Så här går en helgonförklaring till!

Hur blir man ett helgon?

Steg 1. Först måste det gå fem år, sedan kan en saligförförklaringsprocess börja. Varför man vill vänta i 5 år är för att man tror att det leder till en större objektivitet, när några år har gått. En begäran för att få någon helgonförklarad kan komma från en grupp som arbetat för detta, men själva begäran ska komma från biskopen i stiftet. Efter att den Heliga Stolen har gett sitt godkännande kan sedan stiftet börja en utredning. Då tillsätter man en stiftstribunal och vittnen kallas. Den här undersökningen som då görs lämnas till Helgonkongregationen i Vatikanen. Där sammanfattar och granskar nio teologer dokumentationen över de heroiska dygder som det blivande helgonet har gjort. Om majoriteten av dessa teologer tillstyrker så överlämnas ärendet till de biskopar och kardinaler som är medlemmar av Troskongregationen. Påven godkänner sedan utredningen och bemyndigar kongregationen att utfärda ett dekret som offentliggörs. Personen är nu vördnadsvärd, men det finns ännu ingen visshet för att han/hon är i himlen, men genom att vörda den det gäller genom att be till honom/henne finner man ut om denna personer har ett speciellt inflytande på Gud!!!

Steg 2. Men för att en saligförklaring ska kunna göras krävs ett under som ska ha skett efter personens död!!! Detta under ska kunna verifieras genom en process som går till på liknande sätt som den som görs för de heroiska dygderna. Ett vanligt under kan vara att någon har bett om den avlidnes förböner och blivit frisk efter detta. Detta är ju totalt snedvriden troslära. Också inom new age händer det under. Men inte är det himmelens Gud som står bakom undren. Och inte har Bibeln lärt oss att vi ska be till dom döda för att få uppleva ett under. Varje bön som uttalas är en form av tillbedjan, oavsett om den riktas mot de döda "helgonen" (som ju från början inte hellre är kanoniserade som helgon), Maria, änglarna, Gud eller djävulen. Vad är det för skillnad på katoliker som ber till döda katoliker och förfäder och animister som ber till sina döda??? Buddismen har sina pagoder med sina reliker som de tillber. De mest vackra dekorerade templen är i själva verket de dödas tempel. Muslimer tllber vid sina helgons gravar. Hinduerna tillber sina förfäder och heliga män och offrar till de döda. Shintoisterna har sina förpliktelser mot sina anhörigas döda. Och katolikerna vallfärdar till sina helgons gravar och relikskrin! Vid saligförklaringar förutsätts att den dödes kvarlevor grävs upp, undersöks och bisätts på en värdig plats där de kan vördas av de troende.

Efter det att båda dessa utredningar har offentliggjorts är det påven som beslutar om saligförklaring. En saligförklaring innebär att den som saligförklaras får vördas inom en del av kyrkan (den lokala kyrkan).

Steg 3. För att en helgonförklaring ska kunna göras krävs att ytterligare ett under ska ha skett efter det att saligförklaringen gjordes. Detta under undersöks på liknande sätt som tidigare. En helgonförklaring (kanonisering) innebär en garanti för att personen har nått himlen och är hos Gud, att man får använda titeln helgon och att helgonet kan vördas av hela den universiella kyrkan. Det kan då anropas i de offentliga kyrkobönerna, i mässan och i tidegärderna. Dessutom får man uppföra kyrkor och altare till dess ära och officiellt hålla kyrkofester för helgonet, samt hålla deras statyer, reliker och pinoredskap (!) i ära. EN KANONISERING ÄR FÖRBUNDEN MED PÅVLIG OFELBARHET, och hålls under högtidliga ceremonier i S:t Peterskyrkan.

En martyr är automatiskt kvalificerad för saligförklaring, men det behövs ett mirakel för att uppnå hegonstatus.

Vad har en kyrka för rätt att officiellt upphöja en avliden människa högre än andra och göra ett system av detta? Nya Testamentet kallar alla troende för heliga och gör inget sådant här utskiljande. Varje kanonisering och saligförklaring som påven och den katolska kyrkan gör är därför en handling som INTE behagar Gud.

Den 3 september 2000 blev två tidigare påvar saligförklarade av Johannes Paulus II. Pius IX (påve 1846-1878, som kom med dogmen om Marias obefläckade avlelse) och Johannes XXIII (påve 1958-1963, som sammankallade det andra vatikankonciliet). Pius IX:s bedrift var ett mirakel som ägt rum år 1911, då en fransk nunna mirakulöst tillfrisknade efter att ha bett den döde Pius IX om förbön. Miraklet erkändes av Katolska kyrkan år 1986. När ska katolikerna vakna över detta villfarande system? Aldrig?

Katolska kyrkan i Sverige deltar naturligtvis också i denna helgondyrkan. Katolskt magasin nr 2 / 020215 berättar att en systragemenskap i stiftet kommit in med en petition till biskop Anders Arborelius om att undersöka möjligheten att saligförklara drottning Josephina. Hon gifte sig 1823 med den blivande Oskar I, men hon förblev katolik till sin död 1876. Undersökningen ska ta reda på om det finns någon levande kult kring henne. Ber människor om hennes förböner? Vallfärdar människor till hennes grav? Har något under skett som inte kan ges någon naturlig eller medicinsk förklaring?

Det meddelas i början på år 2005 att Vatikanen funderar på att avskaffa kravet på mirakel för helgonförklaring. Detta skulle göra det enklare att helgonförklara personer som inte så många ber till. Dagen 050107. Problemet för Katolska kyrkan är dock att det är villfarelse att överhuvud taget be till så kallade helgon. Om man slutar med bön till de döda så behövs inga helgon alls.

Tillbaks till: föregående sidan