Maria är visdomens säte enligt påven

Avslutningsorden i påvens tal till det åttonde "Internationella ungdomsforumet" i Rocca di Papa i närheten av Rom den 31 mars 2004. Budskapet som upplästes från påven var daterat den 25 mars.

Med åkallan till Jungfrun Maria, Visdomens Säte, att beskydda er på er stig, meddelar jag en speciell innerlig Apostolisk Välsignelse över er och över alla dem - studentkamrater, rektorer, professorer, lektorer, kaplaner och administrativ stab - som, med er, utgör den stora "Universitetsgemenskapen".

Från Vatikanen den 25 mars 2004.

Johannes Paulus II

Engelsk text:
Invoking the Virgin Mary, Seat of Wisdom, to protect you on your path, I impart a special heartfelt Apostolic Blessing on you and on all those - fellow students, rectors, professors, lecturers, chaplains and administrative staff - who, with you, make up the great "University community".

From the Vatican, 25 March 2004

IOANNES PAULUS II

Så här ser Visdomens säte ut i katolsk tro!
Eller om man vll ha Visdomens säte i trädgården kan den se ut så här.

Läs Ordspråksbokens 8:22-32 om vem som är Visdomens säte:
HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar.

Tillbaks till: föregående sidan