Marianne Andréas: Kristen enhet byggs inte genom lösa förbindelser. Den framkomliga färdplanen bygger på Charta Oecumenica. Dagen 060920.
Kommentar: Ett försök till att påverka Pingst till att ta ställning för SKR vid deras kommande samtalsdag.

David Svärd svarar Marianne Andréas: Självmotsägelse i ropet efter kristen enhet. Dagen 060926.
Kommentar: Mycket bra svar.

Pingst sköt vid sin samtalsdag beslut om medlemskap i Sveriges Kristna Råd till predikantveckan. Dagen 061003.

Hedin lugn inför beslutet vid det extra rådslaget den 7 december 2006. Dagen 061006.
Kommentar: Pingst bör gå med i Svenska Evangeliska Alliansen men tacka nej till Sveriges Kristna Råd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Charta Oecumenica "beskriver grundläggande ekumeniskt ansvar, från vilket följer ett antal rättesnören och förpliktelser. Det är formgivet för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkoliv, och för att sörja för ett avgjort kriterium för detta." http://www.eea3.org/.

"Charta Oecumenica är dagordningen som ledsagar den europeiska ekumeniska resan." Ett uttalande av Mgr Aldo Giordano, president för CEC. Charta Oecumenica är "variabeln för ömsesidiga förbindelser" mellan kyrkorna, sade italienska katoliker, protestanter och ortodoxa vid en ekumenisk konferens i Terni, Italien 5-7 juni 2006.

Stefan Gustavsson: Utvärdera mångfalden i kyrkan. Dagen 060627.
Kommentar: En mycket bra analys. Om kristna ledare hade denna utgångspunkten skulle det se helt annorlunda ut i svensk kristenhet. Utvärdera mångfalden istället för att alliera in den i Charta Oecumenica.

Nils-Olov Nilsson: De flesta pingströrelser avvisar modern ekumenik. Dagen 060704.
Kommentar: Bra historisk sammanfattning.

Susanne Andersson: Ekumeniken främjas inte av att SKR är politiskt korrekt. Dagen 060711.
Kommentar: Kloka ord.

Göte Olingdahl: Därför bör pingströrelsen vara med i Sveriges Kristna Råd. Dagen 060726.
Kommentar: Olingdahl har betänkligheter gentemot evangelikaler men inte gentemot Sveriges Kristna Råd. Charta Oecumenica väljer han att inte alls kommentera.

Morgan Carlsson: Sverige behöver fler profeter som kan krossa det som inte är av Gud. Dagen 060726.
Kommentar: Så sant som det är sagt. Endast det enkla evangeliet kan rädda Sverige, inga sofistikerade formler, ekumeniska traktater (fördrag) eller kyrkliga processioner hur gudsinspirerade de än kan tyckas vara.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nils-Olov Nilsson: Ekumeniken tillhör kompromissernas rike. Dagen 060517.

Göte Olingdahl: Gärna ekumenik – men utan evangelikal gräns. Dagen 060523.
Kommentar: Göte Olingdahl känner inte släktskap med Evangeliska Frikyrkan och Evangeliska Alliansen, men visar ingen tydlig oro för Kyrkornas Världsråd och Sveriges Kristna Råds agendor. Inkonsekvent.

Ivar Lundgren: Överdriven oro för förändringar inom pingst. Dagen 060523.
Kommentar: Förändringar är nödvändiga. Ja. Men Kristi kyrka är inte Kristi kyrka bara för att det har tinnar och torn. Exportera gärna pingst, men kom inte dragandes i retur med mystik, Jung och självförgudningens religion. Alla kristnas enhet är inte alla kyrkors enhet.

World Council of Churches blasts Israel. Israel has 'no justification' for its actions. ICEJ News 060523.

Fyra pingst- och EFK-pastorer: Pingst-EFK-samverkan bör fördjupas. Dagen 060530.
Kommentar: Jag delar dessa pastorers åsikt.

