Debatt i Dagen:

Sten-Gunnar Hedin 060331 - Låt Andens vind blåsa över Sverige!

Bertil Lundberg 060311 - Kyrkornas Världsråd frågar inte efter Anden.


Antikrists ande verksam i Porto Alegre

Kyrkornas Världsråd (KV) höll 14-23 februari 2006 sin nionde generalförsamling i Porto Alegre i Brasilien. Ett 50-tal svenskar deltog. Anders Wejryd, som senare valdes till ny svensk ärkebiskop, var ledare för Svenska kyrkans delegation. Biskop emeritus Jonas Jonsson som under flera decennier varit aktiv i Kyrkornas Världsråd var naturligtvis också där.

KV har i 30 år hållit på med dialog med människor som har en annan tro, en icke kristen tro. KV säger: "I dialog och relation med människor av annan tro har vi lärt oss att erkänna att Guds frälsningsmysterium inte är uttömt genom våra teologiska ståndpunkter. Frälsningen tillhör Gud. Därför vågar vi inte sätta oss till doms över andra."

Vågar inte sätta oss till doms över andra religioner? KV går så långt att de säger: "Multireligiös bön ställer de olika traditionernas böner jämte varandra. Fördelen är att varje traditions egenart och integritet hedras och att vi ber i varandras närvaro."

Ett sådant uttalande från KV är inte kristendom! Det är antikrists ande verksam.

Källa: SKR.

"Hans helighet" Aram I är ordförande i Kyrkornas Världsråds centralkommitté (sedan 1991) och kyrkoledare för den armeniska kyrkan i Libanon. Den 1-4 oktober 2005 fick Svenska kyrkan besök av Aram I som var inbjuden av ärkebiskop KG Hammar och Strängnäs stifts biskop Jonas Jonson.

I ett tal i Porto Allegre inbjöd Aram ekumeniska kristna att "komma ut ur våra kalla, hårda, förstenade kyrkor" och känna igen Kristus på andra platser.

Den kristna kyrkan idag lever i en pluralistisk värld, ett faktum som förstärks genom "globaliseringen", sa Aram. Den nya miljön i vilken vi lever i ifrågasätter exklusivitet, ensammonologande och självcentrerande slutsatser och inbjuder till en dialogisk självtolkning", sa han vidare. Uppmuntrande inter-religiös dialog, sa Aram: "Att upptäcka 'de andra' är att återupptäcka sig själv. Kyrkornas missionssatsningar får inte uppfattas som en reaktion 'mot' främlingen, utan som en förbindande förpliktelse 'med' våra grannar. Det 'förpliktande' som Aram syftade på är att bli erfaret i "dialog", inte i försök att övertyga andra om evangeliets sanning. Han sa att han trodde att evangeliet är sant, men att kristna inte skulle insistera på det. "Den egenart och integritet som varje religion har skall respekteras i dialog", sa han. Han menade också att "den Helige Andes gärningar är kosmiska; de når på ett mystiskt sätt människor av alla religioner. Därför är kyrkan kallad att tyda tecknen av den 'dolde' Kristus och närvaron av den Helige Ande i andra religioner och i världen och ge vittnesbörd för Guds frälsning i Kristus."

Under presskonferensen blev Aram tillfrågad om hans pluralistiska syn omfattade en teologisk likvärdighet mellan kristendomen och icke-kristna religioner? Aram svarade att "Jag väljer att inte svara i dessa termer, Jesus tillhör inte kyrkorna. Han tillhör hela mänskligheten. Han är världens frälsare. Det finns människor som mottar honom och de som inte gör det. Men han tillhör oss alla."

En reporter frågade Aram varför, om han var seriös om att bredda KV till att inkludera icke-kristna religioner, det inte fanns med några talesmän från andra religioner? Han svarade med att peka på att konferensens presentation skulle innehålla både buddhistiska och muslimska talare och det faktum att flera diskussionsgrupper under det 10 dagar långa eventet är formgivet att befrämja religiös dialog.

Källa: layman.org.

KV:s församling uppvisar "Antikrists ande", säger professor.

KV grundades 1948 och har 347 samfundsrörelser som medlemmar i mer än 120 länder.

Kyrkornas Världsråd har länge varit en boutique för hednisk religion i kristen skrud, säger
sydstatsbaptisten Russell D. Moore från Louisville Kentycky. "Det här årets sammankomster inkluderar igenkännandet av 'den Helige Ande' verksam i icke-kristna världsreligioner, det endast fortsätter nedgången."

