K G Hammar
ifrågasätter Jesu jungfrufödelse och undren i Biblen

I en TT-intervju 2002-12-22 " ifrågasatte Hammar Jesu jungfrufödsel, de under Nya testamentet tillskriver Jesus och att Jesus skulle ha varit Guds son. Han påpekade att bibelns texter skrevs i en medelhavskultur som hade ett friare förhållande till poesi, myter och legender än vår tid. Det viktiga var inte om berättelsens skeenden och detaljer hade inträffat så som beskrevs, utan berättelsernas mystiska dimension, deras öppna tolkning och symbolik." (Klippet är hämtat från Olav S Melins ledare i Kyrkans Tidning nr 2/030109.) Detta är helt häpnadsväckande uttalande av en ärkebiskop som gör en absurd tolkning av bibelns innehåll.

KG Hammar framträdde 4/1 2003 i ett TV-program med samma inriktning där han talade om "mystiska erfarenheter av Gudsnärvaron" och "mystiska kristendomstolkningar" och han menade att mystik "är en erfarenhet av att höra samman med Gud". Han gav också en definition på hur man upplever denna mystiken, nämligen "att bli tom på jaget och egot för att bli fylld av Gud". Nix, det är inte Bibelns väg att bli fylld av Gud, på det sättet kan man bli fylld med vilken andlig mystikkraft som helst.

Jesus är mer än en myt! Föreståndaren i Filadelfiaförsamlingen Stockholm Sten-Gunnar Hedin och biskopen för Katolska kyrkan i Sverige Anders Arborelius ger i ett gemensamt trosmanifest i Svenska Dagbladet. K G Hammar en tillrättavisning för de uttalanden han gjorde i TT-intervjun 22/12 2002. SvD 2003-01-28.


K G Hammar tar inte till sig kritiken

K G Hammar besvarade i SvD 2003-02-02 Hedins/Arborelius gemensamma trosinlägg. Hammar skryter om mer rymd i sin Kristusbekännelse än i den som framgår av Jesusmanifestet, men i själva verket fortsätter Hammar att segla ut i den tomma intetsägande otrosrymden istället för att ställa sina trosfötter i den grund som Bibeln ger för trons innehåll. Och i det sammanhanget handlar det inte om att tvivla utan att genom tron får man det som Gud utlovar. Tvivel finns inte i Guds väsen, den tillhör mänsklig svaghet.

Hammar hänvisar i sitt svar till sin bok Ecce homo - efter två tusen år att den skulle ge mer rättvisa till hans uppfattningar. Men i den boken finns precis samma otro som Hammar gav uttryck för i TT-intervjun. Hammar ger på nytt uttryck för att bibelns berättelser och innehåll är osäkra källor för vår tro om Gud, och menar att det är först på 300- och 400-talen som det sker en verklig form av Kristusbekännelse. Menar Hammar till och med att vissa delar hos Matteus och Lukas, t ex om jungfrufödelsen, inte är av tidigare datum än detta, när han talar om dessa sent tillkomna berättelser i dessa traditioner? I varje fall tycks han själv tro att jungfrufödelsen bara är en slags trosbekännelse i all den mångfald som uppstod. Jungfrufödelsen är enligt Hammar inte ett biologiskt faktum och han blir klart irriterad när någon ställer det kriteriet på en sann tro.

Också när det gäller frågan om Jesus som Guds son och om Jesu underverk hävdar Hammar att han är mycket mer vidsynt och menar att Guds son bara är en av många titlar på Jesus, samt att titlarna har sin förhistoria och omvärldshistoria (utvecklingsstadier) och så småningom har de fått en allt tydligare innebörd! Hammar har också förflyttat de nytestamentliga författarnas skrifter till en så sen tidpunkt som det bara kan tänkas gå och försöker framställa Arborelius medverkan i manifestet som oförenligt med Andra Vatikankonciliets bibeltolkning. Hammar förklarar att han själv står för ett historiskt betraktelsesätt samt även ett poetiskt förhållningssätt till Jesus. Han menar att det poetiska (mystika) förhållningssättet ger mer rymd åt alla de dimensioner i Gud som inte ryms i ett beskrivande språk. Problemet är nog bara att det är inte Gud eller de nytestamentliga författarna som har gett oss en sådan oskärpa när det gäller att se på de andliga tingen, utan det är senare tids filosofiska andliga ämbetsmäns egna tyckanden och tänkanden.