EFK ansöker om att gå med i SKR. Dagen 060530.
Kommentar: Den ansökan lär nog beviljas. Men hur vet Stefan Swärd att Pingst kommer att gå med när inget sådant beslut är taget? Swärd tror att EFK kan vara med och påverka, men hur många kompromisser är Swärd beredd att godta för varje beslut han lyckas påverka? Tror Swärd att Svenska kyrkan i sin liberalteologiska hållning kommer att ta hänsyn till ett litet samfund som EFK när beslut ska tas? Eller att Katolska kyrkan kan ta avstånd från påvliga beslut som inte är i linje med EFK:s förslag? Frågorna som behandlas och besluten som tas blir därför av allmängiltig karaktär. Stefan Swärd har dock visat att han förstår den situation som kristenheten befinner sig i och kan i och för sig bidra med ett positivt inflytande i SKR. Vi läser också i samma nr av Dagen att baptisterna i god SKR-anda kommer att prioritera miljö, hälsa och livsstil under det kommande året (är medlemmarnas andliga väl och ve så bra så att man kan prioritera andra frågor istället?). Baptisterna tror inte att deras samfund kommer att finnas kvar om 20 år (antagligen har de gått upp i Missionskyrkan som i sin tur gått upp i Svenska kyrkan som i sin tur ingått partnerskap med Katolska kyrkan). Till och med Alliansmissionen slirar nu på homosexfrågan i församlingen, styrelsen hade tänkt legalisera formuleringen "oberoende av sexuell läggning" i dokumentet om sin framtida inriktning när det gäller att vara en öppen gemenskap, men förslaget gick inte igenom.
Beslutet om kyrkogemenskap på gång mellan Missionskyrkan och Svenska kyrkan. Dagen 060614.

Erik Wallenberg: Pingst kan ta med evangelisationsivern in i Sveriges Kristna Råd. Dagen 060531.
Kommentar: "En inriktning i en kyrka som går mot en större samhörighet med hela kyrkokroppen är av godo", skriver Wallenberg. Ja, om den kyrkokroppen bestod av pånyttfödda kristna som verkade i enlighet med det av Herren givna Ordet. Wallenberg talar i termen Kyrkan med stort K när det gäller enhet med Kyrkan. Det finns bara ett samfund som talar om sig självt som Kyrkan med stort K, och det är den Romersk katolska kyrkan. Genom ekumeniken önskar Wallenberg att pingströrelsens historia skrivs om och att den närmar sig den andliga enhet som den enade Kyrkan utgör (med påven som ledare?). Det vore en stor olycka om pingst genom den enheten tappade sin tro och ingick i en enhet med avfälliga kyrkotraditioner. "De flesta frikyrkor/rörelser har bildats genom en konflikt, så även pingströrelsen", skriver Wallenberg och undrar om detta var en positiv utveckling. Ja, det var en positiv utveckling att helgelseförkunnelsen kom genom metodisterna, att det baptistiska dopet blev känt genom baptisterna, att förkunnelsen om Andens dop kom genom pingstväckelsen och en del andra sanningar, när inte dessa sanningarna blev välkomnade i de befintliga kyrkorna.

Sten-Gunnar Hedin: Pingst går inte in i en "SKR-kyrka". Dagen 060602.
Kommentar: Sten-Gunnar Hedin gör följande lägesanalys: "Guds ord till folket – ivern att få se människor uppleva Gud, det är vad de kristna församlingarna/-samfunden gemensamt längtar efter och brinner för. Det är det som driver vårt arbete och det är det vi samlas kring. Guds kärlek och Jesu missionsbefallning ligger till grund för den kristna kyrkans arbete."
Är det verkligen den ivern och frukten vi ser av SKR:s samlade arbete hittills? Har jag missat något? Eller är det en felaktig analys Hedin ger?
"Gud är alltid större", citerar Hedin. Det är en formulering som främst är känd genom jesuiternas grundare Ignatius av Loyola. Jag vet inte om Hedin räknar honom som sin kyrkofader? Men uttrycket "Gud är alltid större" kommer vi säkert att få höra mer om i SKR:s sammanhang. Det uttrycket kommer ju främst från den fatalistiska muslimska bekännelsen, ett uttryck som kommer att förena båda judar, muslimer och kristna i religionsdialogerna framöver.
Jag noterar med tillfredsställelse att Hedin nämner om möjligheten att förkasta eventuella dokument. Men nu har ju redan SKR antagit arbetsdokumentet Charta Oecumenica och arbetet pågår för att implementera detta i församlingarnas tänkande. Hedin nämner ingenting om han själv är villig att förkasta eller anta eller åtminstone göra förändringar i detta dokumentet. Hur kan vi då veta var han står?
Sten-Gunnar Hedin är naturligtvis erfaren i sina kontakter med SKR och som församlingsledare inom Pingst. Men de generaliseringar han gör om hur positivt sammanhanget är inger inte förtroende för den som vet att det finns mycket att bekymra sig för inom svensk kristenhet.
Hedin avslutar med att citera delar av paragraf 1 och 2 i SKR:s stadgar. Vi vet dock att det finns många viljor i detta sammanhanget och i policydokumentet om stadgarna sägs: "Utifrån synen på SKR som "Kyrkorna tillsammans" är det viktigt att detta arbete kan ske i respekt för mångfalden i medlemskyrkornas erfarenheter, traditioner och övertygelser. Denna mångfald behöver inte betraktas som ett hot mot enheten utan kan också ses som en rikedom som tillförs hela den ekumeniska gemenskapen i mötet mellan kyrkorna."
Till syvende och sist blir det alltså mångfalden i de olika traditionerna som ska tillföras hela den ekumeniska gemenskapen. Jag är inte säker på att det är den grunden som Jesus hade i åtanke när han bad Fadern om enhet. Det kan nämligen leda till en urvattnad bekännelse om Jesus Kristus, så som vi framförallt märker situationen redan vara inom Svenska kyrkan. I en anda av ekumenisk öppenhet inom SKR ingår också att man ska visa lyhördhet för grupper som söker nya uttryck för kristen tro.

