 8/93.

Tillbaks till: föregående sidan