Bertil Lundberg

- - - - - - - - - - - -

Efter K G Hammars trosvinglande kan ett motsatt historiskt dokument vara intressant att läsa. Den till åldern kommen apologeten Quadratus, som var lärjunge till apostlarna, skriver ca år 125-126 om Guds under: "Vår Frälsares gärningar var alltid åtkomliga, ty de var verkliga: de som helats, de som stått upp från de döda. Man såg dem inte endast när de blev botade eller uppväckta utan var gång de visade sig, och det var inte endast när Frälsaren levde här, utan också sedan han gått bort levde de länge så att några av dem fanns kvar ännu i vår tid." (Från De apostoliska fäderna, Verbum Förlag 1992).

- - - - - - - - - - - -

Till och med Koranen tror mer på jungfrufödelsen än K G Hammar. Den säger om Maria i Sura 19:19-21: Ängeln sade: "Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre med hälsningen: 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'" Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!" Ängeln svarade: Det skall bli som jag har sagt. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig' och det sker för att han skll bli ett tecken för människorna och en symbol för Vår nåd. Så har Vi beslutat!'" (Bernströms 1998).

- - - - - - - - - - - -

Svenska kyrkan styrs av ett kotteri liberala teologer i en märklig allians med ett gäng diffusa kyrkopolitiker. Debattartikel av Rune Imberg Nya Dagen 2003-02-04.

"Låt oss inte gå på Hammars populistiska nonsens och i stället stå upp för ordet mer än någonsin." Insändare av Markus Holgersson som är teologie studerande.Kyrkans Tidning nr 06/2003.

KG Hammar avviker från kyrkans bekännelser och bör avgå. Insändare av Stefan Olsson som är fil. dr i statskunskap, Uppsala.Kyrkans Tidning nr 06/2003.


Biskop Martin Lind försvarar K G Hammar

I morgonekot P1 030206 ger Martin Lind sitt stöd för K G Hammars uttalanden. Att fastna i någon mirakeltro när det gäller jungfrufödelsen blir för Lind ett ytligt sätt att se på sammanhanget. "Om det att vara kristen innebär att jag ska acceptera biologiska under då har jag fastnat i ett ytverk", säger Lind.

Programledaren ställer då frågan till Lind: "Menar du att Jesus skulle ha kunnat vara avlad på vanligt sätt?" Och Lind svarar: "Ja man kan ju säga att i antikens värld förekom ju jungfrufödslar, man tillskrev människan jungfrufödsel i efterhand, det känner vi till i antikens värld. Det kan ha varit så att evangelisterna ville säga att Jesus var annorlunda och att jungfrufödseln var ett sätt att uttrycka att han är sann Gud, att han är helt annorlunda." Med andra ord, biskop Martin Lind tror att talet om Jesu jungfrufödsel bara är ett påhittat sätt för apostlarna att tillskriva Jesus en gudomlig betydelse! Hur kan han få vara biskop?

Varför och till vilken nytta förnekar Lind och Hammar undren i Bibeln. Lind svarar själv på detta: "Jag kan väl säga att det här handlar om människor med intellektuella hinder för tron." Hammar och Lind vill alltså ställa sig solidariska med alla som har intellektuella hinder för sin gudstro, att man inte behöver tro på några under för att vara en kristen. Eftersom både Hammar och Lind tydligen också har intellektuella hinder för att tro på det övernaturliga i Bibeln borde de båda snarast avgå, de gör sin kyrka och kristenheten i Sverige en björntjänst. I programmet intervjuas också kyrkoherden Björn Fyrlund som kritiserar kyrkans ledning för att den inte vill stå upp för trons fundament.