Roland Sennerstam: Man kan undra hur det är med återväxten av ledare i pingströrelsen. Dagen 060608.
Kommentar: En mycket bra analys.

Sverre Larsson: Pingströrelsen på fel väg kring Sveriges Kristna Råd. Dagen 060609.
Kommentar: Tack Sverre Larsson för dessa synpunkterna!

Mer än nyansskillnader mellan pingst och evangelikaler. Dagen 060613.
Kommentar: Det finns evangelikala som inte förstått andedopet eller troendedopet, liksom det finns evangelikala som själva tagit emot andedopet och är troendedöpta. EFK tillhör den baptistiska delen av evangelikalerna och skillnaden gentemot pingströrelesn är inte speciellt stor. Kvinnosynen som Göte Olingdal refererar till stämmer inte med EFKs nuvarande.

Ingegärd Malmberg Bohlin: Självklart ska Pingst delta i samtal och gemenskap med SKR. Dagen 060615.
Kommentar: Utifrån Ingegärd Malmberg Bohlins resonemang så har säkert också KG Hammar varit en samhällsorienterad, visionär och framtidsinriktad ledare!

Anna Milston: Måste jag gå ur min församling? Dagen 060615.
Kommentar: Steg 1 - Samverkansorganisation. Steg 2 - Samfund. Steg 3 - SKR. Steg 4 - Kyrkornas Världsråd. Steg 5 - ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Profetiskt budskap 1: Inga kompromisser är möjliga.
Anders Griph fick detta tilltal på OAS präst- och medarbetardagar på Åh stiftsgård 21 mars 2006 (från www.bed.nu).
Jag såg jorden övertäckt av mörker, jag såg Sverige övertäckt av mörker, jag såg Guds kyrka övertäckt av mörker, jag såg Guds älsklingsplantering, de som älskar Jesus och lever nära honom med mörka syndens fläckar, jag såg min egen synd.
Herren sa till sina älskade: Lägg era liv på mitt altare så att min helige Ande får komma och bränna upp allt. Gör det av kärlek till mig. Jag längtar efter det men ni är inte tvingade, ni är lika fria att välja som min egen Son var när han gav sitt liv.
Jag såg tända eldar, som vårdkasar över vårt land, som kunde se varandra, men som inte kunde ses av andra. Men när Guds eld föll på altaret så blev dessa eldar mycket större och kunde ses av andra och många fler människor.

Profetiskt budskap 2: Proklamera Guds Ord med djärvhet.
Carole Phelps omkring 2006-05-03.: För endast ett fåtal veckor sedan, blev jag väckt tidigt två morgnar i rad genom att Gud ropade på mitt namn och sade: De undervisar mina profeter till att vara passiva och ljumma. Jag vill att ni ska vara i brand med eld. Jag vill att mina profeter ska proklamera mitt Ord med djärvhet, auktoritet och en hög röst. Ropa högt, spara inte och visa mitt folk deras överträdelser. Om du är den enda som talar mot dem, fortsätt att tala, var inte rädd, jag är med dig."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pingststyrelsen fick backa. Inget beslut togs om medlemsskap till Sveriges Kristna Råd. Frågan kan dock komma upp på nytt i ett extra Rådslag. Några talare uttryckte oro inför det ekumeniska Charta Ecumenica. Pingst.nu 060506.

Sten-Gunnar Hedin: Pingströrelsen kommer att bli medlem i Sveriges Kristna Råd i april 2007. Dagen 060509.
Kommentar: Hur kan Sten-Gunnar säga det? Ska inte hela Pingststyrelsen fundera över den här frågan? Ska inte de enskilda församlingarna ges tillfällen att sätta in sig i frågeställningarna? Ska inte regionala sammankomster hållas i frågan? Var det inte det som beslutades på Rådslaget!? Då kan väl inte Sten-Gunnar föregå den processen och tro sig veta vad man kommer fram till. Det här påminner om den vanliga visan inom politiken och kyrkoprocesserna. Genom utnötningsprincipen så får vi ett ja till slut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pingströrelsen är på väg in i Sveriges Kristna Råd

Beslut kommer att tas 5-7 maj 2006 när pingst har sitt rådslag i Filadelfia Stockholm. Senare i månaden, 26-27 maj, följer sannolikt Evangeliska frikyrkan efter när de har sin kongress på Torp.

