Dyrkandet av
det Heliga Hjärtat

Jesu Hjärta-dyrkandet och dyrkandet av Marias Hjärta är två uttryck för katolsk fromhet. Bakgrunden till denna andlighet är uppenbarelser som det katolska "helgonet" Margareta Maria Alacoque i Paray-le-Monial i Frankrike fick 1673-1675. Medan hon den 27 december 1673 var försänkt ensam i bön framför det utställda sakramentet blev hon plötsligt inhöljd i den Gudomliges närvaro, som hon själv uttrycker det. Och hon hörde Kristus inbjuda henne till att ta den plats som evangelisten Johannes hade haft under den sista Nattvarden (vid Jesu fötter). Kristus fortsatte därefter med att tala till Margareta "på ett så jämnt rättframt sätt, att det fanns ingen plats för tvivel. Sådant var resultatet av den nåd som fyllde mig, jag är annars alltid rädd för att bedraga mig själv, när det gäller om att fastslå, vad som har skett i mitt inre". Han berättade för henne att kärleken till Hans heliga Hjärta måste utbredas och uppenbaras för mänskligheten genom henne, och att Han vill uppenbara sitt heliga Hjärtas nådeskatt genom henne, Hans utvalda redskap och Hans heliga Hjärtas lärjunge. Genom en period på 18 månader fortsatte Kristus med att uppenbara sig med mindre uppehåll för Margareta, hela tiden förklarande och fördjupande sin första uppenbarelse. Han berättade för henne att Hans Hjärta skulle äras i ett kötts hjärtas skickelse, framställt så som miljoner av katoliker känner det idag över hela världen. Margareta fick vidare besked om att hon, så vitt det var möjligt, skulle sona för mänsklighetens likgiltighet, för deras kyla och avvisning av Honom, som hade kommit till dem med frälsningen. Detta skulle i praktiken göras genom att hon, så ofta det var möjligt, skulle motta den heliga kommunionen med kärlek (soningskommunion), särskilt på den första fredagen i varje månad i förbindelse med skriftemålet, och med en timmes vigilie varje torsdag natt till minne av Jesu smärta och övergivenhet i Getsemane. Detta är grunden för andakten till Jesu Hjärta.

Dessa uppenbarelser har ingenting att göra med den Jesus vi känner till i Nya Testamentet.

"Skåda Hjärtat som så har älskat människan…, istället för tacksamhet fick jag från de flesta otacksamhet". Denne Jesus skulle tillbedjas på ett nytt sätt - genom hans hjärta. Dyrkandet centreras omkring gottgörelse till Kristus för människans otacksamhet och fel som mänskligheten gjort.

För denna gottgörelse begärde ande-uppenbarelsen en speciell kyrklig högtid för högtidlighållande av den obesvarade kärleken av det heliga hjärtat i eukaristin. 12 välsignelser utlovades i dyrkandet, t ex att "de som utövar denna dyrkan skall ha sina namn skrivna i mitt Hjärta, för att aldrig bli utplånade". Vidare ett "säkert skydd under livet, och framför allt i döden, …syndare ska finna i mitt Hjärta källan och den oändliga oceanen av nåd." Speciella välsignelser skulle falla på "varje plats där en bild av mitt hjärta skulle sättas upp och äras".

Upphöjandet av det Heliga Hjärtat bestod i att visa bilden på en framträdande plats i hemmen efter att den först hade invigts. Jesu Hjärta-festen blev förordnad för hela Kyrkan 1856. Så människor kan bli lurade av falska uppenbarelser. Ja, en hel världsvid kyrka! Vid sekelskiftet invigde Leo XIII högtidligen hela människosläktet åt det allraheligast Hjärtat. Sådana här riter hör hemma i hedendomens mörker. Sann kristen tro sysslar inte med sådant. Margareta Maria Alacoque blev kanoniserad som helgon 1920. Det finns näppeligen inte någon katolsk kyrka som inte äger en staty eller en tavla föreställande det allraheligaste gudomliga Hjärtat. Och även katolska hem. I katolska länder och områden finns på många torg eller andra offentliga platser en Jesu Hjärta-staty.

150 år före Alacoque fick Jesuitordens grundare Ignatius Loyola sina grymma Andliga övningar genom uppenbarelser från Jungfrun. Många av Romkyrkans obibliska utövningar har sitt ursprung i privata uppenbarelser och inte i den hela Skriften. Det Heliga Hjärtats tillbedjandet introducerades samtidigt som Reformationen pågick med Martin Luthers avståndstagande från den katolska villfarelsen. Jesuiterna var den centrala kraften i motreformationen.

1830 introcucerades uppenbarelsen om "heliga medaljer", så kallade amuletter. Invigningen till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta kom 1836. Instruktioner gavs genom uppenbarelser till att man skulle be till Jungfrun för avlat så att de döda skulle få tillbringa kortare tid i skärselden, att man skulle be rosenkransen och andra "gottgörelser" av synder emot Hjärtat. La Salette 1846 och Fatima 1917 byggde vidare på dessa Jungfru-uppenbarelser. Fatima-jungfrun annonserade ut Jesu vilja att etablera dyrkan av Jungfruns obefläckade hjärta till världen. Sedan 1830 har Jungfrun uppenbarat sig på mer än 200 ställen i världen. Dessa uppenbarelser förkunnar ett perverst evangelium där sanningen om Jesus Kristus sådan den omtalas i Skriften har förvrängts, medan de katolska doktrinerna understöds. Vems system är detta? Och vem är Jungfrun? Det är ingenting annat än en ockult andemakt som har intagit den Katolska kyrkan! Den andemakten har fört miljoner katoliker till helvetet!

Tillbaks till: föregående sidan