Klassisk kristendom

Har du en klassiskt kristen tro? Tror du på följande helt och fullt, delvis eller inte alls? Och tillämpar du detta både i liv och lära eller enbart som en troslära utan krav på praktisk efterföljelse? 

1. GUDS ORD: Bibeln är Guds eget Ord. Det nya förbundet som det beskrivs i Nya Testamentet, accepterar vi som vår ofelbara guide i frågor angående uppträdande, liv och lära (2 Tim. 3:16, 1 Tess. 2:13, 2 Pet 1:21, Joh.1:1, 14, Joh.17:17, Hebr.4:12, Rom.10:17). 

2. GUDDOMLIGHETEN: Vår Gud är en, men uppenbarar sig i tre personer; Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden; den "Treenige Guden" (Fil 2:6. Joh.1:18, Hebr.1:1-3, 8, Joh.14:16-23). 

3. MÄNNISKANS SYNDAFALL OCH ÅTERUPPRÄTTELSE: Människan är en skapad varelse, gjord till Guds avbild. Genom människans uppror mot Gud i syndafallet, d v s genom Adams överträdelse och fall kom synd och ondska in i människan och till världen. Jesus Kristus, Guds Son, trädde fram för att omintetgöra satans verk. Han gav sitt liv, göt sitt blod för att återlösa och föra människan tillbaka till Gud. Genom Jesus frälsnings- och försoningsverk på Golgata kors erbjuds syndernas förlåtelse, frid med Gud, gudsgemenskap och himmelskt medborgarskap. Denna frälsning tas emot i tro, och den troende blir rättfärdiggjord (rätt ställt med Gud) av Guds nåd genom tro på Jesus och Hans försoningsverk på korset (Rom.5:1-21, 3:10-24, Joh.3:16-21, Kol.1:13-14, 19-20, 2:13-14, Rom.10:9-10, Ef.2:11-19, Hebr.9:1-28, 10:1-23). 

4. PÅNYTTFÖDELSE OCH EVIGT LIV: Människans första steg mot frälsning är bedrövelse över sin synd som leder till omvändelse. Den därpå följande pånyttfödelsen som erfars när man vänder om till Gud, tror på och bekänner Jesus som Herre och Frälsare, ja, den pånyttfödelsen är nödvändig för alla människor, och när man blivit "Född på nytt" så leder det till Evigt liv i Himlen (2 Kor. 7:10, Joh. 3:3-5, Titus 3:3-7, Ef. 1:13-14, 1 Joh.3:24, 4:13, Rom.8:16, Joh.3:15-16, 11:25-26). 

5. DOP I VATTEN: Dop i vatten genom nedsänkning är en direkt order från vår Herre och är enbart för de troende. Handlingen är en symbol för den kristnes identifikation med Jesu död, begravning och uppståndelse (Matt. 28:19, Rom.. 6:3-5, Kol. 2:11-12, Apg. 8:36-39). 

6. DOP I DEN HELIGE ANDEN: Dopet i den Helige Anden är en gåva från Gud som Han lovade genom Herren Jesus Kristus till alla troende och kan tas emot efter pånyttfödelsen. Upplevelsen följs av ett första bevis med att tala i tungor allteftersom den Helige Ande inger yttrande. Andedopet är nödvändigt för den troende för att denne skall kunna tjäna Gud genom nåde- och tjänstegåvorna, likaså är andedopet av enorm betydelse i gudsgemenskapen och i den troendes helgelse (Matt. 3:11, Joh. 14:16-23, Apg. 2:4, 38-39, Apg. 8: 12-17, 10:44-46, 19:1-6, Joh.4:14, 7:37, Ef.5:18, Apg. 4:29-31). 