Även Esbjörn Hagberg stöder Hammar

Ärkebiskopen tvivlar på Bibeln – nu rasar många inom kyrkan, men Hammar får stöd av ännu en biskop, Esbjörn Hagberg i Karlstad, vilket är något förvånansvärt eftersom Hagbergs tidigare var rektor för Johannelunds teologiska högskola som drivs av EFS. Att flertalet av biskoparna stöder Hammar är nog helt tydligt. AB 030410.


Ingen av biskoparna vill kritisera Hammar

Nya Dagen frågar den 12 februari 2002 åtta av biskoparna om vad de tycker om Hammars uttalanden. Ingen av dem vill dock säga rakt ut att Hammar har fel, istället så kommer de med ganska vaga formuleringar om vad de själva tror.

Christina Odenberg (Lund): Hammar vill hjälpa dem som har svårt för miraklerna.
Anders Wejryd (Växjö): Hammar har mitt fulla stöd.
Esbjörn Hagberg (Karlstad): Det är inte avgörande för mig om det gick till precis som det står.
Caroline Krook (Stockholm): Ingen vet hur det egentligen gick till.
Björn Fjärstedt (Visby): Jungfrufödelsen är ju ett mysterium som inte kan förklaras med våra vanliga uttryckssätt.
Tony Guldbrandzén (Härnösand): Min tro står eller faller inte med om det är sant i vanlig historisk mening.
Jonas Jonson (Strängnäs): Bibeln är ett trosdokument, inte Dagens eko.
Lars-Göran Lönnmarker (Skara): KG Hammar kämpar för att inte banalisera Jesus til en fråga om någon kan gå på vatten.


Teologen D A Carson: Den evangeliska kyrkan har tillägnat sig populärkulturens omdefinition av kärlek och tolerans till en sådan punkt att den har förlorat en klar förståelse av evangeliet. BPNews 020930.


K G Hammar i P1 Morgon: Förnekar jungfrufödseln och att Jesus gick på vattnet samtidigt som han säger sig ha bibeltexter i ryggen för allt han säger. Läs mer om hans uttalanden här.

Lars Melin, docent i nordiska språk Stockholms universitet, i SvD 2003-02-05: Om vi tror på Gud är det inte en struntsak om Jesus är hans son eller inte. Om Jesus inte är Guds son behövs inte någon ärkebiskop.

Anders Piltz, professor i latin och dominikankatolik, Lunds universitet, i SvD 2003-02-05: Tron på jungfrufödelsen är fundamental i urkristendomen.

Caroline Krook, biskop i Stockholms stift, i SvD 2003-02-06: De väsentliga sidorna av verkligheten kan bara uttryckas med hjälp av dikt, dans, rytm, klang, bild och metafor.

Håkan Holmlund, teologie studerande, Svenska kyrkan, i SvD 2003-02-07: Den bibelsyn som Arborelius ger uttryck för i manifestet har tydliga fundamentalistiska drag av det slag som avvisas av Vatikanen.

Katarina Larsson, journalist, Högsby, i SvD 2003-02-08: De eviga bromsklossarna, Jungfrufödsel och Återuppståndelse är tillbaka.

Anna Sophia Bonde i SvD 2003-02-08: Är det inte ärkebiskopen själv som försöker krympa Jesus, genom att försöka få honom lagom salongsfähig för att passa dem som annars umgås med Nietzsche och de franska dekonstruktivisterna?

Journalinsterna Susanna Baltscheffsky och Lars Hillås i SvD 2003-02-10: Hammars tvivel upprör.

Henrik Sahlin, teol kand och jur kand, Stockholm, i SvD 2003-02-10: Var går gränsen för tolkning av läran?

Peder Thalén, teologie doktor universitetslektor i religionsvetenskap Högskolan i Gävle, i SvD 2003-02-12: Resultatet av det pingst-katolska trosmanifestet är katastrofalt.

David Andersson, ateist, i SvD 2003-02-12: Ett samfund som främst vänder sig till de ljumma och halvintresserade kan kanske få många passiva medlemmar. Men det kommer knappast att bli en levande kraft i samhället.

