Anglikanska kyrkan accepterar påvens överhöghet

Den 12 maj 1999 godtogs påven som auktoritet över hela den kristna världen av en anglikansk och romersk katolsk kommitté, vilken beskrev honom som en "gåva att tas emot av alla kyrkorna".

Motsättningar om vidden av påvens auktoritet var en av huvudorsakerna till den engelska reformationen, och har varit en konstant stötesten för de båda kyrkornas återförening. Men det uttalande som släpptes från Lambeth Palace - vilket dock inte är bindande - accepterade att om en ny förenad kyrka skulle skapas så skulle det bli Roms biskop som skulle utöva en universell överhöghet.

Ärkebiskopen av Canterbury, dr George Carey, erkände att texten i dokumentet skulle bli kontroversiell, men uppmanade till en debatt i både de anglikanska och romerska katolska kyrkorna om dess slutsatser. Han sa: "I en värld sönderdelad av våld och splittringar är det viktigt att de kristna talar med en samlad röst, trygga i den auktoritet som fridens evangelium ger."

Det 43-sidiga dokumentet "Auktoritetens gåva" har skapats av den 18 medlemmar stora Anglikanska - Romerska katolska internationella kommittén, efter fem år av samtal. Kommitténs slutsats var att Roms biskop hade en "specifik tjänst rörande sanningens urskillningsförmåga" och accepterade att endast påven hade den moraliska auktoriteten att förena de olika kristna kyrkosamfunden. Dock gick den inte så långt som till att bekräfta påvens ofelbarhet. Istället sa den: "Denna form av auktoritetslära har ingen starkare garanti från den Helige Ande än de högtidliga definitionerna från de ekumeniska koncilierna". Dokumentet tar inte upp de specifika frågorna som delar de två kyrkorna, så som jungfru Marias plats och kvinnors tjänst. I den nya förenade kyrkan ska beslut tas genom samstämmighet i koncilier, inte baserade enbart på en mans åsikter. Dokumentet tar inte heller upp vad som händer när ingen överenskommelse kan uppnås. Dokumentet kommer att diskuterad när de ledande inom den anglikanska kyrkan möter de styrande i den katolska biskopskonferensen för första gången i Toronto år 2000 i maj. Förslaget förväntas chocka många anglikaner, speciellt i den evangeliska delen av kyrkan, vilken förblir på sin vakt mot en utvidgning av påvens auktoritet. Mark Birchall som är en medlem i den engelska kyrkans evangeliska råd säger om dokumentet "Det talar som om Roms biskop alltid har varit på änglarnas sida, medan det är välkänt att i flera århundraden bakåt så har Roms biskop utan tvivel inte varit det."

Katolska traditionalister har också visat bekymmer för den nya betoningen på att auktoriteten uttrycks genom den samlade kyrkan på bekostnad av påvens ensamma auktoritet. Emellertid så har författarna till dokumentet uppmanat folket att studera arbetet i sin helhet innan man dömer det.

Mark Santer är biskop i Birmingham och en av ordförandena i gruppen. Han säger: "Detta är en viktig del av ett teologiskt arbete och för att förstå våra slutsatser måste du följa hur vi kom dit. En tro gavs genom Kristus och hans apostlar och vad vi försöker göra är att återupptäcka denna gemensamma tro." Cormac Murphy-O'Connor, biskop i Arundel och Brighton och den andre som var ordförande tillade "Påvens överhöghet är en gåva att få del i".

Oliver Poole - Daily Telegraph 990513 (Översatt av Bertil Lundberg)

Katoliker och anglikaner bildade kommission för eventuellt samgående

Vid ett möte i maj 2000 i Toronto beslutade anglikanska och romerska biskopar om att bilda en gemensam kommission för att överväga ett samgående. Den ska inleda sitt arbete i slutet på år 2000. De två mest framträdande kyrkorepresentanterna vid mötet var ärkebiskopen i Canterbury, George Carey och Vatikankardinalen Edward Cassidy. De två största knäckefrågorna är kvinnans roll i församlingen där anglikanerna ordinerar kvinnliga präster och hur makten ska utövas i en förenad anglikansk och katolsk kyrka. (Dagen 000525)

Devotion to Mary growing among Protestants in England. Catholic News Agency 051110.

Many Protestants discovering devotion to Mary. Catholic News Agency 051109.

Tillbaks till: föregående sidan