Förnyade troende över hela världen, oavsett vilket kyrkosamfund eller kyrklig gemenskap känner igen den ande Kyrkornas Världsråd har för vad den är: Antikrists ande, sa Moore. "Den enda skillnaden mellan Kyrkornas Världsråd idag och för 50 år sedan är först en gradskillnad och för det andra en relevansskillnad. Ingen lyssnar till Kyrkornas Världsråd längre, och för det bör vi vara tacksamma till Gud.

Den Helige Ande i andra religioner

"Kyrkan är kallad att tyda tecknen av den 'dolde' Kristus och närvaron av den Helige Ande i andra religioner" sa Aram i sin rapport till församlingen. Aram fortsatte med att antyda att den Helige Ande verkar i icke kristna religioner. "Enligt biblisk undervisning är Guds frälsningsgåva i Kristus erbjuden till hela mänskligheten", sa han. Likaledes, enligt kristen andlig lära så är den Helige Andes verk kosmiskt, det sträcker sig på ett mystiskt sätt till människor av alla trosåskådningar."

Han noterade att inter-religiös dialog kan hjälpa troende att undkomma en "exklusiv, monologiskt och självcentrerad självförståelse" och "se på grunderna av vår tro i ett bredare perspektiv". Arams kommentarer om andra religioner var inte med i KV:s officiella nyhetsrelease av hans inslag, som fokuserades på Arams uppmaning till kristen enhet.

Källa: BP News.

Sexualiteten togs upp i ett seminarium. Varje sexuell akt som är gjord i en attityd av kärlek och respekt är moraliskt legitim, oavsett om den inträffar i äktenskapet eller inte, sa Erlinda Senturias, en filippinsk medlem av Kyrkornas Världsråds internationella referensgrupp, i ett inofficiellt seminarium den 18 februari. När en irländsk pojke i samlingen frågade om det var acceptabelt för honom att vara engagerad i sexuella relationer med sin flickvän, gav Senturias ett klart svar: "En sexuell upplevelse är en andlig upplevelse", sa hon. "Om den är gjord i en ande av ömsesidig respekt och kärlek, är den en mycket vacker upplevelse - antingen du är gift eller inte."

George Mathews Nalunakkal, en syriansk ortodox präst från Indien talade emot "konservativa" synsätt av mänsklig sexualitet.

När detta åberopas Bibeln (på ett bokstavstroget sätt) kombinerat med naturliga lagar", sa han. "så leder det till exklusiva och konservativa ståndpunkter". Han vände sig också emot "påståenden som reflekterar en ganska negativ antropologi , där människan ses som en "fallen" skapelse och synd är sexuell".

På samma seminarium presenterade Sara Baltodano från Costa Rica en sammanfattning av slutledningar som man kommit fram till i Kyrkornas Världsråds möten i Costa Rica och Indien. Presentationen betonade vikten av "sexuella rättigheter".

"Sexuella rättigheter är också mänskliga rättigheter", sades sammanfattningsvis. "Rättighet och ansvar går tillsammans. Det betyder inte att vi befrämjar sexuella rättigheter utan medföljande ansvar av att vara icke missbrukande inom förhållandet och trofasthet inom vilken som helst form av förhållande som man väljer att vara i".

Alan Wisdom, en IRD (Institute on Religion and Democracy) interimspresident och reporter från mötena sade att Baltodanos uttalanden visar ett lågt synsätt om traditionella äktenskap mellan en man och en kvinna. Baltodano kommentarer "uppvisade ett försök att avsätta äktenskapet från dess traditionella plats som centrum för kristen sexualetik" sade Alan Wisdom vidare.

Ärkebiskop Desmond Tutu uttryckte Kyrkornas Världsråds pluralistiska tänkesätt den 20 februari i en appell om enhet. "Bush, bin Laden, alla, bögar, lesbiska, så kallade straights - alla passar in och är älskade, är dyrbara", sa han.

"Frågan är var Kyrkornas Världsråd kommer att finna någon enhet", sa Alan Wisdom. Om detta blir inom den politiska agendan och i västs liberala kyrkor som är på stark nedgång eller bland ortodoxa och evangeliska troende kyrkor som växer i många afrikanska, asiatiska och latinamerikanska kyrkor som lovar en mycket mer lysande framtid. Alan Wisdom ville inte spekulera ifall Kyrkornas Världsråd har viljan att överge liberalismen och ekumeniken för allas enande för evangelienismen som driver kristna rörelser över hela världen.

Källa: BP News.

Gud är inte en kristen.