Men vad är det som de egentligen går in i och vad förbinder man sig till med denna sin delaktighet?

I SKR är ENHET det centrala, detta på bekostnad då av att teologin i de beslut som tas blir urvattnad, den får ju inte bli "fundamentalistisk".

Istället för t ex mission, så handlar frågorna istället om ekumenisk reflektion kring mission och vad mission är för något och i slutändan blir inte missionen mer än ett religionsmöte, där det handlar om relationer och förtroende (dialog). SKR är inte Ordets görare. Ett konkret missionsprojekt som SKR framhåller och som pågått under åren 2003-2005 är konstutställningen Världens Kristus med Kristusbilder från Asien och Mellanöstern.

Biskop Caroline Krook har ju i dagarna också utmärkt sig på det området med att ekonomiskt sponsra den blasfemiska Corpus Christi-utställningen (400 000 kr från kyrkliga medel). Att samverka med sådana företrädare borde väl ge både Pingst och EFKs ledarskap kalla kårar på ryggen? När mission bara blir konst är det något som är konstigt. Missions- och evangelisationsfrågorna blir till slut samverkan kring frågor bl. a. omkring "hiv/aids, påverkan, gender, och vapenhandel". Det kallas för "mångfald i missionssyn", enligt dokumentet "Slutrapport från ett uppdrag" från SKR.

Till ekumenikprogrammen hör sådant som fredskulturprogrammet, andlig vård i kriminalvården, ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, global utveckling och fattigdomsbekämpning, påskuppropet mm. Vissa saker kan väl vara bra, men inte är det väl kärnfrågorna för en kristen församling. Se mer om SKR:s verksamhet här.

All denna samverkan vilar på den ekumeniska teologins grund vars huvuddokument är Charta Oecumenica. Om Pingst och EFK går med i SKR så förbinder de sig också att gå in under förpliktelserna i detta dokumentet, det vill säga

att verka för att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap (inkluderande Katolska kyrkans icke bibliska dop och nattvard).

att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring.
Det blir något nytt för Pingströrelsens och EFKs församlingar att samråda med liberalteologiska riktningar om de får evangelsera!

att erkänna de olika kristna traditionernas andliga gåvor, att lära av varandra och så låta sig berikas.
Andliga gåvor? Berikas av katolsk Mariadyrkan? Kanske det är dags att sätta upp en Maria-staty i Filadelfiakyrkan Stockholm snart? Jungfru Maria är enligt katolske biskopen Anders Arborelius senaste nyårspredikan ett tecken på enhet mellan oss kristna och han berömmer kyrkor som har ställt upp sådana statyer! Se denna nyårspredikan av Arborelius. Arborelius blev nyligen vald till ordförande för Sveriges Kristna Råd. Han berättar också att i det ekumeniska dialogsamtalet med Pingströrelsen har Maria en viktig plats.

Det är förödande att inte ens Pingströrelsens ledarskap kan se igenom denna falska teologin. Det finns ockultism inom den katolska kyrkan. Alla Mariauppenbarelser är inget annat än ockultism. Och Anders Arborelius ber till denna Maria.

Den som vill fördjupa sig i Katolska kykans felaktiga teologi om Maria kan läsa denna artikeln skriven av den katolske teologen Mark Miravalle, professor i teologi och Marialogi vid Franciscan University i Steubenville. Och vill du ha belägg för varför det Miravalle skriver är fel kan du läsa denna artikeln. Hur kan vi dela ekumenik med en kyrka och dess företrädare som står för detta?

Arborelius förespråkar även bön tillsammans med andra religioner (helt i enlighet med Charta Oecumenica): "I vår tid ser vi att också människor av olika religioner ber tillsammans – var och en i enlighet med sin tro – men i tillit till att bön binder oss människor starkare samman än allt annat." Vi har redan sett Sten-Gunnar Hedin be framför Birgittas relikskrin i Vadstena, tillsammans med Arborelius och kardinalen Walter Kasper. Se bild om detta här. Vi vill inte se sådant fler gånger!