Anders Piltz svarar Peder Thalén i SvD 2003-02-16: Antingen överlever den klassiska realismen, eller också kommer Bibeln efterhand att införlivas i litteraturlistan i det som i dag vid Klassiska institutionen i Lund kallas "Antik mytologi, fem poäng".

K G Hammar i Aftonbladet 2003-02-17: "I den Svenska kyrkan finns tyvärr en tradition som vetter åt det bokstavstrogna hållet."

K G Hammar får stöd av Jonas Gardell i SvD 2003-02-17: Fundamentalisterna som kräver att berättelsen om jungfrufödseln ska ses som verklig har en ytlig och vulgär bibelsyn. Att i evangeliernas mirakel enbart se en bokstavlig sanning är faktiskt att reducera Jesus till sin tids Harry Potter.

Rikard Honnér teol kand, Helsingborg i Nya Dagen 2003-02-18: Var och en är visserligen fri att förespråka sina egna påståenden, men kalla det då inte kristen tro. Ordet kristendom är redan upptaget.

Patrik Hägglund citerar i Nya Dagen 2003-02-18 två citat från två av de viktigaste personligheterna för Svenska kyrkans teologiska grund:

Augustinus: De mest förödande konsekvenser följer av tron att något falskt har hittats i de heliga böckerna. Om du bara en enda gång går med på att en utsaga är falsk i en så hög och helig auktoritet, kommer det inte att lämnas kvar en enda mening i dessa böcker som inte kan bortförklaras med hjälp av samma fatala tolkningsregel.

Martin Luther: Skriften kan inte ha fel, jag tror förtröstansfullt att ingen av dessa författare tog fel.

Kyrkoherden Bertil Franck kräver att Ansvarsnämnden för biskopar beslutar att KG Hammar är obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst och ärkebiskop. Hammar har övergivit Svenska kyrkans tro och lära när det gäller synen på Bibeln, Guds existens, jungfrufödelsen, Jesus som Guds Son, Jesu underverk, Jesu försoning, Jesu uppståndelse, den yttersta domen och helvetet. Nya Dagen 2003-02-21.

Ola Sigurdson i SvD 2003-02-19: Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin saknar både teologisk bildning och fantasi.

Åsa Bäckström, en sökande nutidsmänniska, Jönköping, i SvD 2003-02-21: Tack K G Hammar, för att du är så modig och vis.

Jonatan Mattsson, komminister i Bromma församling, svarar Jonas Gardell i SvD 2003-02-21: Gardell är nu inte den förste som hävdat att Jesus inte var Guds Son från början - det är en gammal irrlära, och den har avvisats många gånger förut.

Ulf Jonsson, Jesuitpater och doktor i religionsfilosofi Uppsala, i SvD 2003-02-21: Att som K G Hammar och Jonas Gardell utgå från att tron på jungfrufödseln automatiskt är ett uttryck för fundamentalism är missvisande.Och det håller inte att som Caroline Krook och Peder Thalén resonera som om det skulle räcka med bara tillit utan försanthållanden.

Krister Andersson, missionsföreståndare Svenska Missionsförbundet, i SvD 2003-02-23: Ärkebiskop och biskopar i andligt ledarskap: bekänner ni er som kyrka fortfarande till trosbekännelsernas ordagranna formuleringar?

Birgitta Fröjdendahl, fil dr, forskarassistent i engelsk litteraturvetenskap vid Vetenskapsrådet, i SvD 2003-02-24: Hammars öppna poetiska hållning inför mysteriet ger även utrymme för ett sökande.

Werner G Jeanrond, katolik och professor i systematisk teologi och forskare vid Danmarks humanistiske forskningscenter, i SvD 2003-02-26: Det pingst-katolska trosmanifestet formades utan intern diskussion i katolska kyrkan och pingströrelsen och bör enbart uppfattas som ett personligt vittnesbörd.