7. HELGELSE: Bibeln lär ut att utan helgelse kan ingen se Herren. Vi tror på läran om helgelse som ett definitivt men ändå pågående arbete av nåd. Det påbörjas vid pånyttfödelsen och fortsätter fram till frälsningens uppfyllelse vid Kristi återkomst (eller fram tills man fysiskt dör och kommer hem till Herren). Viktigt för helgelsen och frälsningen är att följa Jesus som Herre i lydnad, vilket innebär att det ska vara verklig omvändelse, rätt syndasorg med sSyndabekännelse och att lämna syndens vägar, varmed Jesu blod renar fullständigt den troende från all synd, och bevarar den troende i Kristus, i frälsningen (Heb. 12:14, 1 Tess. 5:23, Joh.14:21-24, 15:3, 17:17, Rom. 6:1-6, 16-19, Rom. 8:4-9, 13-14, 1 Joh. 1:8-2:1, 1 Joh. 3:6-10, Hebr.5:12-6:8, Gal. 5:16-24, 1 Kor. 6:9-11, 15-20, 1 Kor. 10:8-22, Ef. 5:3-11, 1 Joh. 2:15-17, Hebr.10:19-31, 2 Petr.2:18-22, Matt. 3:6-12, 5:28-29, 18:15-17, Mark. 9:42-48, 1 Kor. 5:1-13, 2 Tim. 3:1-8, 2 Tim. 4:1-3, 2 Joh. 1:9-11, Luk.13:7-9). 

8. GUDDOMLIGT HELANDE: Helande för våra fysiska sjukdomar utförs av Guds kraft genom bön i tro och genom handpåläggning. Det är tillgängligt för oss p g a. Kristi försoning, och är en förmån för varje medlem av Guds församling idag  (Mark. 16:17-20, Jak. 5:14-16, 1 Pet 2:24-25, Matt. 8:17, Jes. 53:4-5. Mark. 11:22-24, Apg. 10:38, Joh. 14:12-13). 

9. UPPSTÅNDELSEN AV DE HELIGA, ÅTERKOMSTEN AV VÅR HERRE, HIMLEN: Alla som dör i Kristus, som frälsta uppstår till Evigt liv i Himlen. Efter vedermödan (som varar i 7 år) ska Jesus återvända till jorden som Kungars Kung och Herrars Herre och tillsammans med de heliga, som ska bli kungar och präster, ska han regera i tusen år (tusenårsriket), varefter den fullkomliga tillvaron i Himlen inträder. Upp. 20:1-6, 21:1-27, 22:1-21, Apg. 1:11, 1 Kor. 15:35-57, 1 Tess. 4:16-18, Matt. 24:27-44). 

10. HELVETET OCH EVIGT STRAFF: Den som fysiskt dör i sina synder utan att tillhöra Kristus är hopplöst och evigt förlorad i sjön av eld och har därför ingen fler möjlighet att höra evangeliet om omvändelse och frälsningen hos Jesus. Uttrycket "evigt" som används för att beskriva längden av straff för de dömda i sjön av eld, innehåller samma tanke och mening som "evig existens" angående varaktigheten av glädje och hänryckning av de heliga i Guds närhet i Himlen (Heb. 9:27, Upp. 20:10-15, 21:8, Rom. 14:11-12, Matt..3:8-12, 11:21-24, 25:31-45, Mark. 9:43-48). 

Ytterligare intressanta ”punkter” gällande för Klassisk kristendom kunde också vara: 

11. Församlingstukt och uteslutning (Matt. 18:15-17, 1 Kor. 5:1-13, Ef. 5:3-13).

12. Tiondegivande och ett generöst givande (Mal. 3:6-10, Matt. 23:23, 1 Kor. 9:4-18, 2 Kor. 8:1-9:15). 

13. Demonutdrivning (Mark. 16:17, Matt. 8:16, 10:8, Apg. 10:38, Joh. 14:12-13). 

14. Missionsuppdraget (Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-20, Luk. 24:46-47).

Peter Kujala, Jesusmissionen 

 

www.tidenstecken.se