Arborelius ber även till Josef (och antagligen varje dag till en mängd andra helgon). Arborelius upprättade år 2001 Josefsbrödraskapet i Sverige. Josefsbrödraskapets dagliga bön ”Korstågsbönen” lyder: "Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen." Arborelius står också för denna hädiska Maria-bönen till "Vår Fru av Stockholm". Sten-Gunnar Hedin kallar offentligt Arborelius för en god vän. Utifrån detta kan man undra hur det står till med ledarskapet inom Pingströrelsen som inte sätter ner foten och reagerar på sådant här?

att övervinna självtillräcklighet och undanröja fördomar, att söka möten med varandra och att finnas till för varandra, att främja ekumenisk öppenhet och samarbete inom kristen undervisning, teologisk utbildning, fortbildning och forskning.
Ekumenisk öppenhet på vilka villkor?
Vi behöver samarbeta "över gränserna" utan att förbinda oss. Det är det enda sättet att ge Anden frihet att förändra var och en av oss så att sann enhet i den Helige Ande kan uppnås. Det finns ingen enhet i anden genom att böja sig för katolska agendor. Se fler punkter här där jag mer i detalj går igenom Charta Oecumenica.

Varför strävar även Pingströrelsens och EFKs ledarskap efter att dela ekumenik på denna grunden? Vore det inte bättre att starta "ett eget råd" där man själv satte principerna för trons grund och samarbetade med väckelsens kyrkor och sammanhang ute i vår värld? Sammanhang genom vilka svenska kyrkor kunde bli berikade i sin torra andlighet och där man vet vad evangelisation är för någonting, att det inte är det som SKR håller på med. Att Pingströrelsen, EFK och Adventistsamfundet som sista samfund (förutom Livets Ord) nu går med i SKR på Charta Oecumenicas grund är ett nederlag för svensk kristenhet. Det visar hur långt ljumheten har gått.

Jesus säger: ”Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kan ni inget göra.” Joh 15:5. Pingst måste återvända till beroendet av Jesus!

Du som har möjlighet, ta upp detta med din pastor och församling!

Publicerat 2006-04-29.

Bertil Lundberg

---------------------

En dröm från Herren om ledarskapet i kristenheten av Eva Nilssen

På morgonen den 19 september 2005 hade jag denna profetiska drömmen och vaknade med frid. Det var ingen otrevnad eller blod och drömmen var Guds uppenbarelse symboliskt. Detta var drömsynen:

Det var en kvinna. Hon var nerstucken och dräpt med fem knivhugg i ryggen. De fem knivsticken var speciellt tydliggjorda. Hon blev gömd och övertäckt med ett förkläde och blev därför inte upptäckt. Följande skedde vidare:

Jag skulle sätta mig ned på ett säte där det hängde ett förkläde på baksidan av stolen som jag tillfälligtvis kom fram till på ett sådant sätt att den dräpta kvinnan blev synlig och därmed startade jakten på gärningsmännen.

Jag stod genast upp och började att be. Detta är vad Herren talade till mig och visade mig:

Kvinnan representerade bruden (församlingen), se 2 Johannes brev kapitel 1. De fem knivhuggen som var gett henne representerade det andliga dråpet på de fem tjänstegåvorna Gud har satt i församlingen. Efesierbrevet 4:11-13. Detta är de enskilda apostlar, profeter, lärare, herdar och evangelister som var utsända av den Helige Ande till den enskilda församlingen för att utrusta den enskilda lemmen till den tjänsten de var utsedda av Herren till. Förklädet som kvinnan var täckt i, representerade det religiösa och köttsliga täcket som det religiösa, köttsliga och självutnämna ledarskapet har försökt att dölja denna synden med så de kunnat främja sin egen sak och inte Guds.

Att det kom en person och satte sig i stolen som förde till att denna synden blev avtäckt talar helt tydligt om att dessa ledarna vill bli avslöjade och ersatta av nya efter Herrens eget hjärta, så att bruden blir renad och iståndsatt och fler kan bli vunna för evigheten innan Herrens snara ankomst.

-----------------------------------

Carl-Erik Sahlberg om Pingst:

"Även i dag ser vi en förändring i väckelsen (Pingströrelsen). I och med att man nu bildat ett samfund på papperet så är jag lite undrande om man går rätt väg", säger Carl-Erik Sahlberg försiktigt.
"Det finns en härlig dynamik i den enskilde församlingens frihet. Risken med den vägen man nu tagit är att man fastnar i byråkrati och att det blir för lång väg från idé till utförandet. Vi vet att centralfiguren under 1900-talet Lewi Pethrus värnade om lokalförsamlingens frihet och såg fördelar i det:" (Citat från Världen idag 060424).

 

www.tidenstecken.se