Anna Lindén i SvD 2003-02-27: Än i denna dag lovar varje präst, som vigs i Svenska kyrkan, att hålla sig till den tro som uttrycks i kyrkans trosbekännelser. Om trosbekännelserna inte längre kan anses uttrycka genuin svenskkyrklig tro, vore det teologiskt hederligare att stryka det momentet i prästvigningsritualet.

Nils-Eric Sandberg, ledarskribent i DN 1966-2000 kolumnist på SvD:s ledarsida, i SvD 2003-02-28: Exakt varför måste Gud låta sin son korsfästas för att vi ska få evigt liv? Enda förklaringen ligger i arvsynden, ett begrepp som prästerna numera sällan predikar om.

Gunnel Vallquist, katolik, författare och professor samt ledamot av Svenska Akademien, i SvD 2003-02-28: Renlärighetens mönstergossar (ledarna för Katolska kyrkan, Pingströrelsen och Missionsförbundet) uttalar sin oro för oklar förkunnelse i Svenska kyrkan. Enligt Vallquist är vägarna till Kristus många.

Birgitta Fröjdendahl, fil dr, forskarassistent i engelsk litteraturvetenskap vid Vetenskapsrådet, i SvD 2003-03-01: Hammar, som representant för Svenska kyrkan, står stadigt i sin tro. Ecce homo utgör det skriftliga beviset på det påståendet. Ännu har ingen motbevisat detta i trosdebatten. (Min analys av Ecce homo har fortsatt aktualitet!)

Föreståndaren i Filadelfiaförsamlingen Stockholm Sten-Gunnar Hedin och biskopen för Katolska kyrkan Anders Arborelius skriver i ett ny gemensam debattartikel i SvD 2003-03-02 att Kyrkoledare och teologer kan hamna i andlighetens utmarker där egna känslor och det kritiska förnuftet utgör den enda auktoriteten. Modern dogmatism tycks vara att det enda som är visst är att ingen visshet finns att få.

Lars Lindberg, pastor i Svenska Missionsförbundet, teol dr och tidigare rektor för SMF:s teologiska utbildning , går i SvD 2003-03-04 till angrepp mot sin egen ledare Krister Andersson och kallar honom för "trospolis" och skriver med ord som ger stöd för K G Hammar: "Det är uppenbart att många bibliska utsagor blir förståeliga endast om de uppfattas som uttryckta i ett symboliskt, mytiskt, poetiskt språk."

Sven Mannervik, ordf, Immanuelskyrkans församling i Stockholm och Anders Mellbourn, utgivare av Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets gemensamma tidning Sändaren, går också i SvD 2003-03-04 till angrepp mot sin egen ledare Krister Andersson och anklagar honom för att sätta gränser utåt och kräver bokstavstro. De skriver som avslutning: "För oss innebär K G Hammars hållning i trosfrågorna att samtalen mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionsförbundet underlättas, inte tvärtom." (!!!) (Kommentar: Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius visar sig ha helt rätt: Kyrkoledare och teologer kan hamna i andlighetens utmarker.)

Biörn Fjärstedt, ännu en tid biskop Visby stift och ansvarig för Svenska kyrkan i utlandet. I SvD 2003-03-06 försvarar han KG Hammars "ärliga försök att balansera personlig tro och tidsbunden förståelse" samtidigt som han tycker att det var en glad överraskning att Krister Andersson lägger vikt vid en formulerad bekännelse vilket han inte känt till tidigare att Svenska Missionsförbundet gör.

Vilgot Sjöman, filmregissör och författare i SvD 2003-03-06: När jag äntligen lyckades störta Diktatorn (Gud) från hans fundament - vad kom i stället? Ingenting. Men Ingenting var bättre än Vrångbilden.

Magnus Jacobson på SvD idag SvD 2003-03-06 citerar Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor vid Uppsala universitet i empirisk livsåskådningsforskning som menar att Hammars linje förmodligen är den enda framkomliga för kyrkans räkning."Man måste lämna tron på en enda i historien fixerad uppenbarelse till tron på olika uppenbarelser. Teologin kan inte längre arbeta med att få fram rätt facit till Bibeln." (Kommentar: Så talar en sekulariserad professor som inte begriper speciellt mycket av den Gud som uppenbarat sig genom bibelns alla böcker. Tron på olika uppenbarelser leder till en gnostisk new age kyrka som vi redan ser tendensen till.)

