Dr Ishmael Noko

Katoliker och lutheraner signerade ett historiskt dokument

Den 31 oktober 1999 i Augsburg, Tyskland, skrev katoliker (genom kardinal Edward Cassidy) och lutheraner (genom Dr Ishmael Noko, sekreterare i det Lutherska världsförbundet) under en deklaration om läran om rättfärdiggörelsen som går ut på att de i det väsentliga är eniga över den fråga som orsakade Luther till att resa sig upp. Därmed har katoliker och lutheraner gjort slut på en konflikt som började med Martin Luther, när han spikade upp sina 95 teser på en kyrkport i Wittenberg 1517, vilken sedan orsakade den protestantiska reformationen och ett splittrade av den katolska kyrkan.

Lutheraner har hävdat att rättfärdiggörelsen är av nåd genom tro allena, medan katoliker hävdar att goda gärningar också är nödvändiga. Det nya ståndpunkten ger sig inte ut för att ha löst alla delarna relaterade till förståelsen av rättfärdiggörelsen, men deklarerar att de återstående olikheterna inte skall dela de båda kyrkorna.

Deklarationen säger bland annat: "Tillsammans bekänner vi: Av nåd allena, i tro på Kristi frälsande verk och inte på grund av någon merit från vår sida, är vi accepterade av Gud och får den Helige Ande, som förnyar våra hjärtan och samtidigt utrustar och kallar oss till goda gärningar." Dokumentet är ett resultat av mer än 30 års samtal och studier av bibeln i ett flertal länder.

Men motstånd finns också. I USA har den Lutherska Missourisynodkyrkan kallat denna deklarationen för ett "förådande av evangeliet". Det är "ett tvetydigt uttalande vars försiktiga ord gör det möjligt för påvens representanter att signera det utan förändring, återkallande eller korrigerande av någonting som har lärts av den Romerska katolska kyrkan sedan Trientkonsiliet på 1500-talet", säger Missiourisynodkyrkan, som inte är en del i det Lutherska världsförbundet, men som har deltagit i dialogen som ledde till denna deklarationen, men som ändå inte vill skriva under den.

Samuel Nafzger som är verkställande direktor i Missourisynodens kommission i teologi och kyrkorelationer säger: "Jag kan inte förstå hur lutheraner kan säga att vi nu har full enighet med den Romerska katolska kyrkan när det gäller doktrinen om rättfärdiggörelsen, vilken fortfarande erbjuder avlat." Påven Johannes Paulus II har tidigare under 1999 slagit fast att 1999 visar fram till ett förnyat fokus på avlat. Den katolska kyrkan fortsätter att lära att temporära straff, som den definierar som den naturliga konsekvensen av synd, kan renas här eller efter döden genom goda gärningar.

Nafzger säger att Lutheraner och Romerska katoliker på 1500-talet aldrig var oeniga om att kristna blev rättfärdiggjorda av Guds nåd allena, men på vilket sätt denna nåden mottogs. Luther ansåg att det var endast genom tro. Den ståndpunkten som gjorde att Luther exkommunicerades från den Katolska kyrkan år 1521 var att frälsningen var skänkt på enbart trons basis och inte genom gärningar.

De lutheraner som tillhör den Evangeliska lutherska kyrkan i Amerika, som är en medlem i den Lutherska Världsfederationen prisar dock denna deklarationen. George Anderson, ELCA:s presiderande biskop som också är vice president i LWE, var bland undertecknarna. Han tror att detta kommer att i framtiden leda till fler överenskommelser. Dock återstår flera svåra frågor innan en sammanslagning kan ske. Lutheraner ordinerar kvinnor, vilket inte katolikerna gör och det finns fundamentala olikheter när det gäller ämbetstjänsterna i kyrkorna och läran om avlaten.

Från ReligionToday 991101
------------------------------

Den 9 december 1999 tog påven emot biskop Christian Krause (som är president för den Lutherska världsfederationen) och andra delegater, som deltagit i ett symposium i Rom. Då yttrade påven följande om det dokument om rättfärdiggörelsen som skrivits under.

"Utan tvivel representerar dokumentet (om rättfärdiggörelsen) en sund bas för ytterligare ekumeniska steg. Det är en uppmuntran till att fortsätta teologisk forskning i det ekumeniska fältet och ta bort hindren som fortfarande står i vägen av den djupt efterlängtade föreningen vid Herrens bord… Varför skall vi fortfarande gå våra separata vägar när vi redan är på den samma vägen?"
------------------------------

Katolska kyrkan är inte beredd att uppge sin fullkomlighet

Den 5 september år 2000 kom Vatikanen ut med ett 36-sidigt dokument. Där sägs att andra kristna kyrkor lider från defekter. Dokumentet säger att de har inte blivit sämre lottade när det gäller vad man kallar signifikans och betydelse i frälsningens mysterium, men att det var den Katolska kyrkan som ägde och har blivit anförtrodd med nådens och sanningens fullhet. Dokumentet skapade starka reaktioner från många kyrkor.
Från CNN 000905.

Tillbaks till: föregående sidan