Ärkebiskopen och nobelpristagaren Desmund Tutu från Sydafrika ville också att rådet skulle transcendera de kristna gränserna. "Efter allt så är inte Gud en kristen", sa Tutu. Tutu menade att den handling av enhet som Jesus satte igång inte känner några gränser. "Svarta och vita, gula och röda, rika och fattiga, utbildade och outbildade, vackra och inte så vackra, kristna, muslimer, buddhister, hinuder, ateister, alla hör hemma, alla inkluderas i en gudomlig kram som inte släpper sitt grepp - alla, för Gud har inga fiender."

Nyckeln för att återupprätta den ursprungliga enheten som Gud avser för hela sin skapelse är kyrkans enhet, enligt Tutu. Föreslående att enheten för den mänskliga familjen är beroende av kyrkans enhet, och kyrkans enhet, i en stor grad, är beroende av Kyrkornas Världsråds enhet, sa Tutu: "En förenad kyrka är ingen valfri extrakostnad. En förenad kyrka är absolut nödvändigt för Guds världs frälsning.

I en presskonferens som sedan följde förklarade Tutu: "Vi tror på en enda familj, och i vår strävan för denna enda familj är Kyrkornas Världsråd avgörande." Tutu gratulerade Kyrkornas Världsråd för att vara "en av de främsta plattformarna för dialog mellan religionerna, en verksamhet som måste tas än mer seriöst idag".

"Jag har sagt att Gud inte är en kristen", sa Tutu. "En del människor grinade upp sig för att jag sagt det, men jag tror det. En del tycker om att tro att vi kristna är skyldiga att beskydda Gud. Men jag önskar att dessa människor kunde få möta Dalai Lama. Han är en helig person, ofattbart. Vi är de som försöker sätta gränser för Gud, men Gud ger nådens ofattbara gåva."

Tutu förklarade vidare att en gång sa vi att alla som inte är kristna är hedningar. Vi måste göra oss av med social apartheid i världen. Religion är som en kniv. Du kan använda den för att skära en smörgås eller för att döda.

Genom hela rådets möten, så har icke kristna spiritualister och dessa som praktiserar ursprungsbefolkningarnas traditioner getts seminarieutrymmen och ekumeniska samtalsmöjligheter, i anledning för delegaterna att lära hur de kan kommunicera och koppla ihop dialoggrupper med andra religioner.

Källa: layman.org.

Fredsmöte bad till ingen särskild.

En ceremoni med ljuständning avbröts med böner för fred. Men eftersom de församlade var så mångfaldiga, till vem skulle de be? Organisatörerna hade löst det problemet, de bad till ingen speciell.

En buddhistmunk framträdde på plattformen, en muslimsk imam och en anglikansk biskop tillsammans med Carlos Dreher, pastor för Sankt Lukasförsamlingen i Porto Alegre som ledde musiken. Representanter för varje religions tradition spelade en roll i att framföra böner till "världsalltets ande". Pekande till öst, bad de för människor som bodde i den riktningen. Sedan vände de sig kring kompassen för att till sist sträcka sig mot norr, platsen för de rika nationerna.

Källa: layman.org.

Kyrkornas Världsråd kritiserande användandet av militära styrkor för att bekämpa terrorismen, fördömde det USA-ledda kriget i Irak och kallade på fler projekt för dialog mellan muslimer och kristna. Mark Tooley som är direktor för United Methodist Action Committee of the Institute on Religion and Democracy (IRD), säger att Kyrkornas Världsråds aktioner är alarmerande, men inte förvånande. Tyvärr så har för de senaste 40 åren, Kyrkornas Världsråd hellre än att fokusera sig på kristen evangelism och enhet (på den grunden), istället vänt sig mycket tydligt till den teologiska vänstern och fokuserat på radikal befrielseteologi som mycket ofta tenderar att vara mycket antivästlig och antiamerikansk, säger Tooley.

Alan Wisdom (IRD) säger att medan bekännelse av synd är "en skyldighet" för alla kristna, så är det våra egna synder som vi ska bekänna - inte synderna för vilka vi önskar att klandra våra politiska motståndare. Dessa kyrkoledare bekänner inte sina egna synder, de försöker bekänna George W Bush's synder, som aldrig har bett dem göra honom den tjänsten.

Källa: Crosswalk.com

Både pingstvänner och andra bibeltroende lockas idag till inleda ekumenik med Kyrkornas Världsråd? Men kan vi ha ekumenik mellan Filadelfia och Laodicea?

Filadelfia bör syssla med att fokusera på det som är kyrkans huvuduppdrag: att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän att bara i Andens kraft kan Antikrist (och Antikrists ande) besegras. Antikrists inflytande kan endast hejdas genom att församlingen är fylld av den helige Ande. Se Hemmets Vän 060330.

Till www.tidenstecken.se