Mattias Agnesund, fil mag i lingvistik medlem i Svenska Alliansmissionen och Svenska kyrkan i SvD 2003-03-07: Jag måste säga att jag chockades av ordvalet.(från Gunnel Vallquist). Lär oss inte Paulus att vara vaksamma, så att vi inte predikar "en annan Jesus"? Bör vi tysta och döma ut de röster som vill påtala faran?

Krister Andersson, missionsföreståndare Svenska Missionsförbundet, i SvD 2003-03-07: Ytterst gäller det samma fråga som Jesus ställer till sina lärjungar: "Och ni, vem säger ni att jag är?" (Matt 16:15).

Gunnel Vallquist, katolik, författare och professor samt ledamot av Svenska Akademien, i SvD 2003-03-08: Brister finns i alla samfund, och kritiken mot dem hör hemma i det egna samfundet..

Per Olov Enquist, författare, i SvD 2003-03-09 som vill krympa Bibeln till evangelierna enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes, samt det gnostiska Thomasevangeliet! Dessutom anklagar han Paulus brev för att vara "fulla av fördomar och tidsbunden trolldom."

Björne Erixon, lärare och teolog på Kaggeholms folkhögskola som tillhör Pingströrelsen, i SvD 2003-03-10: Om Jesus äger gudomlig identitet, varför anses det då omöjligt att han skulle kunna göra under, som spränger våra världsbilder?

Stefan Gustavsson generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen i Nya Dagen 2003-03-11: När Hammar söker ”rymd” runt Jesus och ställer den i kontrast till undrens konkreta verklighet är det en följd av den bakomliggande världsbilden - som inte rymmer under.

K G Hammar får stöd av satirikern Olof Buckard, som också tillåts gästpredika i Svenska kyrkan. I SvD 2003-03-13 säger han: Den poetiska sanningen har i litterär tradition namn om sig att vara den största sanningen.

Peder Thalén igen, teologie doktor, universitetslektor i religionsvetenskap på Högskolan, Gävle, i SvD 2003-03-15: Att hålla fast vid de ålderdomliga trosbekännelserna gynnar en stelbent bokstavstro.

Seth Erlandsson, docent i exegetik lektor i religionskunskap, svarar Per Olov Enquist i SvD 2003-03-16: Enligt kristen tro är den verklige Jesus den som Jesu apostlar presenterar.

Ärkebisop K G Hammar intervjuas i SvD 2003-03-16: "Bibeln är färgad av de människor som skrev den, och vad som egentligen hände kan vi aldrig komma åt."

Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius intervjuas i SvD 2003-03-18: "Vi katoliker tror att Kristus lovat kyrkan att hon inte tar fel i lärofrågor." En dogmatisk tro handlar, enligt Arborelius, om att under en livslång process tillgodogöra sig kyrkans fastställda tro.

K G Hammar får skriva det avslutande inlägget i debatten i SvD 2003-03-19. Så här förklarar K G Hamar sin grund för tron: "Den antikt kristna världsbilden byggde på att Gud skapat världen färdig och fullkomlig. Genom människans uppror mot Gud, "syndafallet", fick den mänskliga naturen en skada som bara Gud kunde reparera. Inom den ramen formulerades kyrkans texter. I dag lever vi med evolutionen som en självklar förutsättning. Vårt sätt att tänka om Gud, skapelse, frälsning, gudomlig och mänsklig natur och mycket annat, påverkas av detta. Vår tid behöver hitta ett språk som betraktar evolutionen som en självklarhet, men samtidigt försöker uttrycka Gud, skapelse, frälsning, Jesus, på ett sätt som svarar mot tidigare generationers erfarenhet även om man då tänkte annorlunda." Och han förklarar hur det poetiska därför kommer in som tolkningsföreträdare: "Den gamla kyrkans språk för Gud blir inte värdelöst för detta, särskilt inte om man kan förhålla sig "poetiskt" till det."(!!!)

Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis - vetenskap, ursprung, skapelsetro undrar i Nya Dagen 030411 angående Hammars slutinlägg: Vad har kyrkans tro med evolutionsläran att göra?

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin får också de tillfälle till ett avslutande inlägg i debatten i SvD 2003-03-24 och förklarar sin grund så här: "Nu som på Jesu egen tid kan man få möta honom utan att ha någon färdig teologi om honom - trossatser kan inte frälsa. Det livgivande mötet med den uppståndne Jesus betyder allt.Men när vi svarar på det tilltal som i evangelierna möter oss i klara och tydliga ord, Jesu egen kallelse till ett liv i efterföljelse, ställs vi inför sanningen om oss själva på samma gång som vi blir delaktiga i någonting större."

Trots att debatten är avslutad ges Bo Strömstedt, före detta kulturchef och chefredaktör på Expressens i många år, tillfälle till att ösa misstro och skepticism över Hedin och Arborelius trossammanhang, detta i SvD 2003-04-07: Jag kan ana en fara, en skugga över nådens sol, när representanter för kyrkor som, på olika sätt, haft auktoritära ambitioner börjar skriva under samma papper.

När Sveriges Kristna Råd samlades den 8 april till årsmöte fick K G Hammar, tillfälle till att förklara sig och han säger där på nytt att det är evolutionen som har kastat nytt ljus över Bibelns världsbild, som hävdar att paradiset och syndafallet är historiska händelser. Hammr har dock en annan väldsbild än den som Bibeln har och påstod: "I dag vet vi att människan är resultatet av 15 miljarder års utveckling och det förklarar kanske att dagens människor inte ser sig som syndare, men väl som beroende och ofullkomliga." Det förklarar också varför Hammar bara kan tolka Bibeln poetiskt! K G Hammar fick understöd av professor Carl-Reinhold Bråkenheim som förordade en kosmisk teologi som präglas av Darwins utvecklingslära. Det som hände på korset händer i naturen, förklarade han. Fanns det ingen på årsmötet som kunde tala om för Hammar och Bråkenheim att de är villolärare? Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin hade förhinder från att delta. Se Nya Dagen 2003-04-10.

Jesusmanifestet på väg att bli bok Nya Dagen 2003-05-08.

Förenade stod de framför den ockulta nunnan Birgittas reliker! Den katolske biskopen Anders Arborelius, pingstkyrkans ledare Sten Gunnar Hedin och ärkebiskop KG Hammar och bad "en tyst bön för kyrkans synliga enhet". Med var också den från Vatikanen utsände kardinal Walter Kasper, chef för det ekumeniska arbetet i Vatikanen. Martin Lind, biskop i Linköpings stift förklarade: "Vi stod vid Birgittas reliker för att påminnas om vår uppgift att ena kyrkan". Svd 030602.

Lugn avslutning på Jesusdebatten när KG Hammar, Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius samlades för ett offentligt samtal om den debatten som varit. Nya Dagen 2003-11-25.
Summa summarum av Kyrkans Tidning 2003-11-27: "Lite eller inget har hänt med debattörernas åsikter sedan i våras."

Sten-Gunnar Hedin talar ut om mystiken som ersättningsteologi i Svd 031227. Han skriver: "Intresset för mystik hänger samman med det vakuum som uppstått då traditionella kristna föreställningar och värderingar alltmer har försvunnit ur vårt medvetande... I den ordlösa mystiken kan den Onde härja fritt och lätt inbilla oss att det som vi tänker och upplever är Gud, fast det i själva verket bara är vårt eget jag som spökar." De facto är både KG Hammar och Anders Arborelius på var sitt sätt företrädare för mystikens teologi, därför kan man bara välkomna denna artikel av Sten-Gunnar Hedin.

Recension och kritisk analys av Jesusmanifestet av Bertil Lundberg.
Tillbaks till första sidan